herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Finansowy

Telefon +48 564510230

Dyrektor: Lilianna Kowalska

Referat Planowania i Rachunkowości Budżetu - FN-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu miasta;
2) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej;
3) współpraca w zakresie planowania budżetu miasta z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Izbą Obrachunkową i Ministerstwem Finansów;
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w planie budżetu miasta, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz innych uchwał związanych z realizacją budżetu;
5) udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie budżetu miasta;
6) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków budżetu w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego;
7) bieżąca analiza realizacji budżetu miasta;
8) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta;
9) weryfikacja sprawozdań budżetowych gminnych jednostek organizacyjnych;
10) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;
11) sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;
12) sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego;
13) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta (organu);
14) uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi;
15) przekazywanie środków poszczególnym jednostkom budżetowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych;
16) weryfikacja planów i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych;
17) współpraca z Urzędem Skarbowym w Grudziądzu w zakresie udzielonych ulg w podatkach pobieranych na rzecz gminy-miasto Grudziądz;
18) ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz zapewnienie terminowej spłaty rat kapitałowych;
19) opracowywanie prognoz budżetowych w zakresie długu publicznego;
20) współpraca z bankami w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych.

Referat Wydatków - FN-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetowych (bieżących, inwestycyjnych);
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie środków pozabudżetowych, m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie depozytów, wadiów;
4) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych, raportów kasowych;
5) dekretacja dowodów księgowych;
6) prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych obciążających plan finansowy – system GRU (Generalny Rejestr Umów – wydatki) i WYBUD (obsługa wydatków budżetowych);
7) miesięczna weryfikacja kont księgowych;
8) sporządzenie wydruków miesięcznych wydatków budżetowych na potrzeby analizy budżetowej i sprawozdawczości;
9) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji wydatków oraz innych wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej;
10) ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń;
11) ewidencja i rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń;
12) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac;
13) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na żądanie pracowników i uprawnionych organów;
14) rozliczanie diet i delegacji radnych;
15) sporządzanie sprawozdań finansowych Urzędu: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej;
16) rozliczanie inwentaryzacji;
17) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
18) ewidencja i rozliczanie podatku VAT naliczonego;
19) sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON;
20) przyjmowanie dowodów księgowych od komórek merytorycznych, ich likwidatura (dokonywanie przelewów bankowych, kierowanie dokumentów do kasy);
21) rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Referat Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej - FN-III

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych;
2) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
3) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od środków transportowych od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
4) kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach podatkowych w oparciu o akty notarialne, ewidencję gruntów i budynków;
5) przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji i innych pism związanych z postępowaniem podatkowym;
6) dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach lokalnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
7) przygotowywanie postanowień w sprawach udzielania ulg w zakresie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody budżetu miasta;
8) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
9) planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat;
10) sporządzanie planów kontroli podatkowej;
11) kontrola podatników w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
12) występowanie do odpowiednich instytucji o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach;
13) udostępnianie akt podatkowych i udzielanie informacji zawartych w aktach podatkowych upoważnionym organom i osobom;
14) wydawanie zaświadczeń i informacji podatkowych;
15) opracowywanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
16) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie podatków (odroczenia, umorzenia lub rozkładanie na raty);
17) sporządzanie danych do sprawozdań Rb-27S w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych ulg i umorzeń w podatkach;
18) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazu przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej;
19) sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu pomocy publicznej.

Referat Dochodów Podatkowych i Obsługi Kas - FN-IV

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy;
2) księgowanie wpłat i zwrotów gotówkowych i bezgotówkowych na indywidualnych kontach podatników;
3) dokonywanie wymiaru opłaty targowej i opłaty skarbowej w związku z nieuiszczaniem należnych opłat;
4) dokonywanie przypisów i odpisów opłaty targowej i opłaty skarbowej oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
5) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat;
6) prowadzenie ewidencji syntetycznej podatków i opłat;
7) kontrola terminowej realizacji zobowiązań podatkowych, naliczanie odsetek;
8) podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia postępowań egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze;
9) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości;
10) rozliczanie inkasentów opłaty targowej;
11) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wpływów podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych z udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach;
12) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
13) weryfikacja zaległości pod względem przedawnienia;
14) obsługa kas dochodowych i kasy wydatkowej;
15) rozliczanie udziałów w podatku rolnym na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
16) udostępnianie akt podatkowych i udzielanie informacji zawartych w aktach podatkowych upoważnionym organom i osobom;
17) prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg (odroczenia, umorzenia lub rozkładanie na raty) w spłacie opłaty skarbowej i opłaty targowej;
18) dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatnika;
19) opracowanie wynikające z procedury podatkowej postanowień i decyzji administracyjnych.

Referat Dochodów Niepodatkowych - FN-V

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługa finansowa w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
2) monitoring spłat należności przypisanych w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi prowadzącymi wymiar poszczególnych należności;
3) windykacja należności o charakterze cywilnoprawnym, w szczególności opłat z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów gminy, czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości gminy, sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym;
4) wysyłanie wezwań do zapłaty;
5) przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niezapłaconych zaległości w celu przekazania do dalszego prowadzenia przez Biuro Prawne;
6) windykacja należności o charakterze publicznoprawnym, w szczególności opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłat adiacenckich i rent planistycznych, kosztów postępowania administracyjnego, decyzji ustalających odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości, mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską, grzywien nakładanych w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach;
7) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
8) kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do egzekucji do właściwych organów egzekucyjnych;
9) monitorowanie i wysyłanie zapytań dotyczących stanu postępowania egzekucyjnego do właściwych organów egzekucyjnych;
10) windykacja należności Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, trwałych zarządców i użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawców nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
11) rozliczenie podatku VAT w zakresie całej gminy-miasto Grudziądz wraz z jednostkami podległymi;
12) prowadzenie okresowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku VAT w podległych gminie-miasto Grudziądz jednostkach organizacyjnych;
13) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów niepodatkowych;
14) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych;
15) dekretacja dowodów księgowych;
16) ewidencja księgowa dochodów nieprzypisanych, w tym opłat powstałych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych np.: opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, opłaty za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu;
17) ewidencja dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat poprzednich oraz zwrotów dotacji z lat ubiegłych, a także odsetek;
18) ewidencja wpływu dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usunięcie drzew lub krzewów, kar od osób fizycznych i prawnych za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, dochodów z tytułu sprzedaży drewna;
19) ewidencja dochodów należących do właściwości Referatu Geodezji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Środowiska, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Sportu;
20) prowadzenie ewidencji dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz odszkodowań za blokowanie torowiska, a także innych należących do właściwości Wydziału Komunikacji Miejskiej;
21) miesięczna weryfikacja kont księgowych syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie.

Referat Egzekucji - FN-VI

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie otrzymanych tytułów wykonawczych;
2) egzekucja pieniężna należności objętych tytułami wykonawczymi;
3) ewidencjonowanie należności wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym;
4) rozliczanie poborców z przydzielonych do służby tytułów wykonawczych pod względem finansowym i merytorycznym;
5) dokonywanie zabezpieczeń wierzytelności na majątku dłużnika;
6) współpraca z sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-02-2020 07:58