herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 161/15 w sprawie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 161/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 maja 2015 r.

 

w sprawie zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

 

Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202), zarządzam co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Zarządzenie reguluje zasady naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, na których pracownicy samorządowi będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę.

2. W przypadku stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania Prezydent Grudziądza może podjąć decyzję o stosowaniu przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatrudnienie na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz na zastępstwo może poprzedzać rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Sekretarza Miasta w obecności kierownika komórki organizacyjnej, w której osoba ma być zatrudniona.

§ 3. Niniejsze zasady nie obejmują stanowisk obsadzanych w ramach wewnętrznych ruchów kadrowych spowodowanych zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników oraz awansami.

§ 4. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:

 1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Grudziądzu;
 2. Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Grudziądza;
 3. Wiceprezydencie – należy przez to rozumieć Wiceprezydenta Grudziądza;
 4. kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć w Urzędzie naczelników wydziałów, kierowników biur, samodzielne stanowiska, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Koordynatora Biura Prawnego oraz  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu;
 5. komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć w Urzędzie wydziały, biura i samodzielne stanowiska oraz Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejską w Grudziądzu;
 6. stanowisku urzędniczym – należy przez to rozumieć stanowisko urzędnicze określone
  w wykazie stanowisk  w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego
  w Grudziądzu.

 

Rozdział 2

Ogólne zasady zgłaszania potrzeby zatrudnienia

 

§ 5. Zgłoszenia potrzeby zatrudnienia dokonują kierownicy komórek organizacyjnych
w terminie nie później niż jednego miesiąca przed planowanym zatrudnieniem.

§ 6. 1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia następuje w formie wniosku wraz z uzasadnieniem, który należy złożyć do Sekretarza Miasta.

2. Do wniosku należy dołączyć opis stanowiska pracy wraz z zestawem wymagań dla kandydata na to stanowisko, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zatwierdza Sekretarz Miasta.

3. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 1. poziom i kierunek wykształcenia,
 2. szczególne uprawnienia i egzaminy zawodowe,
 3. doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 4. zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej,
 5. umiejętności,
 6. cechy osobowościowe,
 7. inne wymagania i kwalifikacje wynikające z przepisów szczególnych.

4. W przypadku rekrutacji na kierownicze stanowisko urzędnicze, w tym stanowisko samodzielne, opis stanowiska oraz zestaw wymagań opracowuje nadzorujący pracę komórki organizacyjnej Wiceprezydent, Skarbnik Miasta lub Sekretarz Miasta, a zatwierdza Prezydent.

5. W przypadku rekrutacji na kierownicze stanowisko, w tym stanowisko samodzielne,
w komórkach organizacyjnych podległych Prezydentowi, opis stanowiska wraz z zestawem wymagań, opracowuje Sekretarz Miasta, a zatwierdza Prezydent.

§ 7. Sekretarz Miasta analizuje potrzebę zatrudnienia pod kątem możliwości wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy, konieczności utworzenia nowych stanowisk oraz skutków finansowych zatrudnienia.

§ 8.  Sekretarz Miasta podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania konkursowego.

 

Rozdział 3

Przeprowadzanie konkursu

 

§ 9. Pracownik ds. kadr przygotowuje projekt ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 10. Miejscem publikacji ogłoszenia jest tablica ogłoszeń w Urzędzie oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu (BIP). Równocześnie informację o wolnym stanowisku przekazuje się do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

§ 11. 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

2. Przystąpienie do konkursu następuje w formie pisemnej poprzez złożenie dokumentów określonych w ogłoszeniu w zamkniętej kopercie.

§ 12. 1. Komisję Konkursową, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na wolne stanowisko urzędnicze, Prezydent powołuje okólnikiem.

2. Komisja Konkursowa powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

3. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Wydział Organizacyjny.

§ 13. 1. Komisja Konkursowa składa się z:

 1. w przypadku naboru kandydata na stanowisko urzędnicze  niebędące stanowiskiem kierowniczym:
 1. Sekretarza Miasta jako Przewodniczącego Komisji,
 2. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego,
 3. kierownika komórki organizacyjnej, w której kandydat ma być zatrudniony,
 4. kierownika referatu, w przypadku gdy kandydat ma zostać zatrudniony w referacie,
 5. ponadto Prezydent może w skład Komisji powołać nie więcej niż dwóch pracowników Urzędu, którzy posiadają określoną wiedzę specjalistyczną;
 1. w przypadku naboru kandydata na stanowisko urzędnicze  będące stanowiskiem kierowniczym:
 1. odpowiednio Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza Miasta lub Skarbnika Miasta nadzorującego pracę kierownika komórki organizacyjnej zgodnie z podporządkowaniem, jako Przewodniczącego Komisji,
 2. Sekretarza Miasta, jeżeli nie został powołany jako Przewodniczący Komisji zgodnie
  z lit. a, a nabór nie dotyczy stanowiska Sekretarza Miasta.

2. W nadzwyczajnych sytuacjach Prezydent może wyznaczyć innego Przewodniczącego Komisji, niż zostało to określone w ust. 1.

3. Dopuszcza się powołanie jednej komisji do przeprowadzenia naboru kilku osób, pod warunkiem, iż dotyczy to naboru na stanowiska urzędnicze do tej samej komórki organizacyjnej.

§ 14. Konkurs odbywa się dwuetapowo z zastrzeżeniem naboru, o którym mowa w § 19:

 1. I etap konkursu odbywa się bez osobistego udziału kandydatów, podczas którego członkowie Komisji zapoznają się ze złożonymi dokumentami oraz dokonują formalnej oceny ofert;
 2. w II etapie Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne z udziałem zainteresowanych kandydatów.

§ 15. Po upływie terminu do składania ofert Komisja przystępując do I etapu:

 1. sporządza zbiorcze zestawienie ofert według wzoru określonego w załączniku nr 2;
 2. weryfikuje złożone dokumenty pod kątem określonych w ogłoszeniu wymagań zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3;
 3. sporządza listę kandydatów spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu
  i kwalifikujących się do II etapu.

§ 16. Przed przystąpieniem do II etapu, członkowie Komisji składają oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ze składu Komisji.

§ 17. Podczas II etapu konkursu Komisja przeprowadza z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdza posiadaną przez kandydatów wiedzę i umiejętności oraz ich predyspozycje i doświadczenie zawodowe.

§ 18. 1. W II etapie konkursu może być przeprowadzony test pisemny, którego celem będzie sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydatów niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku. 

2. Z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test pisemny, będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

3. Pytania do testu, o którym mowa w ust. 1, oraz kryteria jego oceny opracowuje Komisja.

§ 19. 1. Kandydaci, którzy aplikują do Straży Miejskiej przechodzą cztery etapy:

 1. I etap konkursu odbywa się bez osobistego udziału kandydatów, podczas którego członkowie Komisji zapoznają się ze złożonymi dokumentami oraz dokonują formalnej oceny ofert;
 2. w II etapie przeprowadzany jest test pisemny z wiedzy;
 3. w III etapie kandydaci przechodzą test sprawności fizycznej;
 4. podczas IV etapu konkursu Komisja przeprowadza z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

2. Zasady przeprowadzania testów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa w drodze zarządzenia wewnętrznego Komendant  Straży Miejskiej.

§ 20. 1. Członkowie Komisji głosują za wyborem najlepszych kandydatów, jednak nie  więcej niż na pięciu.

2. Członek Komisji ma prawo oddania jednego głosu.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów Przewodniczący Komisji zarządza po dyskusji ponowne głosowanie, a gdy i ono nie przyniesie rozstrzygnięcia decyzję o zatrudnieniu pozostawia Prezydentowi.

4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu, Komisja odstępuje od wyboru kandydata.

§ 21. 1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zostaje sporządzony protokół, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4.

2. Przewodniczący Komisji przedkłada Prezydentowi protokół ze wskazaniem kandydata do zatrudnienia bądź informacją o nie wyłonieniu odpowiedniego kandydata.

3. Prezydent podejmuje decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata bądź zarządza ponowne ogłoszenie konkursu.

§ 22. 1. Informacja o wyniku konkursu jest wywieszana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, oraz publikowana jest w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja, o której mowa w ust.1, powinna zawierać:

 1. nazwę i adres Urzędu,
 2. określenie stanowiska urzędniczego,
 3. imię i nazwisko kandydata oraz miejscowość, w której przebywa z zamiarem stałego pobytu,
 4. uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

§ 23.  Z wybraną w drodze konkursu osobą zostaje zawarty stosunek pracy  na podstawie umowy o pracę.

§ 24. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze konkursu ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru. Przepis
§ 23 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4

Przepisy końcowe

 

§ 25. Traci moc Okólnik Nr 44/05 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu dla kandydatów na pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądza.

§ 26. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 28-09-2015 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2015 08:55