herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIII/143/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2017-12-06 08:59
dokument UCHWAŁA NR XLIII/142/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 ? 2023? 2017-12-06 08:58
dokument UCHWAŁA NR XLIII/141/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nowego statutu placówce doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli 2017-12-06 08:57
dokument UCHWAŁA NR XLIII/140/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 dla Dorosłych w Grudziądzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica z siedzibą w Grudziądzu, ul. Legionów 2 2017-12-06 08:56
dokument UCHWAŁA NR XLIII/139/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 17 im. Sybiraków w Grudziądzu, Al. 23 Stycznia 30 2017-12-06 08:55
dokument UCHWAŁA NR XLIII/138/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 8 im. gen. Tadeusza ?Bora? Komorowskiego w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 6 2017-12-06 08:55
dokument UCHWAŁA NR XLIII/137/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu, ul. Konarskiego 14 2017-12-06 08:54
dokument UCHWAŁA NR XLIII/136/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2017-12-06 08:53
dokument UCHWAŁA NR XLIII/135/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy Alei Sportowców 2017-12-06 08:52
dokument UCHWAŁA NR XLIII/134/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 2017-12-06 08:51
dokument UCHWAŁA NR XLIII/133/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2017 rok i 2018 rok 2017-12-06 08:51
dokument UCHWAŁA NR XLIII/132/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-12-06 08:49
dokument UCHWAŁA NR XLIII/131/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ?Programu współpracy gminy ? miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? 2017-12-05 15:47
dokument UCHWAŁA NR XLIII/130/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jagiełły 22 2017-12-05 15:47
dokument UCHWAŁA NR XLIII/129/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto Grudziądz? 2017-12-05 15:46
dokument UCHWAŁA NR XLIII/128/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-12-05 15:44
dokument UCHWAŁA NR XLIII/127/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji dla gminy ? miasto Grudziądz w ramach projektu p.n.: ?Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców? 2017-12-05 15:44
dokument UCHWAŁA NR XLIII/126/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/118/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy- miasto Grudziądz 2017-12-05 15:42
dokument UCHWAŁA NR XLIII/125/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-12-06 09:05
dokument UCHWAŁA NR XLIII/124/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-12-05 15:38
dokument UCHWAŁA NR XLIII/123/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 2017-12-05 15:36
dokument UCHWAŁA NR XLIII/122/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2017-12-05 15:40
dokument UCHWAŁA NR XLIII/121/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2017-12-05 15:32
dokument UCHWAŁA NR XLIII/120/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na 2017-12-06 10:43