herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja".

Grudziądz, 18-04-2016 r.

GK-I.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.),

zawiadamiam strony,

że pismem z dnia 29 marca 2016 r. znak ZDM-II-I.7013.37.6.2015, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, uzupełniony pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak ZDM-II-I.7013.37.7.2015, o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.), w ślad za art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź.zm.)  w dniu 12 kwietnia 2016 r.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie/przebudowie drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.), wniosek strony oraz Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja z”, zostały przesłane do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

 Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź.zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuję więc, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek C, I piętro, pokój nr 7, w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do czwartku) i w godz. 8.00-12.00 (w piątek) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz
  2. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 18 kwietnia 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016
  3. Wydział Organizacyjny w/m z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (w załączeniu 2 egzemplarze obwieszczenia)
  4. a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 28-04-2016 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2016 08:43