herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 123/19 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a

                                                                                                                     ZARZĄDZENIE Nr 123/2019

                                                                                                                   PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

                                                                                                                          z dnia 20 marca 2019 r.

                                                  w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a

Na podstawie art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a oznaczonej jako działki nr 31/24, 32/25, 31/32 oraz 31/36 w obr. 73 o łącznej powierzchni 1043 m², zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00026730/5 ustalam zapłatę ceny sprzedaży w wysokości 24 189,00 złotych w sposób następujący:

1) kwota 2 418,90 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych 90/100) płatna najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego;

2) pozostała należność w kwocie 21 770,10 złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 10/100), płatna w 9 ratach półrocznych w wysokości po 2 418,90 złotych każda, wnoszonych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. do 20 grudnia 2023 r., odpowiednio w terminach do dnia 30 czerwca oraz 20 grudnia każdego roku, podlega zabezpieczeniu hipoteką;

3) rozłożona na raty niespłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu, od dnia zawarcia aktu notarialnego, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 20-03-2019 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2019 11:51