herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XLIII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:

 

XLIII Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 11:00
w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

 

Porządek Obrad* :

 

1. Sprawy porządkowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z XLI sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Informacja Prezydenta Grudziądza dot. wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne;

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji

i informacji podatkowych;

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej;

8.Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

9. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy – miasto Grudziądz;

10.Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLII/118/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia

25 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz;

11.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji dla gminy

– miasto Grudziądz w ramach projektu p.n.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”;

12.Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

13.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz”;

14.Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jagiełły 22;

15.Uchwała w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2018 rok”;

16.Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;

17.Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2017 rok i 2018 rok;

18.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich:

 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;

19.Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców:

 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały;

20.Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego;

21.Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Konarskiego 14;

22.Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 6;

23.Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu, Al. 23 Stycznia 30;

24.Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 dla Dorosłych w Grudziądzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Grudziądzu, ul. Legionów 2;

25.Uchwała w sprawie nadania nowego statutu placówce doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli;

26.Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 – 2023”;

27.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami;

28. Interpelacje;

29.Zapytania i wolne głosy;

 1. obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 16-11-2017 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 20-11-2017 09:11