herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 261/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 261/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto
prawem służebności przesyłu

 

Na podstawie art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem służebności przesyłu na rzecz OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00059438/8, oznaczoną jako działki nr 164/2 w obr. 109 o powierzchni 0.0200 ha, nr 164/3 w obr. 109 o powierzchni 0.0195 ha, nr 164/4 w obr. 109 o powierzchni 0.0144 ha, nr 164/6 w obr. 109 o powierzchni 0.0186 ha, nr 164/7 w obr. 109 o powierzchni 0.0191 ha.

  1. zakres służebności przesyłu, na której posadowiona jest kanałowa sieć ciepłownicza Dn 300 obejmuje część nieruchomości o powierzchni 135,99 m2, tj.:
 1. dla działki nr 164/2 powierzchnię 53,50 m²,
 2. dla działki nr 164/3 powierzchnię 30,80 m²,
 3. dla działki nr 164/4 powierzchnię 19,85 m²,
 4. dla działki nr 164/6 powierzchnię 21,00 m²,
 5. dla działki nr 164/7 powierzchnię 10,84 m²,
 6. pasem gruntu o szerokości od 0,2 m do 1,7 m wzdłuż przebiegu sieci.
  1. ustanowienie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w łącznej wysokości 9.669,03 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć 03/100 złotych), w tym 1.808,03 zł podatek VAT 23 %.
  1. Wynagrodzenie płatne jest w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.

2. Przebieg sieci i pasa służebności przesyłu określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonywanie służebności przesyłu polegać będzie na:

 1. prawie istnienia sieci oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
 2. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
 3. zezwoleniu na odbudowę sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia.

4. OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu zobowiązana będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód w związku
z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 3 oraz do usunięcia sieci w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 02-08-2019 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-12-2019 10:39