herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Profil wody - Kąpielisko Plaża Tarpno - jezioro Tarpno

PROFIL WODY W KĄPIELISKU

 

A. Informacje podstawowe

I

Dane ogólne o kąpielisku

1

Nazwa kąpieliska 1)

Plaża Tarpno 

2

Adres kąpieliska 1)

ul. Jaśminowa 1, Grudziądz

3

Województwo 1)

Kujawsko-pomorskie

4

Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której zlokalizowane jest kąpielisko 1)

PL 614

5

Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest

kąpielisko 1)

Miasto Grudziądz

6

Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest kąpielisko 1)

Miasto Grudziądz

7

Krajowy kod kąpieliska 2)

0462PKAP0005

8

Identyfikator kąpieliska Numid 2)

PL6126201104000022

II

Informacje o profilu wody w kąpielisku

9

Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia prac nad profilem)

23.03.2011 r.

10

Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku 1), 3)

---

11

Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1)

---

12

Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3)

---

13

Imię i nazwisko osoby sporządzającej profil 1)

Przemysław Kaleta

III

Właściwy organ

14

Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej organizatora kąpieliska 1)

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu,

ul. Za Basenem 2, tel./fax 0564625654, e-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl

15

Nazwa właściwego terytorialnie organu samorządowego, który umieścił kąpielisko w wykazie, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 1)

Prezydent Grudziądza

16

Nazwa właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego 1)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Grudziądzu

17

Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej 1)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

18

Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska 1)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

19

Nazwa właściwego dyrektora urzędu morskiego 1), 4)

--- 

IV

Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska

20

Kategoria wód, na których zlokalizowane jest

kąpielisko 5), 6)

£ rzeka

21

T jezioro

22

£ wody przejściowe i morskie wody wewnętrzne

23

£ wody przybrzeżne

24

Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód przejściowych lub akwenu morskich wód wewnętrznych 5)

Jezioro Tarpno

25

Identyfikator hydrograficzny 5)

2956

26

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5), 6)

Jezioro Tarpno nie jest jednolitą częścią wód (pon.50 ha) zgodnie z Dyrektywą Wodną

27

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko 5)

 

28

Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie zmienionej jednolitej części wód 5), 8)

£ tak     £ nie

29

Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej jednolitej części wód 5), 8)

£ tak     £ nie

30

Lokalizacja kąpieliska - kilometraż rzeki 1), 5), 9)

---

31

Lokalizacja kąpieliska - długość plaży wzdłuż linii brzegowej 1)

50 m

32

Lokalizacja kąpieliska - informacje

uzupełniające 1), 10)

£ prawy brzeg  £ lewy brzeg

33

Lokalizacja kąpieliska - współrzędne geograficzne granic kąpieliska w formacie dziesiętnym 1), 11), 12)

N: 53,49236 ÷ 53,49197

E: 18,82483 ÷ 18,82489

B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku

34

Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim sezonie kąpielowym 2)

data wykonania oceny (dd/mm/rr): 5/09/2016

wynik oceny: przydatna do kąpieli

35

Wyniki czteroletnich ocen jakości wód

w kąpielisku 2), 13)

ocena za lata: 2011-2014

wynik oceny: doskonała

36

ocena za lata: 2012-2015

wynik oceny: doskonała

37

ocena za lata: 2013-2016

wynik oceny: doskonała

38

ocena za lata: .................

wynik oceny: ...................

39

Lokalizacja punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku - współrzędne geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12)

Strona prawa:

N:53,492286

E:18,824913

Strona lewa:

N:53,492313

E:18,824894

40

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego jednolitej części wód, w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15)

data wykonania klasyfikacji (dd/mm/rr):

brak

rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji:

 

stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitej części wód:

41

Kod celowego punktu pomiarowo-kontrolnego objętego programem monitoringu wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, z którego dane posłużyły do wykonania oceny, o której mowa w polu 34 14)

brak punktu

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka

I

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece 16)

42

Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) 

£ < 200 m

43

£ 200 – 800 m

44

£ > 800 m

45

Powierzchnia zlewni rzeki 5), 8)

£ < 10 km2

46

£ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

47

£ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

48

£ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

49

£ ³ 10 000 km2

50

Typ abiotyczny cieku 5) 

nazwa typu:

51

kod typu:

52

Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18)

SNQ ................ m3/s

53

SSQ ................ m3/s

54

SWQ ................ m3/s

55

Współczynnik nieregularności przepływów SSQ/SWQ 18)

 

II

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na jeziorze 19)

56

Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17) 

T < 200 m

57

£ 200 - 800 m

58

£ > 800 m

59

Powierzchnia jeziora 5)

0,27 km2

60

Typ abiotyczny jeziora 5)

Nie dotyczy – jezioro Tarpno nie jest jednolitą częścią wód powierzchniowych

61

kod typu: nie dotyczy

62

Charakterystyka dna kąpieliska 1), 20)

mulisto-piaszczyste

63

Głębokość jeziora 5)

max: 5,8 m

64

średnia.: 2,7 m

III

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21)

65

Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

£ < 200 m

66

£ 200 – 800 m

67

£ > 800 m

68

Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8) 

£ < 10 km2

69

£ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

70

£ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

71

£ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

72

£ ³ 10 000 km2

73

Powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5)

......... km2

74

Objętość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP) 5)

......... mln m3

75

Głębokość zbiornika przy normalnym

poziomie piętrzenia (NPP) 5)

max: ................... m

76

średnia.: .............. m

77

Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5)

........................ m

IV

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych

78

Strefa pływów 8), 18) 

£ < 2 m

79

£ 2 - 4 m

80

£ > 4 m

81

Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22)

nazwa typu:

82

kod typu:

83

Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23) 

nazwa typu:

84

kod typu:

D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę

w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się

I

Zrzuty zanieczyszczeń 24)

85

Oczyszczalnia ścieków komunalnych 14), 25), 26), 27)

£

nie

86

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych 14), 25), 26), 27)

£

nie

87

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 25), 26), 27)

T

tak 

88

Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń 14), 27)

£

nie

89

Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27)

£

nie

90

Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)

£

nie

91

Zrzuty nieoczyszczonych wód deszczowych 25), 27)

£

nie 

92

Zrzuty ścieków z odwodnienia zakładów górniczych 14), 25), 26), 27)

£

nie 

93

Wody z urządzeń melioracyjnych odwadniających pola nawożone gnojówką lub gnojowicą 25), 27)

T

tak

94

Zrzuty ze stawów hodowlanych 25), 26), 27)

£

nie

95

Spływy powierzchniowe z pól uprawnych 5), 28)

£

nie

96

Zrzuty zanieczyszczeń ze statków lub łodzi 29)

£

nie

97

Inne 14), 25)

£

nie

II

Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)

98

Zabudowa miejska 1)

T

tak

99

Tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne 1)

£

nie

100

Kopalnie, wyrobiska i budowy 1)

£

nie

101

Miejskie tereny zielone i wypoczynkowe 1)

T

tak

102

Grunty orne 1)

£

nie

103

Uprawy trwałe 1)

£

nie

104

Łąki i pastwiska 1)

T

tak

105

Obszary upraw mieszanych 1)

£

nie

106

Lasy 1)

£

nie

107

Zespoły roślinności drzewiastej

i krzewiastej 1)

T

tak

108

Tereny otwarte, pozbawione roślinności lub z rzadkim pokryciem roślinnym 1)

T

tak

109

Inne 1)

£

nie

III

Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m 24)

110

Kąpiel 1)

T

tak strzeżone, wydzielone strefy

111

Sporty wodne (kajaki, łodzie żaglowe, motorówki) 1)

£

nie

112

Wędkarstwo 1)

T

tak

113

Inne 1)

£

nie

IV

Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość

114

Toalety 8)

T tak

115

£ nie

116

Natryski 8)

£ tak

117

T nie

118

Kosze na śmieci 8)

T tak

119

£ nie

120

Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)

T tak

121

£ nie

122

Sprzątanie plaży kąpieliska 8)

T tak

123

częstotliwość: 3 razy/dobę 31)

124

£ nie

125

Zakaz wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska oraz

plaży kąpieliska 8)

T tak

126

£ nie

V

Inne informacje

127

Kąpielisko zlokalizowane na wodzie przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8)

£ tak

128

T nie

129

Kąpielisko zlokalizowane w obszarze objętym formami ochrony przyrody 32)

£ tak

130

opis formy ochrony przyrody 33):

131

T nie

132

Kąpielisko zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla zwierząt

£ tak

133

odległość od wodopoju 34): ........... m

134

T nie

135

Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37)

T mikrobiologiczne

136

£ metale ciężkie i substancje priorytetowe

137

£ odpady budowlane

138

£ inne

139

£ brak zanieczyszczeń

140

£ brak danych

E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic

141

Zakwity glonów spowodowane cyjanobakteriami

zaobserwowane w ciągu ostatnich 4 lat 2), 8), 38)

£ nie stwierdzono

142

£ zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku

143

T zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach

144

£ zjawisko występowało w każdym spośród ostatnich 4 lat

145

Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w

przyszłości 1), 8), 14)

£ brak 39)

146

£ małe 40)

147

T średnie 41)

148

£ duże 42)

149

Inne 2)

 

F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu

I

Makroalgi 43)

150

Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14), 44)

---

151

Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44)

---

152

Inne 14)

---

II

Fitoplankton 45)

153

Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8) 

£ brak 46)

154

£ małe 47)

155

£ średnie 48)

156

T duże 49)

157

Inne 14)

 

G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń

dla okresu obowiązywania profilu wody

I

Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)

158

Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

glony, sinice

159

Częstotliwość spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

sporadycznie

160

Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

do 1 tygodnia

161

Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

zasobność wód w związki biogenne

162

Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)

zamknięcie kąpieliska

163

Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

zamknięcie kąpieliska

164

Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)

PSSE Grudziądz – Adela Jarosz

tel. 56 4517 827

MORiW – Maciej Signerski

tel. 56 4625 654

II

Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia

165

Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29), 52)

---

166

Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia 1), 2), 5), 14), 29)

---

167

Działania podejmowane w związku ze spodziewanymi krótkotrwałymi zanieczyszczeniami 1)

---

168

Działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

---

169

Działania podejmowane w celu eliminacji przyczyn wystąpienia spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

---

170

Właściwe organy i osoby kontaktowe na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 51)

---

H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53)

I

 

171

Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wód wewnętrznych 1)

Kanał Trynka

172

Kod jednolitej części wód 5)

PLRW2000172956

173

Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54)  

T < 200 m

174

£ 200 – 800 m

175

£ > 800 m

176

Powierzchnia zlewni 3), 7), 55) 

£ < 10 km2

177

T 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

178

£ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

179

£ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

180

£ > 10 000 km2

181

Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56)

nazwa typu: brak danych

182

kod typu: brak danych

183

Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18), 57)

SNQ ---- m3/s

184

SSQ ---- m3/s

185

SWQ ---- m3/s

186

Współczynnik nieregularności przepływów

SSQ/SWQ 18), 57)

brak danych

           

Objaśnienia:

1)     Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

2)   Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3)   Wypełnić tylko w przypadku, gdy istnieje sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.

4)   Pole 19 należy wypełnić jedynie w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

5)   Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

6)   Należy zaznaczyć właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 należy przejść do pola 24; jeżeli zaznaczono pole nr 23, należy przejść do pola 25.

7)   Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód, należy pozostawić pola 26, 27, 28 oraz 29 puste i przejść do pola 30.

8)   Należy zaznaczyć właściwe pole.

9)   Należy podać kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 30 puste i przejść do pola 31.

10)  Należy zaznaczyć właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 32 puste i przejść do pola 33.

11)  Należy podać współrzędne punktów znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne pozostałych wierzchołków obszaru kąpieliska, zarówno w części lądowej, jak i wodnej.

12)  W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System - GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

13)  Należy podać wyniki oceny za trzy ostatnie czteroletnie okresy, w szczególności 2000-2011, 2009-2012, 2010-2013; należy wypełnić te pola, dla których istnieją dane.

14)  Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

15)  Należy podać, jeżeli wypełniono pole 26.

16)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy przejść do części II.

17)  Dotyczy wód kąpieliska.

18)  Dane pochodzące od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

19)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze, należy przejść do części III.

20)  Takie jak: muliste, bagniste, piaszczyste, kamienne.

21)  Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na takim zbiorniku, należy przejść do części IV.

22)  Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 22.

23)  Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 23.

24)  Należy zaznaczyć właściwe pole i wstawić opis.

25)  Dane pochodzące od starosty lub marszałka województwa.

26)  Należy wypełnić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

27)  Należy podać odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

28)  Należy zaznaczyć, jeżeli kąpielisko jest zlokalizowane w obszarze szczególnie narażonym na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz podać nazwę i kod tego obszaru.

29)  Dane pochodzące od dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej lub dyrektora urzędu morskiego.

30)  Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu wyróżnionymi w programie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

31)  Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 122.

32)  W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

33)  Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 129. Podać w szczególności nazwę obszaru objętego ochroną (nazwa obszaru Natura 2000, nazwa parku narodowego itp.).

34)  Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 132.

35)  Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

36)  Na podstawie danych nie starszych niż 4 lata.

37)  Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz. 934).

38)  Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

39)  Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685) - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008).

40)  Należy zaznaczyć, jeżeli zachodzi jedno z poniższych:

- zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

- zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

41)   Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne - zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, lub jeżeli zaznaczono pole 143.

42)  Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 144.

43)  Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich wodach wewnętrznych.

44)  Należy opisać przypadki stwierdzenia występowania oraz ocenić zagrożenie.

45)  Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich wodach wewnętrznych, a także na jeziorach, zbiornikach zaporowych, rzekach o typie 23 i 24 (o powierzchni zlewni ³ 5000 km2 dla obu typów rzek) oraz rzekach o typie 25, 28 lub 29.*

46)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla I klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

47)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne - zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych - oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla II klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

48)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

49)  Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil "a" wartości granicznych określonych dla III klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

50)  Pojęcie "krótkotrwałe zanieczyszczenie" może odnosić się wyłącznie do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki jelitowe, Escherichia coli), których przyczyny można jasno zidentyfikować, i nie przewiduje się, że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od momentu stwierdzenia wystąpienia skażenia, i dla których ustalone są procedury prognozowania takich przypadków i działań w przypadku ich wystąpienia.

51)  Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, adres, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej.

52)  Takie jak: ścieki, odpady, węglowodory ropopochodne.

53)  W razie konieczności należy powielić pola części I, tworząc w ten sposób kolejne fragmenty części H, nadając im kolejne numery rzymskie (dla fragmentów) i arabskie (dla pól).

54)  Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach, jeziorach lub zbiornikach zaporowych na rzekach.

55)  Wypełnić tylko w przypadku cieków lub zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece; dotyczy powierzchni zlewni rzeki lub zbiornika.

56)  Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach lub jeziorach.

57)  Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 02-02-2017 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2017 10:44