herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Środowiska

Telefon +48 564510262

Dyrektor: Maja Banasik

Referat Ochrony Środowiska - ŚRO-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z polityką ekologiczną miasta;
2) wydawanie decyzji oraz przyjmowanie informacji w zakresie gospodarki odpadami;
3) wydawanie decyzji w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz na zbieranie i transport odpadów, prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości płynnych;
5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
6) prowadzenie postępowań w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
8) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
9) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
10) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
11) dofinansowywanie zadań zakresu ochrony środowiska realizowanych przez mieszkańców miasta;
12) współdziałanie w zakresie opracowywania Programu Ochrony Środowiska;
13) monitoring środowiska we współpracy z jednostkami badawczymi;
14) wydawanie zezwoleń, opinii i uzgodnień dla projektów dot. pozyskania pozwoleń wodnoprawnych oraz realizacji inwestycji na obszarach rowów melioracyjnych i innych wód płynących;
15) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;
16) nadzór nad eksploatacją urządzeń wodnych i melioracyjnych;
17) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk;
18) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, zatwierdzanie statutu spółki wodnej, rozwiązywanie zarządu lub spółki wodnej;
19) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
20) przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
21) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
22) prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
23) współdziałanie przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska;
24) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
25) opiniowanie miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
26) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
27) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Referat Zieleni Miejskiej - ŚRO-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) zarządzanie terenami zieleni miejskiej;
2) dbałość o estetykę terenów zieleni oraz obiekty małej architektury (w tym fontanny, murki oporowe, pomniki);
3) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej oraz współpraca przy realizacji inwestycji własnych na tych terenach;
4) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami w zakresie inwestycji na terenach zieleni miejskiej;
5) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat;
6) orzekanie kar w przypadku usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia;
7) ustanawianie form ochrony przyrody oraz rejestrowanie pomników przyrody;
8) współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody;
9) przyjmowanie oświadczeń o przeprowadzonej deratyzacji na terenie miasta;
10) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz opieki nad miejscami pamięci i pomnikami;
11) prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie targowisk miejskich;
12) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym: wyłapywanie, sterylizacja;
13) współdziałanie w prowadzeniu elektronicznej rejestracji psów;
14) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną;
15) rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
16) współdziałanie w prowadzeniu spisów rolnych;
17) podejmowanie działań na rzecz ochrony roślin i gleby;
18) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz wydawanie zaświadczeń, że grunty nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej, zaświadczeń o pracy w rolnictwie oraz zaświadczeń o rolniczym charakterze działki;
19) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb;
20) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim;
21) nadzór nad realizacją usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gminy-miasto Grudziądz;
22) nadzór nad realizacją usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. powierzonego zadania wynikającego z umowy o świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie prowadzenia Cmentarza Komunalnego na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Referat Lasów Komunalnych - ŚRO-III

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych i nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta;
2) opracowywanie i realizacja polityki ekologicznej w odniesieniu do lasów komunalnych na terenie Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych;
3) prowadzenie inwentaryzacji i planów urządzania lasów i realizacja gospodarki leśnej zgodnie z opracowanymi planami urządzania lasów;
4) organizowanie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej i wycinki drzew na terenach miejskich;
5) bieżąca kontrola utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych Grudziądza i lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta;
6) prowadzenie gospodarki łowieckiej w lasach komunalnych;
7) przygotowywanie i merytoryczne opracowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej;
8) opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej;
9) zapewnienie ochrony ppoż. na terenie lasów komunalnych i kontrola realizacji zadań z ochrony ppoż. przez właścicieli lasów prywatnych;
10) planowanie i nadzór nad urządzeniem miejsc rekreacji i wypoczynku w Lasach Komunalnych;
11) popularyzacja tematyki ochrony przyrody i środowiska poprzez edukację ekologiczną prowadzoną w ?Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu? poprzez:
  a) prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  b) zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego miasta i okolic,
  c) zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie miasta Grudziądza,
  d) organizacja imprez ekologicznych,
  e) popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii,
  f) prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:17