herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 112/20 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:15:39
ZARZĄDZENIE NR 111/2020 uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz. Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:15:10
ZARZĄDZENIE NR 110/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:14:23
ZARZĄDZENIE NR 109/20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:13:45
ZARZĄDZENIE NR 108/20 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:13:09
ZARZĄDZENIE NR 107/20 ANULOWANE Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:12:45
ZARZĄDZENIE NR 106/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:12:28
ZARZĄDZENIE NR 105/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:11:03
ZARZĄDZENIE NR 104/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:10:28
ZARZĄDZENIE NR 103/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:03:13
ZARZĄDZENIE NR 102/20 w sprawie powołania Zespołu ds. walki z koronawirusem Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:02:37
ZARZĄDZENIE NR 101/20 w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:02:18
ZARZĄDZENIE NR 100/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:01:54
ZARZĄDZENIE NR 99/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych" Tomasz Kopczyński 2020-10-09 10:01:03
ZARZĄDZENIE NR 94/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:58:57
ZARZĄDZENIE NR 88/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:57:22
ZARZĄDZENIE NR 88/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:56:12
ZARZĄDZENIE NR 98/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:54:02
ZARZĄDZENIE NR 97/20 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:53:18
ZARZĄDZENIE NR 96/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:52:35
ZARZĄDZENIE NR 95/20 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:52:08
ZARZĄDZENIE NR 94/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:51:42
ZARZĄDZENIE NR 93/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:51:13
ZARZĄDZENIE NR 92/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:50:41
ZARZADZENIE NR 91/20 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:49:51
ZARZĄDZENIE NR 90/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:49:03
ZARZĄDZENIE NR 89/20 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:48:30
ZARZĄDZENIE NR 88/20 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:47:56
ZARZĄDZENIE NR 86/20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:39:21
ZARZĄDZENIE NR 85/20 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:38:42
ZARZĄDZENIE NR 84/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:38:25
ZARZĄDZENIE NR 83/20 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:37:40
ZARZĄDZENIE NR 82/20 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:37:01
ZARZĄDZENIE NR 81/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:36:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:32:31
ZARZĄDZENIE NR 80/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:05:59
ZARZĄDZENIE NR 79/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:05:35
ZARZĄDZENIE NR 78/20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:04:53
ZARZĄDZENIE NR 77/20 w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:03:51
ZARZĄDZENIE NR 77/20 w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Tomasz Kopczyński 2020-10-09 09:02:23