herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-04-21 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/16 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 2016-04-21 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/16 w sprawie powierzenia spraw związanych z prowadzeniem nadzoru nad jednostką organizacyjną gminy – miasto Grudziądz 2016-04-21 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2016-04-21 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-04-21 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-04-21 07:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/16 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2015 rok 2016-04-21 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2016-04-21 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/16 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. 2016-04-21 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/16 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Grudziądzu 2018-11-26 15:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatku, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych 2016-04-27 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-04-21 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-04-21 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/16 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2016-04-21 07:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-04-21 07:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00038639/4 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2016-04-21 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/16 zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargowej części nieruchomości położonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 07:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 07:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-04-21 07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej 2016-04-21 07:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/16 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2016-04-21 07:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/16 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2016-04-21 07:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2016-04-21 07:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-21 07:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/16 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2016-03-31 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2016-03-31 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-03-31 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-03-31 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w 2016 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2016-03-31 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-21 09:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/16 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 2016-03-31 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-03-21 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/16 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku 2016-03-21 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-03-21 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/16 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas 2016-03-29 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/16 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 474/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 31.12.15 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza 2016-03-31 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-03-29 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2016-03-29 13:05
dokument ZARZADZENIE NR 92/16 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2016-03-21 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/16 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2016-03-21 09:06
dokument ZARZADZENIE NR 90/16 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2016-03-21 09:05
dokument ZARZADZENIE NR 89/16 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych 2016-03-21 09:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-03-17 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-03-17 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/16 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-03-17 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/16 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-03-29 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/16 w sprawie objęcia akcji w GKM S.A. w Grudziądzu 2016-03-17 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/16 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2016-03-17 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2016-03-17 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-03-17 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/16 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku 2016-03-17 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-17 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2016-03-17 12:43