herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 220/19 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR  220/19
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI /85/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Na realizację Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku przeznacza się kwotę 3.000.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału środków finansowych na zadania realizowane w ramach GBO na okręgi zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia wg następujących zasad:

1) wyłącza się z puli środków kwotę 500.000 zł na zadania ogólnomiejskie;

2) wyłącza się z puli środków kwotę 60.000zł na zadania miękkie;

3) pozostałe środki podlegają podziałowi wg kryteriów określonych w punktach 4) i 5);

4) 50 % środków, o których mowa w ust. 1 pomniejszonych o wartości, o których mowa         w ust. 2 pkt 1 i 2, zostaje podzielonych po równo na każdy z okręgów;

5) 50 % środków, o których mowa w ust. 1 pomniejszonych o wartości, o których mowa       w ust. 2 pkt 1 i 2, zostaje podzielonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne okręgi wg stanu na koniec ostatniego pełnego kwartału roku poprzedzającego edycję ustalonego na podstawie danych pochodzących z ewidencji ludności, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) kwota środków przeznaczonych na poszczególny okręg nie może być mniejsza niż
120.000 zł.

3. Granice okręgów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Nabór wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do października 2019 r.

2. Nabór wniosków obejmuje następujące etapy :

1) zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań do realizacji;

2) ocena zgłoszonych projektów;

3) wybór projektów do realizacji w drodze głosowania.

3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w naborze wniosków są mieszkańcy Grudziądza.

4. Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań do realizacji może nastąpić w jednej
z form:

1) w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego zadania stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/85/19 Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w jednym z wyznaczonych punktów przyjmowania wniosków;

2) w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu dostępnego pod adresem haszgru.pl,  w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. do godziny 24:00.

5. Wybór projektów w drodze głosowania możliwy jest w jednej z dopuszczalnych form:

1) w formie pisemnej, z wykorzystaniem karty do głosowania dostępnej
w okresie od 16 września 2019 r.  do 29 września 2019 r. w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania;

2) w formie elektronicznej, z wykorzystaniem portalu dostępnego pod adresem haszgru.pl,   w okresie od  16 września 2019 r.  do 29 września 2019 r. do godziny 24:00.

6. Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:

1) dla zadań okręgowych maksymalnie 120.000 zł;

2) dla zadań ogólnomiejskich: minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 250.000 zł;

3) dla zadań miękkich: minimalnie 2.000 zł, a maksymalnie 20.000 zł.

§ 3.1. Powołuję Komisję ds. oceny formalnej w składzie:

1) Małgorzata Sadowska – Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;

2) Sylwia Wojtakowska – Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.

2. Powołuję Komisję ds. oceny merytorycznej w składzie:

1) Małgorzata Sadowska – Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, Przewodnicząca Komisji;

2) Justyna Signerska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji;

3) Sylwia Łazarczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, członek Komisji;

4) Lilianna Kowalska – Naczelnik Wydziału Finansowego, członek Komisji;

5) Karolina Słomińska – Kierownik Referatu Planowania i Analizy, członek Komisji;

6) Maja Banasik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, członek Komisji;

7) Wojciech Witkowski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, członek Komisji;

8) Stefan Baca – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, członek Komisji;

9) Marek Iwiński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, członek Komisji;

10) Romualda Rudnik – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, członek Komisji;

11) Wiesław Urbański – Kierownik Biura Informatyki, członek Komisji;

12) Izabela Fijałkowska – Miejski Konserwator Zabytków, członek Komisji;

13) Teresa Kleczewska – Naczelnik Wydziału Transportu, członek Komisji;

14) Renata Rybczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, członek Komisji;

15) Alicja Kozłowska – Naczelnik Wydziału Komunikacji, członek Komisji;

16) Dorota Galewska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych, członek Komisji;

17) Rafał Cywiński – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, członek Komisji;

18) Beata Szych – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego, członek Komisji;

19) Mariusz Sędzicki – Komendant Straży Miejskiej, członek Komisji;

20) Izabela Piwowarska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, członek Komisji.

3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Komisji nieobecnego członka Komisji zastępuje wskazany przez niego pracownik podległej mu komórki organizacyjnej.

4. Powołuję komisję ds. ustalenia wyników głosowania w składzie:

1) Małgorzata Sadowska – Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;

2) Justyna Signerska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;

3) Sylwia Wojtakowska – Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.

§ 4.1. Wszystkie projekty zweryfikowane pozytywnie tworzą Bazę Projektów Poprawnych.

2. Wszystkie projekty, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej i prawno-technicznej tworzą Bazę Projektów Odrzuconych.

3. Baza Projektów Poprawnych i Baza Projektów Odrzuconych publikowane są na stronie #gru pod adresem haszgru.pl, a projekty w nich zawarte publikowane są w podziale na okręgi, zadania ogólnomiejskie, zadania miękkie i zawierają imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwę zadania, wartość zadania brutto, a w przypadku projektów odrzuconych także uzasadnienie.

4. Baza Projektów Poprawnych i Baza Projektów Odrzuconych podlegają aktualizacji po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej realizowanej w terminie od 2 września 2019 r.
do 6 września 2019 r.

§ 5. Na każdym etapie Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, w charakterze obserwatorów mogą brać udział radni Rady Miejskiej Grudziądza oraz członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 6. Przekroczenie maksymalnych wartości zadań o których mowa w § 2 ust. 6, po rozstrzygnięciu procedur wyboru wykonawców poszczególnych zadań, skutkuje koniecznością zmniejszenia zakresu zadania, a w przypadku braku takiej możliwości lub/i braku zgody zgłaszającego projekt na wprowadzenie zmian, powoduje odstąpienie od realizacji zadania.  

§ 7. Ustala się punkty konsultacyjne przyjmowania projektów do GBO 2020, punkty do głosowania na zadania w ramach GBO 2020 oraz terminy ich funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Określa się wykaz wydatków niezbędnych do uwzględnienia w projektach  zadań miękkich oraz wydatków, które nie mogą zostać sfinansowane z GBO, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 11-06-2019 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-06-2019 13:12