herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 540/09 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Włodka.

Zarządzenie   Nr  540 /09

 Prezydenta  Grudziądza

  z dnia 4 grudnia  2009r.

 

w sprawie  sposobu zapłaty należności z  tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Józefa Włodka.

 

 

  Na  podstawie  art. 70 ust.2  i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

  § 1.  Z tytułu sprzedaży Panu Mirosławowi Garbaczowi  nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Grudziądzu  przy   ul. Józefa Włodka oznaczonej jako działka nr   działka nr 1/37 w obr 55 o powierzchni 3.039 m²,  zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00031394/5  ustalam  zapłatę ceny sprzedaży w wysokości  430.395,26 złotych  w sposób następujący:

 

1) kwota 121.716,26 złotych (słownie: stodwadzieściajedentysięcysiedemsetszesnaście-26/100złotych ) w tym 77.612,26 złotych podatek VAT w wysokości 22% płatna  najpóźniej do dnia  zawarcia aktu notarialnego,

 

2)  pozostała   należność  w  kwocie  308.679,00  złotych ( słownie: trzystaosiemtysięcy-sześćsetsiedemdziesiątdziewięćzłotych ) płatna w 7  ratach kwartalnych po 44.097,00 złotych każda, wnoszonych począwszy od 1 stycznia 2010 r.  do 30 września 2011 r. w terminach do ostatniego dnia miesiąca kończącego każdy kwartał,  podlega zabezpieczeniu hipoteką.

 

3) Niespłacona część ceny sprzedaży  podlega  oprocentowaniu  przy zastosowaniu  stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .

 

§.3 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                     

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 10-12-2009 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-12-2009 11:51