herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Telefon +48 564510380

Dyrektor: Renata Rybczyńska

Referat Ewidencji Ludności - SOK-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) rejestracja danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) w ramach aplikacji Źródło:
  a) zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  c) anulowanie zameldowania na pobyt stały,
  d) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,
  e) zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) rejestracja zmiany kraju miejsca zamieszkania,
  g) nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy z wyjątkiem dzieci oraz na podstawie odrębnych przepisów,
  h) powiadamianie o nadaniu numeru PESEL,
  i) zgłoszenie usunięcia niezgodności danych osobowo-adresowych,
  j) usunięcie niezgodności dotyczących: adresów pobytu stałego, danych wyjazdu za granicę, danych dowodu osobistego, kraju miejsca zamieszkania,
  k) przyjmowanie zleceń przekazanych do realizacji w ramach działania systemu (Źródło-PESEL);
2) prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
3) udostępnianie danych ewidencyjno-adresowych z rejestru mieszkańców Grudziądza i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
4) wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego;
5) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
6) sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób dotyczących pobytu stałego lub czasowego;
8) przesłuchiwanie stron, świadków w ramach pomocy prawnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawach ewidencji ludności;
9) prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów;
10) rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w ramach aplikacji Źródło i wydawanie potwierdzeń ich przyjęcia;
11) zgłoszenia usunięcia niezgodności danych dotyczących przyjmowanych wniosków o dowód osobisty;
12) przyjmowanie i realizacja przypisanych zleceń w ramach systemu RDO;
13) wysyłanie zarejestrowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego do produkcji do Systemu Rejestrów Państwowych;
14) przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych w systemie RDO;
15) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
16) przyjmowanie i unieważnianie dowodów osobistych przekazanych przez osoby trzecie;
17) udostępnianie danych o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych;
18) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i ich doręczanie osobom aresztowanym, osadzonym w zakładach karnych na terenie Grudziądza i osobom niepełnosprawnym w miejscu ich pobytu;
19) odbiór poczty specjalnej dotyczącej dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;
20) prowadzenie archiwum kopert dowodowych dotyczących wydanych dowodów osobistych;
21) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert dotyczących osób zmarłych;
22) opiniowanie wniosków o rejestrację i zmianę wpisu dla stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
23) rejestracja stowarzyszeń zwykłych posiadających siedzibę na terenie Grudziądza;
24) nadzór nad działalnością stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Grudziądza z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej.

Referat Działalności Gospodarczej - SOK-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie w formę elektroniczną wniosków CEIDG-1 dot. wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą CEIDG, w tym postępowania dot. niepoprawnych wniosków CEIDG-1;
3) bieżąca weryfikacja wprowadzonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rejestr działalności regulowanej, zezwoleń i koncesji w CEIDG);
4) wydawanie zaświadczeń dot. archiwalnych danych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej;
5) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie miasta;
6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
7) weryfikacja dokonanych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
8) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
9) prowadzenie spraw dotyczących ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;
10) sprawy związane z obsługą Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI).

Referat Komunikacji - SOK-III

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) rejestracja pojazdów;
2) czasowa rejestracja pojazdów;
3) dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych;
4) wyrejestrowywanie pojazdów;
5) przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów;
6) prowadzenie depozytu dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję;
7) wydawanie praw jazdy oraz ich wtórników;
8) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
9) przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem lub o jego utracie;
10) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem;
11) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
12) wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
13) prowadzenie Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców z terenu miasta;
14) wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
15) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
16) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców;
17) prowadzenie ewidencji instruktorów posiadających uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców;
18) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:17