herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Biuro Inspektora Ochrony Danych

Telefon +48 564510360

Inspektor Ochrony Danych - Piotr Mazur

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji inspektora ochrony danych oraz osoby zastępującej inspektora;
2) sprawowanie nadzoru i kontroli przetwarzania danych w urzędzie w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
3) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz osób, które przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
4) monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych, poprzez:
  a) wprowadzenie i monitorowanie zarządzania ryzykiem w systemie ochrony danych osobowych,
  b) prowadzenie i monitoring rejestru zbiorów danych,
  c) wdrożenie nowych oraz monitoring obowiązujących już środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych,
  d) zgłaszanie naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzoru,
  e) zawiadamianie osób o fakcie naruszenia danych, które ich dotyczą,
  f) prowadzenie, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
5) monitorowanie wykonywania oraz przygotowanie zaleceń co do oceny skutków przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania dla Administratora;
6) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego wykonywania polityki ochrony danych;
7) przygotowywanie i przedstawianie Administratorowi propozycji zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania i udostępniania danych osobowych;
8) przechowywanie indywidualnych upoważnień osób przetwarzających dane osobowe;
9) prowadzenie ewidencji osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
10) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
11) prowadzenie ewidencji umów przetwarzania danych zawartych z podmiotami przetwarzającymi;
12) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, w tym w szczególności parafowania projektów umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych osobowych do przetwarzania w zakresie stosowania zapisów zapewniających Administratorowi realizację ustawowych zadań i obowiązków;
13) prowadzenie ewidencji oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych;
14) zapewnienie systematycznego szkolenia osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa;
15) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
16) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw;
17) obsługa jednostek organizacyjnych miasta oraz CK Teatr w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych i osoby zastępującej inspektora, a w szczególności wypełnienia zadań określonych w punktach od 1 do 16;
18) przeprowadzanie sprawdzeń stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości na zlecenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
19) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych;
20) informowanie o konieczności składania zgłoszenia do Rejestru Korzyści przez zobowiązanych pracowników Urzędu;
21) informowanie o konieczności składania oświadczeń lustracyjnych przez zobowiązanych pracowników Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:22