herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXXVIII/8/09 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXXVIII/8/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej na terenie gminy – miasto Grudziądz, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem że stawka ta nie może przekroczyć maksymalnej dziennej stawki określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
          2. Pojęcia użyte w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały oznaczają:

1) pojazd – samochód osobowy z przyczepą, samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa i zespół pojazdów (pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość);
2) stanowisko – rzeczywista powierzchnia gruntu zajęta pod sprzedaż w szczególności z ziemi, ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka oraz ze stołu i stojaka niestanowiących wyposażenia targowiska przez podmiot, o którym mowa w § 3;
3) front stanowiska – bok stanowiska przylegający do danego ciągu komunikacyjnego targowiska, w przypadku przylegania stanowiska do dwóch ciągów komunikacyjnych frontem jest bok dłuższy.

          § 2. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci wyznaczeni odrębną uchwałą.

          § 3. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach funkcjonujących na terenie gminy – miasto Grudziądz.

          § 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

          § 5. W przypadku, gdy dla prowadzonej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

          § 6. Przy naliczaniu opłaty targowej od sprzedaży:

1) na powierzchni do 1 m² - pobiera się opłatę jak za cały 1 m²
2) na powierzchni przekraczającej 1 m² - pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię przy zastosowaniu następujących zaokrągleń:
  a) końcówki nieprzekraczające 0,50 m² powierzchni - pomija się,
  b) końcówki przekraczające 0,50 m² powierzchni - podnosi się do pełnego m².

          § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 8. Traci moc Uchwała Nr XXXII/132/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2009 r. Nr 8, poz. 164).

          § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 26-03-2009 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-03-2009 11:52