herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XL sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 30 sierpnia 2017 r.

 

Zaproszenie

 

Na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej Grudziądza stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/127/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz

 

Przewodniczący Rady zwołuje:

 

XL Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali 301 Urzędu Miejskiego

w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołów z: XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji;
 1. Ślubowanie radnego;
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok;
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031;
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr L. Rydygiera;
 5. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie – Skłodowskiej:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;
 1. Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego;
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”;
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę – miasto Grudziądz w 2017 roku;
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy urzędowej projektowanym drogom wewnętrznym na terenie miasta Grudziądza;
 5. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu;
 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu;
 7. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. płk Stanisława Sitka w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. płk Stanisława Sitka w Grudziądzu;
 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu;
 9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu;
 10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Komisji Edukacji Narodowej w Grudziądzu;
 11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu;
 12. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu;
 13. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 13 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu;
 14. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grudziądzu, który wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grudziądzu, który wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu;
 15. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu;
 16. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu;
 17. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu;
 18. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu;
 19. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Grudziądzu;
 20. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnej w Grudziądzu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grudziądzu, który wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu;
 21. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w branżową szkołę I stopnia o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Grudziądzu;
 22. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J.J. Śniadeckich w Grudziądzu w branżową szkołę I stopnia o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Grudziądzu;
 23. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu w branżową szkołę I stopnia o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Grudziądzu;
 24. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu w branżową szkołę I stopnia o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 w Grudziądzu;
 25. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu w branżową szkołę I stopnia o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Grudziądzu;
 26. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka w Grudziądzu w branżową szkołę I stopnia o nazwie: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Grudziądzu;
 27. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Grudziądzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Medyczna Szkoła Policealna Nr 1 w Grudziądzu;
 28. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. J.J. Śniadeckich w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 2 w Grudziądzu;
 29. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu w szkołę policealna o nazwie: Szkoła Policealna Nr 3 w Grudziądzu;
 30. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 4 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 4 w Grudziądzu;
 31. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 5 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 5 w Grudziądzu;
 32. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 6 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 6 w Grudziądzu;
 33. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 7 w Grudziądzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 7 w Grudziądzu;
 34. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 8 w Grudziądzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Szkoła Policealna Nr 8 w Grudziądzu;
 35. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu w szkołę policealną o nazwie: Medyczna Szkoła Policealna Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu;
 36. Uchwała w sprawie określenia przeznaczenia mienia oświatowych jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych;
 37. Uchwała w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu;
 38. Uchwała w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu;
 39. Uchwała w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu;
 40. Interpelacje;
 41. Zapytania i wolne głosy;
 42. Zakończenie obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 03-07-2017 07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Walczak 24-08-2017 09:46