herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXVI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 26 kwietnia 2017 r.

Grudziądz, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:

 

XXXVI Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad:

1. Sprawy porządkowe:

     a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

     b) przedstawienie porządku obrad,

     c) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdania z działalności za rok 2016:

     a) Powiatowego Urzędu Pracy,

     b) Państwowej Straży Pożarnej,

     c) Komendy Miejskiej Policji,

     d) Straży Miejskiej,

     e) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

     f) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

     g) Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  i wniosków,

     h) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.

4. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2016 roku;

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016;

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

7. Informacja o realizacji Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” w 2016 roku;

8. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w  Grudziądzu w latach 2016 – 2025”,

9. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.;

10. Sprawozdanie z działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów w 2016 roku;

11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Grudziądza 2013-2016”;

12. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2016-2023 za rok 2016;

13. Informacja Prezydenta o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy;

14. Informacja Prezydenta dot. wkładów wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz do spółek prawa handlowego w roku 2016.

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok;

16. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2016 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”;

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz”;

19. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2017 rok;

20. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej:

     a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

     b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

     c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

     d) głosowanie nad projektem uchwały;

21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz (inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych);

22. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży;

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskigo 37;

24. Interpelacje;

25.  Zapytania i wolne głosy;

26. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 13-04-2017 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 25-04-2017 09:51