herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Korczaka 27 w Grudziądzu

GK-II.6131.2.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2018, poz. 142 t.j).

Prezydent Grudziądza

zawiadamia wszystkie strony

 

o wydaniu w dniu 01.02 2018 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły o obw. pnia: 118 cm z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Korczaka 27 (dz. nr 7/21 obręb 106) w Grudziądzu.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:00- 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00). Tel. 56 45 10 267.

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem zrzeczenia się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

 

Zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W myśl art. 49 Kpa Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 

Stosownie do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.bip.grudziadz.pl (ochrona środowiska/ pozwolenia i decyzje).

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 02-02-2018 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Schulz 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2018 08:11