herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 218/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 218/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 7 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 7 ust. 1 i § 9 pkt 7 Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Cele zadania publicznego:

  1. poszerzenie oferty kulturalnej miasta m.in. o organizację imprez, koncertów, konkursów i festiwali zlokalizowanych w przestrzeni publicznej Grudziądza;
  2. ożywienie życia kulturalnego poprzez organizację wystaw i plenerów malarskich na terenie Grudziądza;
  3. zwiększenie poziomu wiedzy na temat kultury lokalnej poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących Grudziądza;
  4. zwiększenie zainteresowania kulturą lokalną poprzez inicjatywy na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego m.in. związane z Grudziądzkim Rokiem Błękitnej Pamięci.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 41.500,00 zł. 

§ 4. Zasady przyznawania dotacji:

  1. podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  2. oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporzą-dzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) – wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Dla mieszkańców/Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe;
  3. w przypadku gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta;
  4. oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
  1. została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
  2. została sporządzona według wzoru, o którym mowa w pkt 2,
  3. jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu realizacji zadania, warunków i terminu realizacji zadania,
  4. została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
  5. została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych,
  6. została wypełniona w sposób czytelny, kompletny i nie zawiera istotnych błędów;
  1. dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełniania ofert zawierających uchybienia wskazane w pkt 4 lit. e i f w terminie wskazanym przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji w Grudziądzu, zwanym dalej „komórką merytoryczną”, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia oferty;
  2. oferty, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie nie podlegają ocenie merytorycznej;
  3. w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent w terminie wskazanym przez komórkę merytoryczną jest zobowiązany:
  1. złożyć w komórce merytorycznej aktualizację oferty z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach zadania nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie lub
  2. pisemnie poinformować komórkę merytoryczną o rezygnacji z realizacji zadania publicznego.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania:

  1. zadanie publiczne, zlecone na podstawie konkursu ogłoszonego w niniejszym Zarządzeniu należy zrealizować od lipca do grudnia 2019 r.;
  2. dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem prowadzenia przez oferenta odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  3. wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za pracę danego rodzaju;
  4. szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a zleceniobiorcami, sporządzonymi zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  5. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w następujących wielkościach:
  1. zwiększenie kosztów poniesionych z dotacji nie więcej niż 15 %,
  2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

§ 6. 1. Oferty należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38/40 w terminie do dnia 3 lipca 2019 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  1. w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
  2. kryteria wyboru ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

10

1.1.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

5

1.2.

Ocena syntetycznego opisu realizacji zadania (czy opis zawiera miejsce realizacji zadania, grupę docelową, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez oferenta)

5

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania

10

1.1.

Celowość i adekwatność planowanych kosztów

5

1.2.

Spójność kosztów z zakresem rzeczowym zadania

5

3.

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

20

3.1

Atrakcyjność i jakość proponowanych działań

10

3.2

Spójność, realność i szczegółowość opisu działań

5

3.3

Kwalifikacje kadry, w tym wolontariuszy

5

4.

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych

20

4.1

Brak wkładu własnego finansowego

0

4.2

Wkład własny finansowy wynosi od 10 % do 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania

10

4.3

Wkład własny finansowy wyższy niż 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania

20

5.

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy

10

5.1.

Wkład rzeczowy

3

5.2.

Wkład osobowy

7

6.

Rzetelność, terminowości i sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań publicznych w latach poprzednich

10

6.1

Ocena negatywna

0

6.2

Ocena neutralna oraz ocena dla nowych organizacji, które dotychczas nie otrzymały środków z budżetu miasta

5

6.3

Ocena pozytywna

10

Razem

80 pkt

  1. za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska powyżej 41 punktów;
  2. wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie zostaną zakwalifikowane do przyznania dotacji;
  3. ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych podejmuje Prezydent Grudziądza w formie zarządzenia;
  4. zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. w następujących miejscach:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl,
  2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu;
  1. oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 8. W roku poprzednim i bieżącym Prezydent Grudziądza zlecił zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przekazując dotacje w łącznej wysokości 95.972,00 zł  w 2018 r. i 67.500,00 zł w 2019 r., zgodnie z zestawieniem:

Lp.

Nazwa organizacji

Rok 2018

Rok 2019

1.

Automobilklub Toruński

1.000,00 zł

1.000,00 zł

2.

Fundacja imienia Piotra Janowskiego

10.000,00 zł

10.000,00 zł

3.

Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

25.172,00 zł

0,00 zł

4.

Fundacja Piotra z Grudziądza

8.000,00 zł

0,00 zł

5.

Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

3.800,00 zł

4.000,00 zł

6.

Klub Inteligencji Katolickiej

10.000,00 zł

12.000,00 zł

7.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa

10.000,00 zł

12.000,00 zł

8.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

3.500,00 zł

0,00 zł

9.

Stowarzyszenie Fado

15.000,00 zł

0,00 zł

10.

Toruński Okręgowy Związek Żeglarski

9.500,00 zł

4.500,00 zł

11.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu

0,00 zł

1.000,00 zł

12.

Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz

0,00 zł

10.000,00 zł

13.

Stowarzyszenie Kulturalny Port

0,00 zł

5.000,00 zł

14

Fundacja „Pierwsze skrzypce”

0,00 zł

8.000,00 zł

Razem

95.972,00 zł

67.500,00 zł

§ 9. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

4. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 3 lipca 2019 r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
    24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  3. Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r.
    w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”;
  4. Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Spraw Społecznych i Wydziałowi Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 07-06-2019 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-06-2019 12:58