herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Telefon +48 564510210

Dyrektor: Justyna Signerska

Referat Administracyjny - ORA-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
2) analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie;
3) realizacja polityki kadrowej Urzędu poprzez proponowanie i nabór pracowników, politykę wynagrodzeń, system ocen i nagród;
4) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracowników odchodzących na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną;
5) rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;
6) kontrola realizacji planu szkoleń;
7) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
8) prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac dla pracowników Urzędu;
9) bieżące analizowanie wykorzystania budżetu w zakresie wynagrodzeń pracowników i informowanie Sekretarza Miasta o zachodzących w tym zakresie zmianach;
10) prowadzenie rejestru i dystrybucja okólników Prezydenta;
11) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
12) udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy i pomoc w ich wypełnianiu;
13) zapewnienie interesantom pomocy w formułowaniu podań kierowanych do Urzędu;
14) udzielanie interesantom informacji o obowiązujących przepisach prawnych oraz zbiorów przepisów prawa miejscowego;
15) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów;
16) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. w Urzędzie;
17) podejmowanie działań w celu poprawy stanu BHP, zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz wykonywanie czynności dla poprawy warunków pracy;
18) prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
19) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
20) przekazywanie do załatwiania właściwym organom spraw, pism, podań, skarg i wniosków w przypadkach stwierdzenia niewłaściwości organów miasta;
21) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wnoszonych według właściwości do Urzędu, a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;
22) prowadzenie ewidencji cotygodniowych przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności w tym zakresie;
23) przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu z wyłączeniem kontroli finansowej;
24) prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli;
25) nadzór nad udzieleniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych;
26) współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
27) realizowanie zleceń na ogłoszenia prasowe dla Urzędu;
28) prowadzenie budżetu w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania Urzędu;
29) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Urzędu;
30) koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi miasta;
31) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia urzędników w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa;
32) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, m.in. Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, których składki członkowskie są opłacane w ramach środków Wydziału;
33) prenumerata czasopism na potrzeby Urzędu;
34) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej;
35) prowadzenie spraw wynikających z obowiązku zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście.

Referat Gospodarczy - ORA-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2) zarządzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urząd;
3) gospodarowanie środkami rzeczowymi i materiałami biurowymi;
4) konserwacja i naprawy urządzeń wyposażenia biurowego;
5) konserwacja i remonty bieżące budynków Urzędu i urządzeń technicznych w tych budynkach;
6) gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, w tym zamawianie pieczęci urzędowych;
7) organizacja ochrony budynków Urzędu;
8) zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd;
9) ewidencja środków rzeczowych;
10) utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu;
11) oznakowanie pomieszczeń i budynków Urzędu;
12) prowadzenie spraw łączności i transportu na potrzeby Urzędu;
13) prowadzenie powielarni i archiwum zakładowego oraz archiwum zlikwidowanych zakładów oraz jednostek organizacyjnych miasta, a w szczególności:
  a) przyjmowanie dokumentów do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) dokonywanie przeglądu archiwizowanych dokumentów i występowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,
  c) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów znajdujących się w archiwum,
14) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu;
15) wykonywanie zadań dotyczących rzeczy znalezionych;
16) zapewnienie właściwych warunków przeprowadzania sesji, posiedzeń komisji oraz klubów radnych;
17) koordynacja spraw związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno-technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: do Sejmu i Senatu, organów samorządu terytorialnego, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
18) współorganizowanie obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych;
19) prowadzenie nadzoru w zakresie doręczania korespondencji urzędowej przez gońców;
20) prowadzenie ewidencji przyznawanych limitów kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników Urzędu;
21) przygotowanie, prowadzenie, realizowanie spraw związanych z obroną cywilną oraz sprawami wojskowymi na terenie miasta.

Biuro Rady Miejskiej - ORA-III

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady i jej organów;
2) prowadzenie rejestrów projektów uchwał, uchwał oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady oraz komisji, a także terminowe ich doręczanie;
4) sporządzanie protokołów z sesji Rady;
5) sporządzanie sprawozdań, informacji z działalności Rady i jej organów;
6) prowadzenie spraw związanych z interpelacjami i wnioskami radnych, czuwanie nad terminem udzielania odpowiedzi;
7) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji, przekazywanie ich do realizacji oraz kontrola tej realizacji;
8) prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji;
9) przekazywanie uchwał Rady do komórki nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
10) przekazywanie uchwał merytorycznym komórkom organizacyjnym;
11) publikowanie aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej;
12) prowadzenie spraw finansowych Biura Rady Miejskiej;
13) współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendum;
14) wykonywanie prac związanych z wyborem ławników sądowych;
15) przekazywanie akt Rady i jej komisji do archiwum.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:17