herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Telefon +48 564510264

Dyrektor: Marek Iwiński

Referat Inwestycji i Remontów - IZP-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu planów przedsięwzięć z wyłączeniem zadań dotyczących infrastruktury drogowej;
2) koordynowanie realizacji przedsięwzięć po ich rozpoczęciu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi;
3) dokonywanie ocen wniosków dotyczących przedsięwzięć jednostek organizacyjnych pod względem kompletności przedsięwzięcia, stanu przygotowania oraz analizy dokumentacji technicznej, o ile taka została sporządzona;
4) współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie utrzymania nieruchomości miasta;
5) współpraca z Architektem Miasta, z Architektem Zieleni oraz z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;
6) przygotowanie danych wyjściowych i zakresu opracowań projektowych dla zadań przekazanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne w zależności od wielkości budżetu przeznaczonego przez te komórki na ich realizację;
7) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez Referat;
8) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do prowadzonej inwestycji, w tym uzyskanie zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
9) weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej przez podmioty zewnętrzne;
10) prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawców robót publicznych, prac geodezyjnych, projektowych, eksperckich i inspektorów nadzoru dla zadań realizowanych przez Referat;
11) sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia prowadzonych zadań;
12) udział w komisjach do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
13) udział w zespołach do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego;
14) przygotowanie i przeprowadzenie od strony formalnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro;
15) podpisywanie umów, powoływanie komisji do odbioru prac, zatwierdzanie protokołów odbioru prac, w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
16) nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięć, współpraca z wykonawcami i nadzorem inwestorskim, uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, naradach koordynacyjnych, odbiorach końcowych;
17) uzyskanie decyzji na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy;
18) przygotowanie dla merytorycznych komórek organizacyjnymi informacji w zakresie poniesionych wydatków w celu rozliczenia zadań budżetowych przez te komórki i przygotowania dokumentów OT;
19) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
20) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy-miasto Grudziądz przy planowaniu i organizowaniu prac remontowych ? opiniowanie pilności tych prac, opracowanych kosztorysów i zakresów prac w odniesieniu do wyników rocznych przeglądów budowlanych;
21) współdziałanie w opracowaniu programów Strategii Rozwoju Miasta, rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowa infrastruktury technicznej;
22) prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
23) prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz rejestru prac i przeglądów dla obiektów we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
24) prowadzenie kontroli okresowych dla obiektów we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz;
25) współpraca z zarządcami obiektów będących własnością gminy-miasto Grudziądz w zakresie utrzymania i kontroli stanu technicznego tych obiektów;
26) wskazywanie prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta zarządzanych bezpośrednio przez gminę-miasto Grudziądz;
27) określanie niezbędnych nakładów na prace remontowe i rozbiórkowe obiektów we władaniu bezpośrednim gminy-miasto Grudziądz w celu planowania środków finansowych na ww. prace przez merytoryczne komórki organizacyjne;
28) udzielanie pomocy merytorycznej w realizacji zadań inwestycyjno-remontowych wykonywanych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne oraz zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego;
29) opiniowanie interwencji dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz.

Referat Zamówień Publicznych - IZP-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie od strony formalnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro poprzez:
  a) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie pism sporządzanych przez komórki organizacyjne,
  b) sporządzanie ogłoszeń i zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  c) sporządzanie wniosków o powołanie komisji przetargowej,
  d) uczestnictwo w komisjach przetargowych,
  e) sporządzanie protokołów postępowań;
2) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro;
3) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów w sprawach zamówień publicznych, w tym zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
4) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach;
5) sporządzanie i zamieszczanie na stronie internetowej planów postępowań o udzielenie zamówień;
6) opracowywanie projektów aktów kierownictwa wewnętrznego w sprawach zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro;
7) realizacja zadań Koordynatora Gminnej Grupy Zakupowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:16