herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Telefon +48 564510311

Dyrektor: Anna Stachula-Rębisz

Referat Spraw Społecznych - ZSS-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie umów i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w zakresie właściwości Wydziału;
2) kontrola realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
3) opracowywanie i realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
4) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym;
5) prowadzenie i bieżąca aktualizacja internetowego informatora o uprawnieniach osób niepełnosprawnych;
6) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przewozów osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu samochodami;
7) przygotowywanie, realizacja, kontrola i rozliczanie projektów i programów celowych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych źródeł zewnętrznych w zakresie właściwości Referatu;
8) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
9) realizacja zadań wynikających z Programu Grudziądzka Karta Dużej Rodziny;
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
11) prowadzenie spraw związanych z polityką senioralną, w tym przyznawanie Grudziądzkich Kart Seniora;
12) obsługa administracyjno-biurowa Grudziądzkiej Rady Seniorów;
13) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu - ZSS-II

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i kompletowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o:
  a) niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 roku życia,
  b) stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 rok życia,
  c) wskazaniach do ulg i uprawnień;
2) organizacja, obsługa administracyjna i biurowa składów orzekających oraz nadzór nad ich działalnością;
3) wydawanie orzeczeń o:
  a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  b) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  c) wskazaniach do ulg i uprawnień;
4) tworzenie i prowadzenie baz danych w związku z prowadzoną działalnością orzeczniczą, w tym prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
5) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie informacji o realizacji zadań orzeczniczych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu;
6) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
7) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;
8) współpraca z organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach osób ubiegających się o wydanie orzeczenia;
9) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Referat Zdrowia - ZSS-III

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań miasta jako podmiotu tworzącego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu z wyłączeniem spraw finansowych;
2) gromadzenie niefinansowych danych o działalności Szpitala;
3) przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie właściwości Referatu;
4) realizacja programów polityki zdrowotnej;
5) współpraca z innymi podmiotami leczniczymi na terenie miasta w zakresie właściwości Wydziału;
6) wspieranie działań w zakresie promocji zdrowia;
7) realizacja zadań dotyczących ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta;
8) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością:
  a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  b) Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego;
10) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, w tym m.in.:
  a) opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  b) obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
11) wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy;
12) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech z zakresu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym i dziennym opiekunem oraz prowadzenia rejestrów tych form opieki;
13) realizacja zadań z zakresu repatriacji oraz związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zatrudniony jest Pełnomocnik Prezydenta Grudziądza do spraw osób niepełnosprawnych - Pan Jakub Kowalczyk.
pokój nr 102
tel. +48 56 45 10 318

Do zadań Pełnomocnika należy:
1) reprezentowanie Prezydenta Grudziądza w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) współpraca z organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
4) udzielanie informacji interesantom w sprawach z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej,
5) inicjowanie i opracowanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-11-2019 14:59