herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 16 grudnia 2009 r.

Protokół
z XLVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza
odbytej w dniu 16 grudnia 2009 r.
 
 
 
XLVIIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 16:00, zakończono o 16:35. W posiedzeniu udział wzięło 21 radnych.
 
/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1  do protokołu/
 
Ad. 1 a
            XLVIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado, otwieram obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, przybyłych gości, księży proboszczów grudziądzkich parafii, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.
            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek.
 
Ad. 1 b
Przedstawienie porządku obrad
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Szanowni państwo, najbardziej aktualny porządek obrad jest datowany z 9 grudnia, jesteście państwo w jego posiadaniu. Pierwotny porządek był z 8 grudnia i potem z 9 grudnia, odczytam na podstawie jakich pism.
Tu Przewodniczący Rady odczytał dwa pisma od Prezydenta w sprawie wprowadzenia projektów uchwał w sprawie zmiany WPI na lata 2009-2013, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwartego między ulicami Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową oraz w sprawie zasad funkcjonowania targowisk.
 
/Pisma te stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 4/.
 
            Projekty te zostały uwzględnione jako kolejno punkty 14, 15 i 16 w porządku obrad. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, proszę o wykreślenie z porządku obrad punktu nr 10 czyli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne”. Uzasadniam to brakiem ekspertyzy technicznej związanej ze szpitalem. Jeszcze nie widziałem tej ekspertyzy a państwo radni na wcześniejszych posiedzeniach pytali się czy jest ekspertyza.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Panie Przewodniczący, ja chciałbym wyrazić ubolewanie, że w tak krótkim okresie, że nie dość że mamy dwa nowe porządki obrad to dziś mamy cztery autopoprawki to dowodzi tylko tego jak jest zorganizowana praca pana Prezydenta.
 
 
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja się oczywiście nie będę rozwodził choć do tego punktu 10 przygotowałem się dość starannie sądząc, że to będzie dziś najważniejszy punkt tej sesji. Natomiast niezależnie od tego czy on się pojawi na następnej sesji czy kiedykolwiek ja apeluję o to aby w przypadku tego planu i tego terenu zachować najdalej idącą ostrożność. Ja na przykład mimo, że oczywiście do budżetu o którym będziemy jeszcze mieli okazje wiele razy mówić mam wiele zastrzeżeń i choćby był to budżet idealny musiałbym głosować przeciwko niemu właśnie dlatego, że w tym budżecie jest przewidziana sprzedaż tego terenu, nie zgadniecie państwo za ile, chociaż zgadniecie bo przeczytaliście budżet na pewno, za 4 mln zł. teren w sercu miasta, najcenniejszy teren, od którego może się zacząć nowa lepsza historia tego miasta, przewidziany do sprzedaży za 4 mln zł …
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, ja proponuję te wywody do uchwały budżetowej. Będę bardzo wdzięczny jak się pan radny wtedy z nami podzieli tymi opiniami.
 
Radny Andrzej Wiśniewski           
            Dobrze, ale jeszcze raz apeluję o to żeby do zmiany planu na tym terenie podejść z najwyższą ostrożnością.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Przepraszam bardzo, ja proponuję aby w ten punkt wprowadzić uchwałę nr 16 czyli ostatnią uchwałę w naszym dzisiejszym porządku w sprawie zmiany zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Czyli kolejny wniosek pana Prezydenta, rozumiem? Czyli na początku głosujemy za wykreśleniem. Jeżeli wniosek przejdzie będziemy przesuwali w porządku obrad punkt 16. Na
Razie głosujemy za wnioskiem w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 10 uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Wewnętrzne” obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego,. Legionów, terenami wojskowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza, i Kos. Gdyńskich.
 
            W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (19 za, 1 przeciw) przyjęła wniosek Prezydenta.
 
            Następnie przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie przesunięcia w porządku punktu 16 dotyczącego zasad funkcjonowania targowisk. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (18 za, 2 wstrzymały się) przyjęła wniosek Prezydenta o przesunięcie uchwały w porządku obrad.
 
Więcej zmian w porządku obrad nie dokonano.
 
/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 4 A do protokołu/.
 
 
 
 
 
Ad. 2
            Informacje Prezydenta
 
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, w trzytygodniowym okresie między sesjami następujące sprawy uznałem, żeby państwu przekazać: najważniejsza moim zdaniem sprawa to 11 grudnia został przekazany do użytku Regionalny Szpital Specjalistyczny. Budowa szpitala trwała ponad 25 lat i kosztowała ok. 352 mln zł. W kontrakcie wojewódzkim trzy lata temu znalazły się zapisy, które zagwarantowały wsparcie z budżetu państwa na dokończenie tej budowy. W ten sposób pozyskaliśmy ok. 100 mln zł dotacji na ten cel. Na jesień zakończyła się budowa i rozpoczęło się wyposażanie lecznicy w sprzęt medyczny i nie medyczny. Koszt niezbędny tego wyposażenia wyniósł ok. 75 mln zł. W uroczystości przekazania szpitala do użytku wzięła udział pani Minister Ewa Kopacz, pan Marszałek, pan Wojewoda, posłowie, senatorowie. Wszyscy państwo radni otrzymaliście zaproszenia, część państwa była obecna za co bardzo dziękuję. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do nowego szpitala 21 grudnia. Na drugi dzień Grudziądzanie mieli okazję zobaczyć nowe oddziały pomiędzy 10 a 15 w sobotę 12 grudnia i z tej możliwości skorzystało ponad 3 tys. osób.
            W tych trzech tygodniach oddaliśmy do użytku następujące drogi: 27 listopada – ul. Tczewską i Elbląską. Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln zł. Wykonawcą było konsorcjum firm Feniks z Grudziądza i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gd. Przebudowano jezdnię, chodniki, miejsca parkingowe, wykonano nowe oświetlenie ul. Elbląskiej. 30 listopada oddano do użytku ul. Kruszelnickiego na odcinku od skrzyżowania z ul Legionów w kierunku kanału Trynka. Wykonano przebudowę konstrukcji jezdni, zbudowano chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe i nowe oświetlenie. Wykonawca tego zadania było konsorcjum firm Feniks z Grudziądza i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gd. Tu koszt tej inwestycji to ponad 833 tys. zł. 10 grudnia oddano do użytku ul. Droga Mazowiecka, prace zostały wykonane na odcinku od ul. Szosa Toruńska do ul. Składowej i objęły również budowę oświetlenia ul. Składowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, koszt tej inwestycji to ponad 1.500 tys. zł. Aktualnie jeżeli chodzi o remonty i przebudowy dróg to trwa przebudowa ul. Konarskiego oraz budowa nowego łącznika pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Nad Torem. Tu wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg sp. akcyjna ze Starogardu Gd. 14 grudnia Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na wykonanie przebudowy ulic śniadeckich i Korczaka. Wykonawcą jest konsorcjum składające się z trzech firm. Liderem jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gd. A partnerem są Bilfinger-Begger Budownictwo SA z Warszawy i Dekpol sp. z o.o. z Kruszyna. Wartość umowy 13.218.700 zł. Drugi etap to ul. Śniadeckich ma być zakończona do końca września 2010 roku. Natomiast ul. Korczaka do 20 lipca 2011 r. Chciałbym państwu przypomnieć, że jeżeli chodzi o drugi etap Trasy średnicowej to trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drugi etapu Trasy średnicowej. Termin otwarcia ofert jest wyznaczony na 5 stycznia 2010 r. Specyfikacja zawiera ponad 2 tys. stron, do chwili obecnej wpłynęło 237 zapytań do specyfikacji. Oczywiście systematycznie udzielane są odpowiedzi i umieszczane na BIP-ie. Zainteresowanie naszą inwestycją jest ogromne. Wynika to z ilości pobrań specyfikacji. Jednocześnie informuję państwa, że trwają zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury dotyczące inwestycji ze środków unijnych.
Jeżeli chodzi o ul. Hallera, trwa w tej chwili procedura wyłonienia wykonawcy na inwestycję przebudowy tej ulicy wraz z wiaduktem. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 29 grudnia tego roku. Tu również jest duże zainteresowanie tą inwestycją o czym świadczą zapytania do specyfikacji. W tym przypadku inwestycja jest współfinansowana w 50% ze środków RPO.
Jeżeli chodzi o inne inwestycje to 11 grudnia przekazaliśmy do użytku trzeciego Orlika w Grudziądzu. Tu kompleks boisk powstał przy klubie sportowym Stal w Mniszku. Wykonawcą tej inwestycji było konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Perfekta z Wielkich Lnisk i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Greta Sport z Dąbrowy Górniczej. Koszt realizacji to 1.200 tys. zł i na ten cel otrzymaliśmy po 333 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.
Z pozostałych informacji to jeżeli chodzi budowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem to zakończyły się prace budowlane. Koszt tej inwestycji to 485 tys. zł. Rozpoczęło się wyposażenie budynków na ten cel. Wydział Gospodarki Komunalnej na ten cel jeżeli chodzi o wyposażenie otrzymał kwotę 35 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Otwarcie planowane jest w pierwszym kwartale 2010 roku.
Z innych spraw: trwa renowacja terenów zielonych nad Trynką ograniczonych ulicami Bema i Sikorskiego. W ramach realizacji tego zadania powstał już plac zabaw, zostały zdemontowane elementy małej architektury, ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci. Wykonawca założy również nowe zieleńce, trawniki i rabaty kwiatowe. Warto dodać, że został ogłoszony na wykonanie dokumentacji i renowacji parku miejskiego przy ul. Hallera konkurs. Dokumentacja zostanie przygotowana łącznie z kosztorysem co pozwoli na określenie kosztów całej inwestycji i wykonywania jej etapami w miarę udzielanych środków. Znamy już wykonawcę dokumentacji projektowej na rewitalizację i adaptację terenów po przemysłowych czyli port i nabrzeże Wisły do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Projekt przygotuje konsorcjum firm z Gdańska. Wartość zamówienia to 415 tys. zł a termin realizacji to 15 czerwca 2010 r.
Pod koniec listopada gościłem w ratuszu przedstawicieli firmy Torro, która jest właścicielem terenów po byłych zakładach mięsnych. Przedstawiciele firmy deklarują, że nie zamierzają się wycofywać z podjętych wcześniej decyzji, chcą kontynuować realizację planu począwszy od uprzątnięcia terenu po zakładach mięsnych. Firma zapowiada, że działania te podejmie niezwłocznie po tym jak zakończą się procedury rejestracji zmian osobowych, które są w tej chwili w sądzie rejestrowym.
Trzeci jarmark św. Mikołaja - przez trzy dni mieszkańcy i goście mogli zrobić zakupy na Rynku, posłuchać kolęd, specjalnie dla nich zawitał w piątek św. Mikołaj, muzyczną gwiazdą Jarmarku był zespół Zakopower. Zainteresowanie ze strony wystawców jak i mieszkańców było ogromne. Cieszę się, że ta propozycja przypadła mieszkańcom do gustu.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Rozumiem, że to było sprawozdanie za okres 3 tygodni a Pan nam przedstawia to co jest panu wygodne a nie to co Pan powinien mówić. W związku z tym ja zadaję Panu pytanie, o czym Pan nie mówił a z mojego punktu widzenia było ważne.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Bardzo bym prosił pana radnego o konkretne pytanie żeby Pan zadał w punkcie wolne głosy, jeżeli to nie dotyczy tego sprawozdania.
 
Radny Witold Kraśniewski
            A więc to dotyczy niefortunnej uchwały, którą podjęliśmy trzy tygodnie. Mówię o rozwiązaniu umowy z gminą.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Panie radny, ja przepraszam, pan Prezydent tego konkretnie w informacji swojej nie przedstawił. Jeżeli pan mi wskaże chociaż punkt, że pan Prezydent ustosunkował się…
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jeżeli mi pan pozwoli dokończyć, bo ja uważam, że jeżeli to jest informacja Prezydenta dla radnych to znaczy, że należy wszystko mówić co się w tym czasie działo a nie tylko to co jest wygodne. Ja proszę że by w końcu nas traktować poważnie szczególnie pana Prezydenta i żeby nam powiedział, że jednak ta uchwała trzy tygodnie została podjęta …
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Panie radny, ja bardzo proszę, mówi pan żeby poważnie traktować radnych w związku z tym ja panu zacytuje jeden paragraf. Paragraf 17 naszego Regulaminu „Prezydent składa na sesji sprawozdanie ze swej pracy”. Po drugie: „po zakończeniu sprawozdania radni mogą zadawać pytania dotyczące spraw w nim zawartych”. Jeżeli pan Prezydent by się ustosunkował do tej uchwały, którą pan raczył przedstawić Nike byłoby żadnego problemu żeby w tym momencie pan zadał Prezydentowi zapytanie. Jeżeli nie będzie miał pan nic przeciwko temu na to pytanie pan Prezydent na pewno odpowie w punkcie wolne głosy.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Czy pan Przewodniczący może mnie wysłuchać? Pan zacytował pierwsze zdanie proszę powtórzyć pierwsze zdanie. „Pan Prezydent składa sprawozdanie ze swojej pracy” a więc ja zadaję pytanie odnośnie sprawozdanie z tej pracy. Wczoraj odbyło się spotkanie pana Prezydenta lub Jego zastępcy w Zakurzewie w sprawie m.in. rozwiązania tej umowy. Uważam, że jeżeli to rozwiązanie odbiło się głośnym echem, to powinno nas radnych zainteresować. I chciałbym żeby pan Prezydent zdał sprawozdanie ze swojej pracy a więc proszę pana Prezydenta o powiedzenie nam co wczoraj miało miejsce w Zakurzewie przez 3 godziny odnośnie rozwiązania tej umowy.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, panie radny Kraśniewski, z przyjemnością odpowiem na to pytanie w punkcie wolne głosy. To jest moje sprawozdanie, Prezydenta Grudziądza, z pracy i ja pisze w tym sprawozdaniu to co ja uważam, a nie to co pan radny Kraśniewski.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja uważam, że my rozmawiamy jednym językiem i moja wypowiedź powinna być dla pana Prezydenta zrozumiała. Proszę o sprawozdanie z pracy za okres od sesji poprzedniej do dzisiejszej. I to co wczoraj było to leży w zapisie tego zdania, które cytował nam pan Przewodniczący.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Panie radny, jeżeli pan pozwoli ja zacytuje jeszcze drugie zdanie, „po zakończeniu sprawozdania radni mogą zadawać pytania dotyczące spraw zawartych w sprawozdaniu. A więc gdyby pan Prezydent zawarł w swoim sprawozdaniu informacje o uchwale, o spotkaniu, w 100% miałby pan rację i mógłby pan Prezydentowi zadać pytanie.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Pan nie rozumie jednej rzeczy, pan Kraśniewski o nic nie pyta, pan Kraśniewski wnioskuje o uzupełnienie sprawozdania Prezydenta, w którym nie znalazły się rzeczy, które miały miejsce między sesjami. On nie pyta, ale wnioskuje o uzupełnienie o fakty, które miały miejsce, o spotkanie, które miało miejsce między jedną a drugą sesją, a którego w tym sprawozdaniu nie było.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Ja rozumiem wszystko, co pan Prezydent powiedział i o co pan Kraśniewski pytał. Ale my możemy zadawać pytania dotyczącego tego co było. Pan Prezydent przygotowuje sprawozdanie i to On decyduje.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni państwo, ja się już przyzwyczaiłem już do tego,. Że tu nie ma sprawozdania z pracy a jest sprawozdanie z sukcesów. A pan Prezydent to sobie składa to sprawozdanie ze swojej pracy a nie nam. Więc ja się odniosę tylko i wyłącznie do tego co mnie interesuje.
            Pan Prezydent dość długo mówił w swoim sprawozdaniu o przebudowie jednej drogi, drugie, Elbląskiej i Tczewskiej. Inwestycje są mniej więcej po 1 mln zł. na temat drugiego etapu Trasy Średnicowej usłyszeliśmy jedno zdanie, nic natomiast o wyniku postępowania przed sądem, na które pan Prezydent się zdecydował. Tylko jedno lakoniczne stwierdzenie cytuję z pamięci „trwają zaawansowane rozmowy z Ministerstwem na temat pozyskania środków unijnych”. To jest naprawdę bardzo ciekawe i myślę, że nie tylko ja ale kilkanaście samorządów w Polsce tą innowacyjną metodę pozyskiwania środków unijnych na podstawie rozmowy z Ministrem chciało poznać. Są fora internetowe, moglibyśmy tą innowacyjną formę sprzedać w innych miastach. Jeżeli w Polsce pozyskuje się środki unijne na podstawie rozmowy z ministrem to ja uważam, że powinniśmy to opatentować i 10% od wszystkich środków, które uda się samorządom w Polsce w ten sposób pozyskać śmiało możemy zapisać sobie. To jest rozwiązanie genialne.
            Następna sprawa, bo mnie to śmieszy, to odnośnie rozmów z Torro i uporządkowania tego terenu. Pan Prezydent mówi i chciałbym usłyszeć czy Prezydent ma pełną wiedzę na ten temat czy może nie wszystko mówi nam i mieszkańcom. Na jakim etapie jest załatwianie tej sprawy. Bo jeżeli ja nie jestem w błędzie to odnośnie reprezentacji spółki i osób, które się tam znajdują toczy się sprawa w sądzie. I to niezwłocznie o tym, że ktoś zostanie wpisany w KRS-ie do reprezentowania spółki może potrwać bardzo długo ponieważ tam są kwestie własności i kilku innych spraw, które się toczą. Więc ja bym prosił o bardziej precyzyjne sformułowanie bo może jest rzeczywiście tak, że my na dzień dzisiejszy my głosujemy wniosek inwestora, który w efekcie i na skutek rozprawy sądowej w ogóle nie znajdzie się jako prawomocny reprezentant tej spółki. Stąd moje pytanie czy pan Prezydent wie coś więcej?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, na temat drugiego etapu Trasy Średnicowej, że trwają rozmowy powiedziałem oficjalnie gdyż szczegółów z oczywistych względów nie mogę. Tego by jeszcze brakowało, panie radny, żeby się cała Polska dowiedziała, są dziesiątki i setki samorządów, które są zainteresowane pozyskaniem środków finansowych z Ministerstwa Infrastruktury a ja dopóty, dopóki nie będę miał podpisanej umowy konkretnej to państwu szczegółów tych rozmów i negocjacji nie mogę przedstawić. To przecież jest normalne działanie. Informuję państwa radnych i przez państwa mieszkańców, o tej sprawie.
Jeżeli chodzi o precyzyjne zmiany w spółce Torro to pan radny ma lepsze informacje ode mnie bo właściciele byli u nas w Grudziądzu i ja nie mam wiedzy, że toczą się sprawy w sądzie. Oczywiście w sądzie rejestrowym sprawy związane z rejestracją nowych władz spółki. Mam taką informację jaką państwu przekazałem, że spodziewają się tych zmian rejestracyjnych na przełomie stycznia i lutego i wówczas podejmą dalsze działania. Innych informacji nie posiadam.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, ja się nie pytam o szczegóły pana rozmów. Ja chciałbym sensownego uzasadnienia skąd Minister chce te pieniądze Wam dać? Z jakiej osi, na jakiej podstawie, z jakiego oprogramowania, czy to są pieniądze budżetowe, czy jest akceptacja chociażby Ministra Finansów, czy to są już środki przyznane Ministrowi do dyspozycji, czy Komisja Europejska te środki desygnowała do wolnego rozporządzania. Pan mówi rzeczy, które nie mieszczą się w głowie nikogo normalnie myślącego.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z dwóch Osi. Oś 6.1 sieci T&T oraz 8.2 sieci krajowe poza T&T. To są dwie płaszczyzny, z którymi rozmawiamy w Ministerstwie o pozyskaniu środków, z tych dwóch działań.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Szanowni państwo, ja mam propozycję, może by pan Przewodniczący nas uświadomił czy jest taka możliwość żeby decydować o tym co Prezydent uwzględnia w swoim sprawozdaniu. Jeżeli jest to ja chętnie skorzystam i będę Prezydentowi sugerował wcześniej co powinno się tam znaleźć. Jeżeli nie ma takiej możliwości proszę nie dopuszczać do zadawania pytań, które nie są związane z informacjami Prezydenta.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Zapis paragrafu 17 Regulaminu jest bardzo czytelny, państwo macie ten Regulamin kilka lat. Nie możemy wnioskować o uzupełnienie czegoś czego w tym sprawozdaniu nie było. Na przykład radny Mizera wnioskował o uzupełnienie czegoś co pan Prezydent zawarł i miał takie prawo.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Skoro to jest czyste widzimisie Prezydenta to ja już nie będę wnioskował o uzupełnienie bo podobno się jakieś procesy odbyły w sprawie średnicówki, myślę, że wszystkich by interesowały te sprawy ale skoro pan Prezydent uznał za nieistotne to dajmy temu spokój. Ale zapytam o coś bo o tym na szczęście się pan Prezydent zająknął, tzn. była mowa o tych środkach unijnych, podobno o które tak zabiegamy więc ja nie chcę poznać szczegółów tych super tajnych negocjacji. Ja chciałbym poznać imię i nazwisko ministra, z którym państwo rozmawiają, ja sam się zapytam. Zapewniam państwa, że dostanę wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że aż tak głęboko nie jest to utajnione żebyśmy nie mogli się dowiedzieć jak nazywa się minister, z którym państwo te rozmowy o wielkich pieniądzach prowadzicie, więc proszę o podanie imienia i nazwiska tegoż ministra.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Oczywiście Ministrem Infrastruktury jest pan Cezary Grabarczyk a Wiceministrem jest pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Panie Przewodniczący, wysoka Rado, panie Prezydencie, ja chciałbym dowiedzieć się trochę więcej o rozmowach z przedstawicielami Torro. Myślę, że po rezygnacji Alfy czy niewyraźnym stwierdzeniu czy będą inwestować w Grudziądzu ożywiła się spółka Torro. Czy pan Prezydent nie stwierdza w ten sposób, że Alfa już raczej nic nie wybuduje za to wybuduje Torro. Czy mamy w dalszym ciągu uważać, że te dwa miejsca zostaną zrealizowane?
 
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, nikt nigdy nie mówił o klapie Alfy. Nic się nie zmieniło od ostatniej prezentacji przez inwestora spraw związanych z budową Alfy. W dalszym ciągu jest to aktualne i to co powiedziałem w sprawie Torro, właściciele spółki chcą, podtrzymują wolę inwestowania w Grudziądzu i jak tylko uporządkują sprawy formalno-prawne ma być to na przełomie stycznia i lutego, przystąpią do porządkowania terenu i inwestycji.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Bardzo miło mi było, że ta druga strona w osobie pana radnego Ślusarskiego zrozumiała, że wypowiedzi Prezydenta nie są takie jakie powinny być i jakich byśmy oczekiwali. W związku z tym chcę powiedzieć, że to jest bardzo przykre, że my radni od swojego Prezydenta nie możemy uzyskać informacji a mnie udało się godzinę temu od pana Wójta Gminy uzyskać taką informację, którą państwo powinni uzyskać od Prezydenta. Ja nie po to wywołałem, że ja chcę wiedzieć bo ja znam to co wczoraj było, bo od Wójta się dowiedziałem.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, pan radny Kraśniewski sprawia wrażenie, że ja tu ukrywam jakiekolwiek informacje, ja tylko mówię żeby tu był porządek. Panie radny to ja decyduję co w moim sprawozdaniu ma być a nie pan. Jeszcze mi tego brakowało żeby mi pan radny Kraśniewski mówił co ja mam mieć w sprawozdaniu. Ja na wszelkie pana zapytania odpowiem w punkcie wolne głosy. Sprawozdanie układa Prezydent a nie radny Kraśniewski.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Przed przejściem do następnego punktu chciałem państwu przypomnieć, że paragraf 20 Regulaminu Rady, że przy rozpatrywaniu projektów uchwał Przewodniczący rady udziela głosu w następującej kolejności referentom sprawy, przedstawicielom komisji opiniujących projekt, prezydentowi, radnym zgłoszonym do dyskusji. W dyskusji można zabrać głos z własnej inicjatywy tylko dwa razy z tym, że ponowne zabranie głosu może nastąpić po wyczerpaniu listy mówców. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 nie dotyczy referujących sprawę. Biorąc powyższe pod uwagę pan sekretarz będzie sporządzał listę mówców. Jeżeli państwo będziecie przedstawiać swoje sprawy zakończenie jednego pytania, jeżeli chcecie państwo zadać kilka pytań to proszę jednocześnie panu Prezydentowi zadać te pytania, po odpowiedzi od pana Prezydenta jeszcze będzie można raz ad vocem zadać krótkie pytanie precyzujące.
 
Ad. 3
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Państwo radni otrzymali autopoprawkę do tego projektu.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, na wstępie, żeby nikt na mnie nie krzyczał to bardzo was lubię i proszę o wyrozumiałość. Myślę, że w tym tonie teraz opozycja będzie się teraz zwracała i będziemy mieli większe szanse na zrozumienie.
Panie Prezydencie, ja mam jedno pytanie odnośnie zmian w budżecie, dokładnie chodzi mi o załącznik nr 1, plan dochodów własnych, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ze względu na mniejszy niż planowano zbyt biletów i to jest 1.540.200 zł i ja to pytanie zadaję, czy coś więcej na temat tego zgubionego ponad miliona mogą nam panowie powiedzieć ponieważ po tej reformie i po zeszłym roku, że kia być tak pięknie to dlaczego te plany nie zostały zrealizowane? Lub może dlaczego zostały one nadmiernie zinterpretowane?
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Panie Przewodniczący, szanowni radni, na wstępie zacytuję po raz kolejny pana Skarbnika, nic w budżecie się nie zgubiło więc nic nie może się znaleźć. Każda złotówka w budżecie jest policzona. Dlaczego tak się stało i dlaczego ta prognoza był źle zaplanowana. Przede wszystkim w roku 2009 nastąpiło kilka zdarzeń, które przełożyły się na mniejszy niż się spodziewaliśmy wpływ środków finansowych z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Myślę, że najważniejsze to wzrost bezrobocia w tym roku. Mamy rok ciężki, kryzys mamy, bezrobocie w mieście wzrosło do 21% stąd ilość osób podróżujących automatycznie zmalała. Drugą ważną kwestią jest wzrost ilości pojazdów osobowych w mieście. Na chwilę obecną w mieście jest zarejestrowanych 37 tys. samochodów osobowych gdzie jeszcze nie tak dawno bo na koniec 2007 r. było ich 30 tys. Kolejną rzeczą była przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy na zadanie obsługi komunikacyjnej miasta na cztery linie. Przesuwaliśmy termin otwarcia ofert, nastąpiło to 20 lipca. Veolia weszła więc na etapie konstruowania budżetu planowaliśmy w I kwartale a nastąpiło to w III kwartale i jakość usług komunikacyjnych w postaci niskiej podłogi, klimatyzacji, monitoringu się znacznie zwiększyła. Myślę, że to są takie trzy podstawowe elementy.
 
Radny Łukasz Mizera
            Odnośnie tego, że u nas nic się nie gubi to ja bym chciał żeby mi pan Prezydent odpowiedział na pytanie ile wynosiły planowane dochody ogółem w styczniu 2009? Bo to ile mają wynosić dzisiaj to mamy w materiałach.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Szanowni państwo, panie radny ponieważ nastąpiło, o ile się nie mylę, 11 a to jest 12 zmiana budżetu a budżet prezentowany jest w układzie przed zmianą i po zmianie to pan radny mógł to pytanie zadać na komisjach byśmy się przygotowali. Panie radny bo taki jest układ budżetu ja panu chętnie na to pytanie odpowiem ale nie jesteśmy ze zrozumiałych względów cofnąć się w pamięci, w budżecie miasta.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja a propos tej uchwały i zadanego pytania, na które tak elokwentnie odpowiedział pan Wiceprezydent, ja chciałbym tylko państwu uzmysłowić, że teraz już wiemy i wynika to z przyszłorocznego budżetu i tego również, że ten tak zwany wyższy standard sprawił, że komunikacja miejska w Grudziądzu kosztuje o ponad 100%, radny Kraśniewski twierdzi, że jakby wziąć pod uwagę podwyżkę biletów, to 120-130% drożej niż kosztowała trzy lata temu. Jeszcze raz tyle. Zastanówcie się nad tym.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (15 za, 5 przeciw, 1 wstrzymał się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/104/09 RMG stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/.
 
Ad. 4
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Chciałbym państwu przypomnieć, że jest autopoprawka. Byłą ona zgłaszana na wspólnych komisjach.
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (20 za, 1 wstrzymał się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/105/09 RMG stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/.
 
…(koniec kasety 1 A)…
 
Ad. 5
Uchwała w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2010 rok
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/106/09 RMG stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/.
 
Ad. 6
Uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Od razu państwa informuję, że jest złożona autopoprawka do tej uchwały.
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (19 za, 2 wstrzymało się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/107/09 RMG stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/.
 
Ad. 7
Uchwała w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy-miasto Grudziądz
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Na komisjach była zgłoszona autopoprawka.
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie (21 za) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/108/09 RMG stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/.
 
Ad. 8
Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Grudziądzu
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (17 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/109/09 RMG stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/.
 
Ad. 9
Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie dość ważne, wydaje mi się, na ile to ustalenie górnej stawki ma wpływ na realną cenę tych odpadów? Czy jest to w formie nie do przekroczenia, że mamy ustaloną górną granicę, której wiadomo, że i tak nikt nie będzie przekraczał, czy jest to adekwatne do realnej ceny, którą dziś mamy płacić za te odpady, która w ciągu roku w efekcie jakichś podwyżek może mieć miejsce. Jeżeli ma mieć to charakter jakiegoś regulatora na granicy tego jakie są oczekiwania społeczne to przyjmowanie tej uchwały ma sens. Jeżeli to ma być na zasadzie takiej, że pan Prezydent wyznaczył górną granicę, do której, ten który w naszym przypadku Wodociągu, które się tym będą przyjmowały to po części przyjmując te odpady nie będzie do tej granicy dobijał.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, wpływu na cenę odbioru odpadów za każdy metr sześcienny przez poszczególnych przewoźników nie ma ta uchwała żadnej na obecne ceny. Za wyjątkiem takiej, że nie mogą wyższej ceny w swoich cennikach zaproponować niż tu podjęte. Ta uchwała po pierwsze wychodzi naprzeciw mieszkańcom, że dajemy zapas przewoźnikom plus 10% od najwyższej stawki, jaką planujemy na przyszły rok bo zapytaliśmy zarówno MWiO jak i PUM i tego typu są zaproponowane ceny z resztą w większości miast w naszym województwie zostały podjęte a wynikają one z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uzasadnieniu do tej uchwały jest jeszcze druga rzecz zawarta, mianowicie, że w przypadku gdy np. ktoś ma bardzo mocno zanieczyszczoną swoją nieruchomość, w związku z powyższym miasto przyjmuje na siebie obowiązek uprzątnięcia tego terenu natomiast chciałoby od takiego właściciel;a tej nieruchomości środki finansowe na pokrycie tego uprzątnięcia odzyskać. Stąd też na podstawie tej uchwały tak będzie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, jeżeli wy prowadzicie konsultacje i pytacie tych przewoźników a po części MWiO, które po części jest odpowiedzialne za ustalanie ceny za przyjmowanie tych odpadów na wysypisku i dajecie ten limit jeszcze o 10% wyższy od maksymalnego zakładanego przez tego przewoźnika to uważam, że jest to bardzo dużo. Jeżeli oni sami nie planują tak wysokiej podwyżki to po co my im zostawiamy jeszcze furtkę 10%. Dla mnie jest to zdecydowanie za dużo chyba, że mają się zmienić wysokości opłat marszałkowskich ale myślę, że wodociągi miałyby to wkalkulowane jako najlepiej zorientowani. Jeżeli ktoś sam się decyduje na określoną kwotę a my mu dajemy jeszcze 10 % to wydaje mi się, że to jest za dużo. Łatwiej i rozsądniej jeżeli ma to być zabezpieczenie dla mieszkańców to byłoby wprowadzić zamiast tych 10% - 2% a ewentualnie jeżeli by się stało coś nieprzewidzianego to zawsze można to zweryfikować.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Myśmy już wcześniej o tym dyskutowaliśmy, że takie stawki powinny być wprowadzone, górne granice, pamięta pan radny? To jest tylko po to ta górna granica żebyśmy co chwila nie podejmowali uchwał związanych z podnoszeniem tych stawek o 2 czy 3%. Taka wysokość 10% będzie adekwatna. Porównywaliśmy także z innymi miastami, które mają o 20-30%, myśmy zaproponowali tylko 10%.
 
Radny Łukasz Mizera
            Szanowni państwo, ja pragnę przypomnieć, że my jako Rada pozbawiliśmy się już na skutek naszych decyzji wpływu na to ile opłaty za śmieci w mieście będą wynosiły. Ja nie widzę problemu żeby raz do roku poświęcić 10 minut naszego czasu i przyjąć kolejną uchwałę podnoszącą o następne 2%. Nie musimy robić tego od razu o 10% bo później może się nagle okazać, że ktoś tą furtkę wykorzysta i podniesie o 8% i w następnym roku nie będzie pola do manewru.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Moim zdaniem ta propozycja jest przemyślana i mimo wszystko proponuje górne granice takie jakie są w projekcie uchwały.
 
W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (11 za, 7 przeciw, 3 wstrzymało się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/110/09 RMG stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/.
 
Ad. 10
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 5 przeciw, 4 wstrzymało się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/111/09 RMG stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/.
 
Ad. 11
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Wiślanej, Paderewskiego i ul. Łęgi z przeznaczeniem na prowadzenie targowisk miejskich
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja zdaję sobie sprawę, że dla pewnej sprawności zarządzania tymi targowiskami trzeba je komuś przekazać. Natomiast ja z pewnym zdziwieniem, ponieważ tego na bieżąco nie kontrolujemy, ale ja z pewnym zdziwieniem przy okazji czytania budżetu zauważyłem, że MPGN, który dzierżawi te targowiska, te targowiska przynoszą mu stratę. Jak to jest możliwe żeby zarządzający targowiskami dokładał do interesu. Chciałbym zapytać czy w związku z tym nie powinniśmy rozważyć możliwości znalezienia takiego dzierżawcy, który by umiał na tym zarobić a nie wymagał pokrywania straty. To jest nielogiczne, według mnie.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Zgadzam się w pełni z radnym Wiśniewskim, że te sprawy trzeba uregulować i poprzednia uchwała, która zmienia uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk o tym mówi, że powierza się Prezydentowi Grudziądza uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat i te wysokości będą w takiej wielkości, które pokryją koszty sprzątania terenów, wywozu nieczystości, obsługi kabin sanitarnych, naprawy urządzeń oraz kosztów energii elektr. i wodno kanalizacyjnej. Nie chcemy na tym zarabiać ale też nie chcemy ponosić kosztów dodatkowych związanych z prowadzeniem targowisk.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            O jedno chcę jeszcze zapytać, bo skoro ma być tak dobrze po tych zmianach to dlaczego w przyszłorocznym budżecie, bodajże, przewidziano 120 tys. zł na pokrycie strat MPGN-u związanych z prowadzeniem targowiska? To proponuję żeby w budżecie od razu zaplanować przynajmniej żeby było na zero albo nawet z pewnymi zyskami.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, ta propozycja budżetu na 2010 dotyczy kosztów w roku 2009. Mam nadzieję, że w 2010 takich pozycji nie będzie, takich kosztów.
 
W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (14 za, 5 przeciw, 2 wstrzymało się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLVIII/112/09 RMG stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/.
 
Ad. 12
            Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Cmentarnej w celu budowy 35 obiektów handlowych
 
Radny Wiesław Poliński
            Szanowni państwo, nawiązując do budowy obiektów handlowych, to na pewno są one potrzebne bo te istniejące budy foliowe chluby nam nie przynoszą. 1 listopada, 2 listopada – dzień zaduszny, spotykaliśmy wielu znajomych z Grudziądza i nie tylko, są ludzie, którzy pamiętają, że od 30 ponad lat ten trakt gruntowy prowadzący od przystanku autobusowego do Cmentarza jest w coraz gorszym stanie. W związku z tym apeluję żeby w ramach podniesienia estetyki przy budowie tych nowych obiektów handlowych zadbać też o to aby dojście do straganów było wykonane na przyzwoitym poziomie.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Ja może wspomnę, rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy na przebudowę ul. Hallera, m.in. właśnie przy ul. Hallera tu będzie chodnik (wiceprezydent Sikora referował temat przy pomocy obrazu z rzutnika), którego dziś nie ma. On powstanie czyli połączy os. Lotnisko z centrum, ze strony zatoczki autobusowej jest również projektowany chodnik, tu się kończy zakres opracowania przebudowy ul. Hallera. Tu może przesunę i jako ciekawostkę pokażę powstanie rondo z ul. Bora Komorowskiego. Natomiast samo połączenie z cmentarzem, z tym istniejącym chodnikiem już wybudowanym wzdłuż ul. Cmentarnej nastąpi z naszych środków, z budżetu na utrzymanie chodników i drobne remonty cząstkowe i z tego chodnik wybudujemy i mieszkańcy w przyszłym roku będą się z niego cieszyć.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Szanowni państwo, rzeczywiście jak radny Poliński powiedział, że należy się cieszyć, że znów zostanie coś uporządkowane ale mój niepokój budzi fakt, że prawdopodobnie nie zostało to uzgodnione z tymi, którzy mają tam chleb. Jak państwo pamiętają za kadencji pana Wiśniewskiego udało się uporządkować Al. 23 Stycznia to oczywiście wymagało dużo zachodu ale pan Wiśniewski znalazł wtedy czas i argumenty żeby przekonać tych ludzi. Według mojej wiedzy, którą posiadam odnośnie porządkowania tego terenu chyba takiego spotkania nie było jako, że projekt uchwały, którą mamy dziś przegłosować nie jest zbieżny z oczekiwaniami tych ludzi. Zainteresowałem się tym osobiście, rozmawiałem z tymi ludźmi i oni powiedzieli mi, że oni są zbulwersowani tym, że mają płacić ok. 600 zł miesięcznie plus VAT dzierżawy, to jest w roku 8.500 zł. To jest ogromna kwota i ci ludzie nie życzą sobie tego aby to znalazło takie rozwiązanie. Według mojej wiedzy oni podobno proponowali, że oni według projektu zaproponowanego przez miasto pobudują sami, za własne środki i według ich wyliczeń kosztowałoby to ich ok. 8.500 zł. Jak państwo widzą z uzasadnienia ten budyneczek drewniany ma kosztować ok. 30.000 zł. Wiadomo, że zawsze przy własnym zainteresowaniu to wychodzi dużo taniej. Ja mam pytanie do pana Prezydenta jakie były ustalenia pomiędzy tymi ludźmi a władzami miasta odnośnie realizacji tych straganów?
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Nie wiem skąd u pana radnego tego typu informacje, że rozmów z osobami handlującymi nie było? Ja osobiście się spotykałem kilkakrotnie, w tej Sali było spotkanie, w refektarzu, dużo rozmów indywidualnych. Na ostatnim spotkaniu, na które zaprosiliśmy wszystkie osoby tam handlujące w momencie gdy upadł pomysł budowy obiektów przez pana Stanisława Szyszkę uznaliśmy, że to jednak miasto weźmie na siebie trud zbudowania obiektów handlowych, które będzie tym osobom handlującym wydzierżawiane. Za pomocą właśnie tej uchwały miasto pragnie swoje zobowiązanie wykonać poprzez powierzenie tego zadania inwestycyjnego spółce MPGN podobnie jak pan radny wspominał w kadencji pana Wiśniewskiego MPGN był inwestorem i do dziś targowiskiem przy Al. 23 Stycznia zarządza. Jak widać pomysł był dobry. Stąd też taki pomysł. Ja pokażę prezentację, stan istniejący jaki wszyscy wiemy wygląda, w którym miejscu przy ul. Parkowej miałyby powstać te domy. Pokażę jak według koncepcji pani architekt Czajki te obiekty miałyby powstać. Ta dokumentacja została częściowo zmodyfikowana przez prezesa MPGN celem potanienia, zamienione było poszycie dachowe. Rozważaliśmy na spotkaniu również możliwość aby poszczególne osoby same budowały na podstawie dokumentacji przez miasto. Natomiast padł wniosek w dyskusji, że gdyby każdy sam oddzielnie miał budować, każdy występować o warunki zabudowy, każdy uzgadniać przyłącza poszczególne, bo osoby są zainteresowane aby w każdym z tych domków była woda bieżąca i energia elektryczna. Byłoby to znacznie większe utrudnienie i przeciągnęło cały proces inwestycyjny. Stąd też MPGN zbiorowo wystąpi do zakładu energetycznego i zaprojektuje przyłącze energetyczne i uzgodni to przyłącze i jest po rozmowie z MWiO w sprawie przyłącza wody. Jest rozważana również budowa takiego pawilonu sanitarnego, w którym osoby handlujące mogłyby załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne Lae też osoby odwiedzające cmentarz. Ja o tym wszystkim mówiłem tydzień temu, na komisji niestety pana radnego wówczas nie było.
 
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja mam konkretne pytanie, panie Prezydencie, czy państwo na tę okoliczność, ostatniego spotkania gdzie zapadła jakaś decyzja, mają odpowiedni dokument ażeby uwiarygodnić to co pan teraz mówi? Gdyż ci rozmówcy, z którymi ja prowadziłem dyskusję powiedzieli mi wyraźnie, że uzgodnienie było takie jak ja mówiłem, że pobudują według projektu, który miasto przedłoży i na to wyrazili zgodę a nie wyrazili zgody na to żeby miasto za tę kwotę, która tu jest podana ponad 1 mln zł żeby budować. Jeżeli jest taki dokument to chciałbym go zobaczyć. Nie wiem czy jest tu na Sali ktoś z tych handlujących?, a jest, widzę. Ten pan mówił mi o tym, że uzgodnienie było takie jakie ja państwu przedstawiłem. Ja prosiłbym aby udzielić temu panu głosu.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Szanowni państwo, oczywiście stosowne listy obecności, protokoły z każdego z posiedzeń były sporządzane i są Wydz. Gospodarki Komunalnej. Natomiast, patrzę na sale i chyba siedzi pan Suszyński, m.in. on właśnie w imieniu osób handlujących tam poprosiliśmy go o zebranie wstępnego zapotrzebowania na powierzchnie. Pan zebrał te wszystkie dane i przekazał. Bo pytaliśmy osoby handlujące jaka powierzchnia byłaby optymalna, ile metrów kwadratowych, czy ma być zadaszony przedsionek, czy mają być witryny. I tego typu dane do Wydziału spłynęły.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            To był wniosek formalny, nad tym wnioskiem nie głosujemy. Jest taka możliwość, że jeżeli w ciągu 10 sek. ktoś się sprzeciwi to niestety wniosek nie jest przyjęty. Czy państwo radni są za przyjęciem wniosku formalnego o zajęcie głosu pana Suszyńskiego.
Jest przeciwny głos.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Szanowni państwo, pan Prezydent przed chwilą deklarował, że są stosowne dokumenty na okoliczność spotkania i zapisy z niego tam są więc myślę, że to nie jest kwestia wiarygodności. Dokument przecież stwierdza co było na tym spotkaniu.
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, ja z góry przepraszam, że z drobnym uśmiechem ale ja mam wrażenie, że jestem w innym kraju. Jeżeli tak wygląda demokracji to mi się kojarzy z chińską demokracją. Pan Prezydent nam przyprowadza swoich specjalistów czy swoich gości to nawet nie mamy prawa się sprzeciwić i musimy słuchać co mają do powiedzenia. Jeśli ktoś mówi, że pan Suszyński coś zbierał i jest na Sali, a nie może się wypowiedzieć sam za siebie, to jest to dla mnie śmieszne. Pan Ślusarski pewnie wie lepiej.
            Kolejna sprawa, ja nie rozwodziłbym się nad tym jak te domki mają wyglądać bo dla mnie ten projekt to jest kolejny twór z nie naszego kraju. To jest ustawienie 35 chińskich domków na jedną modłę. Jeżeli ktoś chce i ma środki to jest tak samo jakby budował sobie własny dom, własne miejsce pracy. Nich wystąpi do miasta, my damy możliwość, że w ciągu 3 lat przewidujemy tylko i wyłącznie na takim obszarze, na takiej powierzchni i takich określonych ramach projekt i niech ktoś ma, jeżeli go stać, otwierane okna. Niech za to płaci, dla mnie to jest zupełnie normalnie, że każdy ma prawo wybrać sobie własne warunki pracy i od tego ogólnego projektu bym uciekł ale to zupełnie jest dla mnie poza dyskusją. Dla mnie kluczową sprawą jest to o czym na ostatniej komisji mówił radny Miedzianowski. Warto by było się zastanowić czy ta forma i przekazanie tego do MPGN-u jest właściwą i słuszną drogą. Dlatego ja będę przeciwko tej uchwale, nie ze względu na domki, jak one będą wyglądały ile kosztowały i jakie państwo tam uzgodnienia robiliście czy nie.
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, oczywiście nie zgadzam się z radnym Mizerą, że tu nie jest w Polsce. My zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wszystkie spotkania i przed chwilą pan Wiceprezydent Sikora mówił, że takie spotkanie było, jest protokół, lista obecności, są wyciągnięte wnioski. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na komisje. Na komisjach możemy dyskutować dowolnie. Natomiast sesje plenarne mają swój regulamin, który państwo przegłosowaliście. Co do szczegółów też się z panem nie zgadzam. Nie ma takiej możliwości żeby w jednym miejscu była pstrokacizna. Bo pan namawia żeby były dowolne detale takiego domku. To jest miejsce reprezentacyjne, 1 i 2 listopad, o czy mówił pan radny Poliński, gdzie jest ogromna ilość ludzi, żeby zastał folie i stragany. My to musimy uporządkować i targowiska przy cmentarzu będą elementem porządkowania parku.
 
Radny Łukasz Mizera
            Szanowni państwo, ja bym wolał żebyśmy nie mówili o pobożnych życzeniach a o realiach. Bo to, co ktoś miałby tam zbudować to byłoby na skutek zatwierdzonego projektu przez Urząd Miejski więc nie byłoby żadnej pstrokacizny. A jeżeli pan Prezydent uważa, że nasze miasto takie jest cudowne i jest taki ład architektoniczny to ja proponuję przejść się ulicami i zweryfikować to z rzeczywistością bo reprezentatywne to są ulice starego miasta, które wyglądają nie wszystkie idealnie, i nie wszystkie w zgodzie z tym co powinny mieć w swoich projektach i uzgodnieniach z chociażby z konserwatorem.
 
Radny Michał Czepek
            Ja mam pytanie konkretne, ponieważ tu MPGN jako właściciel tych straganów skalkulował tą dzierżawę w wysokości 600 zł netto na miesiąc ale myślę, że to jest skalkulowane na podstawie szacunkowej wartości zbudowanego jednego segmentu, tak? Ja mam pytanie czy jeżeli w wyniku przetargu koszt budowy takiego segmentu będzie niższy, czy ta dzierżawa także będzie niższa?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Oczywiście, jeżeli w wyniku przetargu zostanie wyłoniony wykonawcy i koszt będzie niższy to i opłata będzie odpowiednio niższa.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Szanowni państwo, jeszcze jedna informacja, którą poruszaliśmy też na komisjach. Należy pamiętać, że na ul. Cmentarnej nie będzie to całoroczne targowisko tak jak jest to dziś. Te osoby nie będą ponosić kosztów opłaty targowej codziennej. Targowisko będzie tam tylko dwa razy w ciągu roku przed Wszystkimi Świętymi oraz przed Bożym Narodzeniem. Pozostały okres te osoby nie będą codziennie żadnej opłaty wnosić ponieważ będą mieli obiekt handlowy i z jego tytułu będą płacić dzierżawę i podatek od nieruchomości. Więc nie ma mowy, żeby podwójnie te osoby wnosiły opłaty. W różnych okresach różnie się zdarzało. Zdarzało się, że ponosiły opłaty dzierżawy samego terenu a oprócz tego to co wystawiły przed, na chodnik to płaciły opłatę targową a jeszcze w niektórych przypadkach w różnych miesiącach zdarzało się, że ponosiły opłatę za zajęcie pasa drogowego. Chcemy w końcu to uporządkować. Dlatego będzie tylko jedna opłata wynikająca z dzierżawy obiektu handlowego.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja nie wiem na czym są oparte te kalkulacje kosztów tego, nie wiem też kto mówi prawdę a kto kłamie bo to co mówią ludzie na targowisku, z którymi ja również rozmawiam ale Witek rozmawiał z bardzo dużą ilością osób, one są kompletnie inne od tego co prezentuje pan Sikora. W związku z tym myślę, że jedynym sposobem jest dopuszczenie, nie bójmy się głosu obywateli. Regulamin Rady, na który pan Prezydent się powołuje, tak, dopuszcza, że obywatele mogą na sesji również zabierać głos i myślę, że nie powinniśmy się głosu obywateli obawiać. Po drugie wydaje mi się, że 600 zł netto to jest ok. 8.500 zł brutto rocznie. 30.000 zł za drewniany pawilon, nie do końca wiem co w tym pawilonie będzie natomiast wydaję się być to kwotą bardzo dużą i skłaniałbym się raczej do tych kalkulacji, które przedstawiają te osoby, że one pod projekt miejski są w stanie wybudować to dużo taniej. Choćby dlatego, że pamiętam, że na to targowisko, na które się nieraz powoływaliśmy, kiedy budowaliśmy obiekt w trudnym terenie, murowany, zadaszony, z pełnym węzłem sanitarnym i to wszystko kosztowało 2 mln zł więc wydaje mi się, że ten koszt, który został tu dla paru drewnianych chatek obliczony wydaje mi się wysoki i dziwię się, że ludzie, którzy tam pracują, którzy się z tego utrzymują i którzy potrafią liczyć pieniądze mówią, że oni byliby w stanie nie jakąś pstrokaciznę ale jakiś zatwierdzony i uzgodniony przez miasto projekt zrealizować.
            Panie Przewodniczący, dziś mamy taką sesję gdzie demokracja co chwila przegrywa z regulaminem ale ja składam jeszcze raz wniosek formalny o dopuszczenie pana Suszyńskiego do krótkiej wypowiedzi, można by określić limit tej wypowiedzi. Uważam, że nie powinniśmy się bać głosu naszych wyborców, to właśnie ich tu prezentujemy i dla mnich w tej Radzie zasiadamy. Składam wniosek formalny o dopuszczenie przedstawiciela handlowców do głosu.
 
Arkadiusz Goszka Przewodniczący Rady
            Wniosek taki jest rozpatrywany poza porządkiem a więc jest wniosek pana radnego Wiśniewskiego. W tym samym trybie a więc bez dyskusji, wystarczy jeden głos sprzeciwu w ciągu 10 sekund. Czy państwo radni są za przyjęciem wniosku? Pan radny jest przeciwny, niestety.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Oczywiście pan radny Wiśniewski, jak to zwykle, nie bójmy się wyborców. Chcę przypomnieć, że dokładna dyskusja o tym była na komisji, na której pana radnego nie było i pan radny Wiśniewski chce jeszcze raz sprowokować dyskusję. Ja wiem co państwo powiecie, tu można robić wszystko. Natomiast spróbujmy uporządkować sprawę. Było specjalne posiedzenie wszystkich dzierżawców, jest protokół, jest lista obecności, są ustalenia, można było dyskutować na komisjach a państwo chcecie jeszcze tu robić dyskusję o szczegółach, zmieniać projekt uchwały.
 
Radny Ryszard Szczepański
            Panie Przewodniczący, ponieważ są sprzeczne informacje jakie przedstawił pan Prezydent Sikora a jakie przedstawiają handlowcy, z którymi rozmawiają proszę o konkretną odpowiedź kto mówi prawdę. W tej chwili handlowcy mówią tak, że na spotkaniu w Urzędzie przedstawiono dwie propozycje albo sami budują albo urząd buduje. Jednogłośnie ponoć wybrali, że będą sami budować. A bez konsultacji z nimi Urząd wybrał drugą propozycję, że Urząd będzie to robił. Tym są oni zbulwersowani, że początkowo zaproponowano im dwie propozycje a później nie pytając podjęto decyzję taką a nie Inną. Mam pytanie kto mówi prawdę bo w tej chwili tego nie wiem.
 
Radny Przemysław Ślusarski poprosił w imieniu klubu radnych PO o 15 min. przerwę i w tym czasie udostępnić protokół z tego spotkania z handlowcami.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, po przerwie obrady wznowiono.
…(koniec kasety 1B)…
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Szanowni państwo, przyniosłem z Wydziału cały segregator korespondencji i protokołów ze spotkań z osobami handlującymi z osobami przy ul. Cmentarnej. Dla przypomnienia, rozmowy prowadzone są praktycznie od początku kadencji prezydenta Malinowskiego. Pierwotnie była koncepcja aby domki handlowe wybudowało na podstawie koncepcji opracowanej przez panią architekt Annę Czajkę jeszcze przez MZUP. Ta koncepcja z uwagi na likwidację MZUP-u uległa. Kolejna koncepcja, która wspólnie wypracowaliśmy z osobami tam handlującymi, że takie domy na podstawie inicjatywy wybuduje pan Stanisław Szyszka i 17 sierpnia 2009 r. wpłynęło pismo, jak również 12 osób tam handlujących zadeklarowało się, że zapoznali się z przedstawiona koncepcją harmonogramu budowy pawilonów i akceptują przedstawione warunki i zobowiązują się do ich zastosowania. Następnie 1 września wpłynęło pismo:” w związku z zaistniałą sytuacją my niżej podpisani kupcy z ul. Cmentarnej wycofujemy się z poparcia budowy pawilonów handlowych przez pana Stanisława Szyszkę i prosimy o jak najszybsze spotkanie z władzami miasta w celu przeprowadzenia rozmowy dotyczącej przyszłości targowiska przy ul. Cmentarnej. Wszyscy jesteśmy zszokowani estymowanymi kosztami jakie będziemy musieli ponieść po przejęciu targowiska przez wyżej wym. pana i zdecydowanie przeciw temu protestujemy gdyż nie będziemy w stanie utrzymać naszych miejsc pracy”. Złożonych jest tu kilkanaście podpisów. W odpowiedzi na państwa pismo 10 września Prezydent wystosował pismo do państwa, że „w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 1 września skierowane na moje ręce, w którym wycofujecie poparcie dla budowy pawilonów zapraszamy na spotkanie do Urzędu Miejskiego w Sali 301 w dniu 25 września 2009 r. o godz. 12:00”. Na to spotkanie był poproszony również Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości pan Wojciech Witkowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej pani Maja Banasik, osoby prowadzące handel na targowisku. Poprosiliśmy również zarząd spółki MPGN. Samo spotkanie odbyło się 25 września, mamy listę obecności uczestników tego spotkania, 23 osoby handlujące przybyły na to spotkanie a ze strony Urzędu moja osoba, pani Maja Banasik, pan Wojciech Witkowski, pani Danuta Pilewska, pan Eugeniusz Strahl, pani Jolanta Padzik dyrektor MPGN i pan Józef Ziemer kierownik BOM z MPGN oraz pan Zbyszek Zieliński, którego poprosiłem na salę ponieważ pan Zieliński prowadzi z osobami handlującymi rozmowy od prawie trzech lat, myślę, że tych rozmów przeprowadził kilkaset. Na okoliczność tego spotkania sporządzony został protokół, który również mam tu: „ Na spotkaniu pan wiceprezydent Sikora przedstawił cel spotkania nawiązując do pisma prośby o to spotkanie. Pan Witkowski zaproponował cykl zdarzeń, które by przyspieszyły by budowę pawilonów przez obecnych dzierżawców w trzech wersjach uzgodnionych z architektem miejskim. To była pierwsza koncepcja, która by miała zmierzać do tego, że osoby by wydzierżawiłyby sam grunt i osoby handlujące wybudowałyby na tym terenie swoje obiekty. Pan Walczak jako przedstawiciel dzierżawców zaproponował aby pawilony wybudowało miasto ponieważ my ponosimy różne opłaty w postaci podatków na rzecz miasta oraz możliwość zwiększenia opłat nie jesteśmy pewni czy podołamy dalsze prowadzenie handlu. Pani Suszyńska zapytała jakie będą plany budowania z wnoszeniem tych pawilonów pan Witkowski odpowiedział, że otrzymacie państwo wybrany projekt budowlany i zobowiązani będziecie do wybudowania zgodnie z projektem organizacja wspólnym wykonawcom czy oddzielnie zależy od państwa. Później pani Suszyńska zapytała dlaczego może mieć tylko jeden pawilon. Pan Naczelnik Witkowski odpowiedział, że jeden w drodze bezprzetargowej tak aby zagwarantować ciągłość handlu przy ul. Cmentarnej. Natomiast jeśli ktoś chce kolejny pawilon to będzie mógł w drodze przetargu otwartego nabyć. Pan Sendobry zapytał kiedy będzie podpisywał umowę na wywóz śmieci oraz jaki będzie czynsz dzierżawy. Pani Konopacka, że handel producentów jest niedopuszczalny ponieważ prowadzą handel po zaniżonych cenach. Pani Zalewska zaproponowała, że ma dobrą konstrukcję i chce ją obić płytami co będzie tańsze. Następnie pani Padzik opowiedziała koncepcję MPGN-u, że ma być budowa pawilonów w ciągu całego lub w kilku miejscach wydzierżawić je na zasadach pasażu handlowego. Pan Witkowski wobec zgłoszonych różnych rozwiązań prosimy do dnia 6 października 2009 r. o złożeniu propozycji odnośnie wielkości pawilonów, sposobu rozwiązania p[problemów budowlanych lub ewentualnej dzierżawy pawilonów”. To co jeszcze sobie przypomniałem, czytając to wszystko, spotkanie nie miało na celu rozstrzygnięcia jaką formę budowy wybierze miasto. Odpowiedź na to spotkanie wpłynęło 1 października pismo do Prezydenta Grudziądza: „po przeprowadzeniu rozmów z kupcami z ul. Cmentarnej w sprawie zapotrzebowania na powierzchnię handlową w mających powstać pawilonach handlowych kupcy zgłaszają zapotrzebowanie na pawilony o wymiarach ok. 25 m kwadratowych, 40 i 60 m. Jeżeli chodzi o kwestię budowy kupcy wyrażają wolę wybudowania pawilonów we własnym zakresie według planów przygotowanych przez Urząd Miejski”. Pismo jest sygnowane przez mgr Patryka Suszyńskiego. W odpowiedzi na to pismo Prezydent wystosował odpowiedź dnia 6 października 2009 r. : „pan Patryk Suszyński, ul. Hallera Grudziądz. W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września br. odnośnie zapotrzebowania na wielkość powierzchni handlowej pawilonów, które mają powstać przy ul. Cmentarnej to pragnę pana poinformować, że sugestie co do wielkości pawilonów zostaną wzięte pod uwagę przy projektowaniu pawilonów. Wobec posiadanego upoważnienia przez kupców handlujących przy ul. Cmentarnej informuję pana, że na kolegium przy Prezydencie Grudziądza po przeanalizowaniu wszystkich opcji zapadła decyzja o przekazaniu terenu przy ul. Cmentarnej MPGN-owi pod budowę pawilonów handlowych warz z wybudowaniem węzła sanitarnego oraz organizację sezonowego targowiska. Proszę pana o przekazanie niniejszej informacji kupcom handlującym przy ul. Cmentarnej”.
            Proszę państwa, od 6 października do dnia dzisiejszego żadne sygnały do Prezydenta, że przekazaliśmy i w jaki sposób zamierzamy rozwiązać wyżej wymieniony problem, sygnał żaden do Prezydenta nie dotarł, że jest jakiś sprzeciw. Dziś dopiero na sesji się dopiero dowiadujemy.
 
Radny Witold Kraśniewski
Szanowni radni, jak widzimy z tego co pan prezydent przeczytał, a więc państwo na spotkaniu 25 września spotkali się z tymi handlującymi mieli wyrazić swoją wolę. W piśmie z 30 września, jak państwo słyszeli, wyrazili swoją wolę bo pismo wpłynęło 1 października, bo mieli taką wolę wyrazić i ją wyrazili. Że wybudują we własnym zakresie. Ale nie mamy demokracji, mamy autokrację, mamy wolę jednostki a nie widzimy tych handlowców. Bo was mieszkańcy nie interesują, panie Prezydencie i panie Wiceprezydencie. Wy macie ich poniżej pasa. Wyrazili wolę w Wy nie, niestety my decydujemy a nie wy. Kto was do tego upoważnił, pytam się.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Myślę, że gdyby większość tych osób maiła wolę wybudowania jakichkolwiek obiektów handlowych to one by już tam dawno stały. Dziś mamy to co mamy i mamy folie jakie mamy. Panie radny, nie jest to wola wszystkich osób handlujących, do mnie docierały sygnały, że bardzo dobrze, że się za to zabraliśmy. Te osoby, które tak twierdzą, również na tej Sali siedzą.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Myślę, że po tym wystąpieniu pana wiceprezydenta Sikory wszystko jest jasne. Wiadomo też dlaczego nie może zabrać głosu przedstawiciel handlujących tam ludzi ponieważ on powiedziałby 20 minut temu to co usłyszeliśmy z odczytania protokołu. Otóż odbyło się spotkanie, na tym spotkaniu pojawiły się dwie koncepcje. Pan Witkowski, tak z tego protokołu wynikało, że do 6 października wybrać koncepcję, ten pan miał zebrać opinie o tym jakie chcą pawilony oraz opinię o tym w jakim trybie chcą budować, zebrał pan Suszyński i rzeczywiście w terminie wyznaczonym, jak rozumiem władza traktuje poważnie ludzi, z którymi rozmawia, więc w terminie wyznaczonym pismo wpłynęło i gdzie powiedziano chcemy takich a takich powierzchni i wybraliśmy, że będziemy je budowali w takim a nie innym trybie pod projekt Urzędu. I dziś wiemy już definitywnie, pytanie , które postawił radny Szczepański, kto mówi prawdę, jest rozstrzygnięte. Albo traktujemy tych ludzi poważanie, albo spotkanie 25 miało jakiś sens, albo robimy ludziom wodę z mózgów. Spotykamy się z nimi żeby odpękać a potem i tak robimy to co nam się podoba. Uważam, że w świetle tego protokołu to jest najlepszy dowód na to, że ta uchwała, którą nam się proponuje idzie zupełnie wbrew uzgodnieniom. I to czy się rozmawia 3 czy 5 lat nie ma znaczenia. Było spotkanie, były uzgodnienia, ludzie się wypowiedzieli i powinno być to zrobione zgodnie z ich wolą i apeluję o to żebyśmy się tych uzgodnień trzymali. I składam po raz trzeci wniosek formalny abyśmy nie zamykali ust obywatelom, którzy się pofatygowali i w obronie swoich praw przyszli na sesję aby w krótkim 5 minutowym wystąpieniu mogli w swojej sprawie zabrać głos przemawiając do swoich radnych bo na tej Sali to my jesteśmy suwerenami, to my tu rządzimy a nie Prezydent Grudziądza i to my decydujemy czy zamykamy usta obywatelom czy pozwalamy im się wypowiedzieć? Składam wniosek formalny o dopuszczenie pana Suszyńskiego do głosu.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście celem pana Wiśniewskiego jest aby na ul. Cmentarnej było jak najgorzej. Wszelkie próby rozwiązania tego tematu są tu torpedowane bo jak to może być, że to miejsce będzie ładnie wyglądało? Ale ja bardzo proszę aby w tym konkretnym przypadku, jeszcze raz przypominam panom radnym z opozycji, że możliwość zabierania głosu była wielokrotna, na spotkaniach, na komisjach. Państwo chcecie robić tylko zadymę na tej Sali a to jest sala obrad Rady Miejskiej. Proszę państwa radnych, którzy odpowiadają za rządzenie miastem aby wyrazili zgodę na dopuszczenie do głosu dwie osoby, pana wskazanego przez opozycję a ja poproszę o pana Stanisława Szyszkę żeby jako drugi się wypowiedział. Proszę w tym przypadku odejść od zasady i nie protestować przeciwko wnioskowi radnego Wiśniewskiego.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ad vocem. Czy to uzgodnienie 25 wrześnie, które zostało zawarte w tym protokole, który odczytał wiceprezydent Sikora jest zgodny z prawdą? Czy to uzgodnienie jest prawdziwe, że ci ludzie w ciągu kilku dni mają wypowiedzieć się na temat wielkości i sposobu budowania? Bo to z tego protokołu wynika. Czy to jest prawda, bez demagogii i uprawiania ściemy. Proszę odpowiedzieć tak lub nie. Ja pytam.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Ja już dawno zrozumiałem pana pytanie, nie trzeba pięć razy powtarzać. Jest protokół podpisany przez osobę prowadzącą. Skoro jest podpisany to znaczy, że to jest prawda. Stwarzanie pozorów, że cokolwiek jest nieprawdziwe to jest obliczone na osiągnięcie jakiegoś efektu. Jest podpisany dokument i nie może być inaczej.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Więc dobrze, to jest prawda. Czy jest prawdą …
 
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, ja udzieliłem ad vocem tylko do jednego pytania i pan to już wykorzystał. Jeżeli ja na początku coś niezrozumiale tłumaczyłem o paragrafie dwudziestym to bardzo przepraszam.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            A gdzie jest powiedziane, że ja w ad vocem mogę zadać tylko jedno pytanie. Proszę mi to przeczytać.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Pan w ogóle nie może zadać, to jest tylko nasza dobra wola wypracowana w Radzie Miejskiej, żeby była jasna sytuacja. Konkretnie paragraf 20 mówi wyraźnie o dwóch wypowiedziach w danej sprawie. Ja jeszcze dałem tą furtkę żebyście państwo mogli wypowiadać się gdy są jakieś wątpliwości. Pan zadał bardzo proste pytanie czy to jest prawda czy nie. Teraz chce pan kolejne pytanie zadać.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Jeżeli to jest prawdą, to czy jest prawdą, że mieszkańcy w ustalonym terminie wypowiedzieli się na piśmie w sprawie ustaleń z tego spotkania? Czy to jest prawda?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Jest trochę nieporozumienie. Pan wiceprezydent Sikora przeczytał precyzyjnie odpowiedzi i kto w imieniu handlujących się podpisał, pan Patryk Suszyński.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jest wniosek formalny o dopuszczenie do głosu pana Suszyńskiego i pana Szyszkę. W pierwszej kolejności wniosek pana radnego Wiśniewskiego. Czy państwo radni są za przyjęciem wniosku formalnego? Jest sprzeciw.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Szanowni państwo, robimy tu targowisko na tym posiedzeniu. Ja bym proponował aby odesłać ten projekt uchwały do wnioskodawców, abyśmy na komisji spotkali się, zaprosimy osoby handlujące i wtedy niech się wypowiedzą wszyscy. Będzie jasna sytuacja.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jest wniosek formalny o odesłanie uchwały do Prezydenta. Nad tym wnioskiem jest dyskusja. Czy ktoś z państwa chciałby zająć stanowisko?
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciał bym zauważyć bo wszyscy mówią o Regulaminie. Dla mnie w nim jest jasno napisane, że jest punkt i jest dyskusja. My prowadzimy dyskusję a nie targowisko. Gdybyśmy nie prowadzili tej dyskusji dziś to byśmy nie usłyszeli, że ta decyzja została podjęta na kolegium i jakie były uzgodnienia wcześniej. Więc efektem dyskusji były konkretne wyjaśnienia i odpowiedzi.
            Panie Prezydencie ja parę razy znosiłem pana uwagi na temat tego jak ma pracować Rada. Od tego mamy swojego Przewodniczącego a nie pana Prezydenta. I tam gdzie pan Przewodniczący mówi, jest, zdecydowaliśmy się na dwa punkty, fajnie. Niech tak zostanie. To jest na temat. Zaraz będzie mnie ktoś odsyłać. Dla mnie to jest istotne i chce spokojnie się wypowiedzieć. W związku z tym kolejne rozważania ze strony pana Prezydenta będę traktował z pełną stanowczością i z góry zapowiadam żeby nie było później żadnych wątpliwości. Rada ma swój Regulamin i ja jestem przeciwko temu wnioskowi bo uważam, że mamy prawo w głosowaniu wypowiedzieć się na temat tej uchwały.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Ja oczywiście skomentuję wypowiedź radnego Mizery jako, że ja coś wymyślam. Na tej sesji obowiązuje regulamin zatwierdzony przez Radę większością głosów. W paragrafie 20 tego regulaminu pisze wyraźnie, że powinien raz zgłosić zapytanie, drugi raz ad vocem. I tu jest targowisko, nie ma odpowiedzi jeden drugiemu, tak jak jest tu praktykowane. Tak może być na komisjach, nieskrępowana dyskusja. Ja proszę jeżeli jest taka wola państwa radnych żeby jeszcze jedna dyskusja się odbyła z udziałem zainteresowanych to popieram ten wniosek i proszę o zdjęcie z porządku tego punktu.
 
Radny Łukasz Mizera
            To jest ad vocem jeśli mogę, chyba, że pan, panie Przewodniczący się wycofał z tych słów o dobrym obyczaju jaki wypracowała Rada.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Ja się nie wycofuję.
 
Radny Łukasz Mizera
            Dobrze, więc ad vocem. Po pierwsze, panie Prezydencie, mówi się jest napisane. Po drugie to jak najbardziej zgadzam się z taką formą prowadzenia, nie zgadzam się z kneblowaniem ust i wypowiadaniem się na temat tego, że dyskusja ma się skończyć czy nie ma się skończyć ze strony pana Prezydenta. Od tego są radni. Ja zadałem pytanie dwa razy. Jeśli ktoś łamie Regulamin to od pilnowania tego Regulaminu jest Przewodniczący Rady a nie Prezydent.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja tylko chcę powiedzieć, że warto było urządzić targowisko jako, że ono nam ujawniło całą prawdę. Dziękuję.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania nad wnioskiem formalnym o odesłanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Cmentarnej w celu budowy 35 drewnianych obiektów handlowych.
 
            W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (20 za, 1 przeciw) zdecydowała o odesłaniu przedmiotowego projektu uchwały do Prezydenta.
 
/Projekt odesłanej uchwały stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/.
 
Ad. 13
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Otrzymaliście państwo autopoprawkę do tej uchwały, tam jest zaznaczone tłustym drukiem co się zmieniło.
 
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, w tym punkcie porządku bardzo bym prosił o następujące poprawki: paragraf 2 punkt 3 aby słowo „części” zamienić na „działki” i w drugim zdaniu tak samo. Proponuję bardzo istotną zmianę aby w paragrafie 2 punkt 1 liczbę „30%” zamienić na „15%” czyli zmniejszenie różnicy między wartością nieruchomości przed dokonanym podziałem a jej wartością po.
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szymański
            Szanowni państwo, na poprzedniej sesji trafiła do państwa uchwała przygotowana przez klub radnych PiS/RdG. Ta uchwała została zakwestionowana, opinia prawna by ła negatywna w związku z tym z różnych powodów ta uchwała nie została włączona do porządku obrad ale teraz miałem nadzieję, że teraz uchwała przygotowana przez pana Prezydenta, kiedy wszyscy nad nią pracowali chciałem się zapytać co oznacza ten zapisek na dole w lewym rogu „z uwagami jak w opinii z 13.11.2009 r.” bo okazuje się, że ta uchwała też ma pewne uwagi prawne. Chciałbym poznac jakie ta uchwała ma uwagi prawne w przede wszystkim chciałem zapytać o jaką opinię chodzi z 13.11? dlatego bo my w ogóle tej opinii nie dostaliśmy w związku z czym nie mogłem sam się tej opinii przyjrzeć.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Prawnicy Urzędu wniósł opinię, że projekt uchwały jest niezgodny z Rozporządzeniem o gospodarce nieruchomościami gdyż mówi się w nim, że państwo radni ustalacie wysokość opłaty adiacenckiej, nic nie mówi o obniżkach czy zwolnieniach. Ja taką uwagę państwu przedstawiłem na jednej z komisji i uwagę, że regionalne izby obrachunkowe w sąsiednich województwach uważają to za naruszenie prawa. Natomiast w naszym województwie prawnicy wojewody akceptują zerowe stawki opłaty wychodząc z założenia, że zero jest też stawką. I takie projekty z zerową stawką opłaty adiacenckiej zostały już zatwierdzone w Toruniu i Bydgoszczy. Stąd moja propozycja aby przyjąć tą uchwałę, te uwagi pana mecenasa dotyczyły zerowych stawek opłaty, które SA w projekcie naszej uchwały.
 
Radny Michał Czepek
            Ja mam pytanie skąd się wzięła dziś ta autopoprawka ze zmienioną stawką z 30% na 15%?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, opłaty adiacenckie są obowiązkiem. Przedstawiliśmy państwu pismo wojewody, który przypominał prezydentom, burmistrzom, że coś takiego musi być. Skoro musi być taki projekt uchwały został przygotowany wcześniej w kwietniu 2008 r. My dziś go poprawiamy. Założenie nasze jest takie żeby na opłatach adiacenckich nie ponosić kosztów, nie chcemy mieć zysku. Z tek kalkulacji jaką państwo wcześniej otrzymaliście wychodzi jakie są wielkości opłat w zależności od wielkości działki. Ale doszliśmy do wniosku, że średnią opłatą jeżeli będzie 15% to miasto nie będzie ponosiło kosztów. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami osób, które wnosiły swoje uwagi i te wielkości zostały przez tych państwa zaakceptowane.
 
Radny Marek Czepek
            Panie Przewodniczący, ja chciałbym panu Prezydentowi w imieniu klubu podziękować, że prawie w całości przyjął intencje radnych PiS/RdG a nawet poszedł dalej ponieważ zmniejszył do 15%.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, problemem było słowo „darowizna”. Bo łątwo można sowbie wyobrazić, że można podarować 15 działek na rzecz następców i to w tym zostało uregulowane, że po jednej działce. Darowizna w linii prostej ale po jednej działce bez określania wielkości. Żeby nie było żądnych wątpliwości, że ktoś podzieli działkę na dziesięć różnych działek i to komuś daruje. Tu jest to doprecyzowane.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/113/09 RMG stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/.
 
Ad. 14
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009-2013”
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w którym Rada Miejska większością głosów (16za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/114/09 RMG stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/.
 
Ad. 15
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ponieważ ta uchwała wchodzi tak trochę w ostatniej chwili, nie było jej wcześniej chciałbym się po pierwsze dowiedzieć kto finansuje zmianę tego planu? Jak rozumiem powinien to zrobić wnioskodawca czyli ten, w czyim interesie się to robi tylko nie bardzo wiem czy w tej chwili jest po stronie wnioskodawcy wiarygodny partner do podejmowania decyzji o finansowaniu tego planu. To jest raz. I druga sprawa to chciałbym żeby doprecyzować na czym mają polegać zmiany ponieważ w poprzednim zapisie była powierzchnia sprzedażowa dopuszczona przekraczająca 2.000 metrów ale rozbita na obiekty od 50 do 2.000. ta zmiana jaką się teraz proponuje to znosi no i znikają na razie zapisy o centrum medycznym, kinie, klubie itd. I chciałbym się dowiedzieć co z tymi planami bo przypomnę, że my tę uchwałę przyjmowaliśmy 5 sierpnia 2008 r. Zmieniliśmy tam plan, miały tam być cuda niewida, które były przeciwstawiane innym realizacjom, mniej udanym. Więc chciałbym się dowiedzieć, co tymi rzeczami. I pytanie zasadnicze kto za to płaci i czy w tej sprawie zawarte jest z tym podmiotem w czyim interesie ta zmiana jest podejmowana zawarte jest stosowne porozumienie.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Ja na samym początku chciałbym wyjaśnić panu radnemu, że ta uchwała byłą omawiane na tej komisji gdzie pan nie mógł uczestniczyć. Dlatego to nie było to żeby nie to nie był materiał podlegający ocenie przez radnych.
 
 
 
Radny Łukasz Mizera
            Szanowni państwo, moje pytania dotyczą prawie tego samego ponieważ w momencie prezentacji i wizualizacji tej galerii ja sobie przypominam, że żeby nie burzyć charakteru, odnowić te zabytkowe części zakładów mięsnych, żeby to było właśnie w takich bryłach mniejszych po 2.000 metrów, tam była jakaś koncepcja, jakieś plany inwestora. Dziś to może się skończyć tak, że po przyjęciu tych zapisów w nowym planie będzie mogła stać jedna, duża bryła i obawiam się, że zapisy w planie musiałyby dość daleko być posunięte żeby gwarantowały nam to o co nam chodziło. Ja dokładnie pamiętam rozmowę na komisji, która się odbywała, że jednym z atutów tego planu było to właśnie, że nie powstanie jeden wielki moloch a będzie to podlegało to takiej zabudowie, z uwzględnieniem tych elementów po renowacji, które są zabytkowe i które mogą być ozdobą. Nawet inwestorowi o to chodziło a dziś nie widzimy nic. Natomiast mamy tego typu zmianę.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Panie Przewodniczący, widzę, że osoby zadającej pytanie nie ma, jest tylko jeden pan radny. Szkoda. Na pytanie kto finansuje zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oczywiście gmina miasto Grudziądz. Nie ma możliwości prawnych aby to ktoś sfinansował. My oczywiście możemy apelować aby wsparł jakieś inne działania w mieście ale to jest jego dobra wola. Wszelkie zmiany i finansowanie biurom projektów jakichkolwiek projektów to jest tylko i wyłącznie gmina miasto Grudziądz.
            Jeśli chodzi o te sprawy dotyczące powierzchni czy powstanie jedna duża bryła. Oczywiście nie. Te wszystkie rzeczy będą zawarte w nowym miejscowym planie. Na pewno wojewódzki konserwator zabytków podtrzyma swoje rzeczy dotyczące zachowania istniejącej tam substancji zabytkowej możemy w planie zapisać wszystkie rzeczy dotyczące szerokości elewacji, pokrycia dachów itd. Inwestorowi chodziło o to, że ograniczenie 2.000 metrów może być dla niego trudne przy kontraktowaniu powierzchni. Zmieniły się warunki najmu powierzchni przez te 2 lata. Ma teraz zainteresowanie od różnych kontrahentów ale o powierzchni od 2.000 do 4.000 m. jeżeli chodzi o porozumienie to nadal jest porozumienie z inwestorem o przebudowie dróg, czyli Narutowicza, Chopina, Czarneckiego w kwocie 10,5 mln zł. To jest uchwała o przystąpieniu do zmiany planu. Oczywiście państwo radni, myślę, że za ok. rok czasu zostanie przedstawiony ten projekt i te rzeczy już będą tam zawarte.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja miałbym wątpliwości co do stanu prawnego. Co więcej i tak w orzecznictwie się przyjęło, że plany są teraz traktowane jako inwestycja ze strony samorządu i stąd warto byłoby się zastanowić poważniej ponieważ nasz samorząd już raz tę inwestycję zgodnie z prośbą samego inwestora podjął i dziś dla mnie takie sformułowania, że ktoś jest zakontraktowany, może to będzie ta forma czy inna, są mało wiarygodne ponieważ jeden jak i drugi inwestor do tej pory szczególną wiarygodnością się nie wykazywał. Ja rozumiem, że to nie jest przyjmowanie nowego planu ale na tym etapie będzie się to wiązało z poniesieniem kosztów bo jeżeli my dziś przyjmiemy uchwałę o sporządzeniu zmian to będzie się to wiązało z poniesieniem nakładów. Dlatego o tym dziś mówimy.
 
Wiceprzewodniczący Henryk Szram
            Szanowni państwo, ja mam małą dygresję. Otóż dla mnie, jak wspomniał radny Mizera, myślę, że o tą firmę chodzi gdyż jest mało wiarygodna. Ja też tak uważam bo przez okres dwóch czy trzech lat nic się tam nie działo. Inspektor nadzoru nie mógł wejść. Ja chciałbym się dowiedzieć kiedy mija czas, że my nie możemy w to zaingerować, że inwestor to zakupił, doprowadził do ruiny, poniesie związane z tym konsekwencje bo o ile się nie mylę to w tej chwili mija jakiś termin gdzie możemy wpłynąć, gdzie inwestor tam nic nie robił, poniesie konsekwencje. Nie wiem czy ta sama firma stanie na wysokości zadania i cokolwiek tam zrobi.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, ze strony formalnej inwestor ma aktualne pozwolenia na rozbiórkę … (koniec kasety 2A) …
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, pan Ptaszyński, kilkukrotnie wzywał właścicieli do uprzątnięcia, do komisyjnego sprawdzenia czy istnieje tam jakieś zagrożenie życia bądź zdrowia postronnych ludzi. Do takich spotkań nie doszło natomiast po ostatniej wizycie wiem, że Powiatowy Inspektor jest z inwestorem w kontakcie. Takie spotkanie jest umówione. Pan Ptaszyński wspomniał, że teren nadal jest ogrodzony i jest zabezpieczany przez ochronę więc nie ma możliwości aby osoby postronne po tym terenie chodziły.
 
Radna Małgorzata Malinowska-Mizera
            Ja mam pytanie związane z odpowiedzią pana wiceprezydenta Sikory na pytanie pana radnego Wiśniewskiego odnośnie finansowania kosztów opracowania planu. Ja wiem, że przepis ustawy i nie jest to nic nowego, mówił zawsze, że wydatki związane z planowaniem przestrzennym finansuje gmina. Natomiast myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, że przez wiele lat ja nie pamiętam autentycznie ani jednego takiego przypadku przynajmniej w czasie kiedy ja pracowałam żeby w takich sytuacjach to gmina finansowała. Rozwiązywaliśmy to w taki sposób, że właściciel terenu był nim zainteresowany, nie tyle płacił miastu i nie tyle robił darowiznę miastu bo to jest najprostsza metoda żeby obejść ten przepis, mówiąc wprost. Ale zawierał porozumienie z firmą projektową. Przyznam, że przez ten czas może pojawiły się jakieś interpretacje NIK-u? być może. Jeżeli tak, to prosiłabym o informację dlaczego dziś jest to traktowane inaczej, myśmy robili to z powodzeniem przez wiele lat i proszę mi wierzyć, że niejedna kontrola była i nikt tego nigdy nie zakwestionował, wręcz przeciwnie.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo radni, realizacja planów przestrzennych jest zadaniem własnym gminy i nikt nie może gminy w realizacji tych zadań wyręczać. Jest taka opinia, że to jest nasze zadanie i inwestor nie może pospisywać umowy, ja wiem, że tak było kiedyś. Zapoznałem się z tym, że inwestorzy sami pospisywali umowy z wykonawcą planu i płacili środki finansowe a dziś jest taka interpretacja, że to jest nasz obowiązek i my musimy to regulować.
 
Radna Małgorzata Malinowska-Mizera
            Bardzo dziękuję ale tak naprawdę nie usłyszałam odpowiedzi na moje pytanie bo, że to jest zadanie własne gminy to ja wiem. Natomiast żadna z tych umów nigdy nie wyglądała w taki sposób, że jak gdyby kompetencje zarządu miasta czy dziś Prezydenta i Rady w jakiejkolwiek mierze były oddawane osobie trzeciej czyli w tym wypadku inwestorowi zainteresowanemu w opracowaniu planu. Ja zdaje sobie sprawę, że być może wynika to z jakiegoś stanowiska ministra, NIK-u, kogokolwiek. Boi takie sytuacje, jak sądzę, są tego powodem ale w takim razie chciał abym się dowiedzieć z czego to wynika konkretnie.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Szanowni państwo, Prezydent zdecydował się aby w tego rodzaju praktykach nie brać udziału. No bo wyobraźcie sobie państwo, że jeżeli to inwestor ma finansować zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dogadywać się z firmą projektową, która taki plan przygotowuje, przygotowuje projekt uchwały, którą państwo będą mieli głosować. W takim układzie wyobrażam sobie, że ten inwestor będzie miał dużą siłę nacisku na projektanta. My projektanta wyłaniamy w przetargu nieograniczonym wtedy ma kontakt tylko z nami. Ja w swojej wypowiedzi wspomniałem, że w tego typu przypadkach Prezydent apeluje do tego typu inwestorów aby włączali się w życie społeczno-kulturalne miasta. Ja może poproszę pana Naczelnika Stefana Bacę o uzupełnienie z czego to jeszcze wynika.
 
Naczelnik Wydz. Geodezji Stefan Baca
            Szanowni państwo, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w sposób jasny reguluje, że koszty sporządzenia planów miejscowych ponosi gmina. Jest jeden wyjątek w przypadku inwestycji celu publicznego w zakresie, w którym dotyczy ta inwestycja. Za czasów kiedy tu pracuję w Urzędzie nie były stosowane inne praktyki żeby obciążać wnioskodawcę kosztami.
 
Radny Grzegorz Miedzianowski
            Panie Przewodniczący, wysoka Rado, uważam, że przystąpienie do sporządzenia zmiany w tym planie jest przedwczesne. Ewentualny przyszły inwestor nie wykazał dobrej woli, nie usunął do tej pory gruzu i tego bałaganu i może poczekajmy z tym, niech on pokaże, że coś naprawdę chce robić. My znowu wyrzucimy pieniądze a on nadal nie będzie nic robił.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, przystąpienie do zmiany miejscowego planu i do opracowania tego planu to jest minimum rok. W tym czasie możemy spowodować, że jeżeli ten inwestor sprawy formalne załatwi a państwo i tak musicie zatwierdzać lub nie. Samo przystąpienie nie rozstrzyga jeszcze przyjęcia tego planu bo państwo przyjmujecie ten plan na oddzielnym spotkaniu.
 
Radny Grzegorz Miedzianowski
            Skoro inwestor nie spieszył się tak długo to może poczekać dwa miesiące dłużej do czasu uprzątnięcia.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Ja tylko uzupełnię, panie radny, przede wszystkim uchwała o przystąpieniu wchodzi dzisiaj. My do realizacji tej uchwały przystąpimy najwcześniej w przyszłym roku bo w tym roku i tak nie mamy wolnych środków budżetowych więc ta uchwała jakby zobowiązuje nas do kolejnej czynności jaką jest wyłonienie wykonawcy. To wyłonienie może nastąpić w styczniu ale też w marcu. Prezydent będzie zdecydowanie czekał co inwestor w tej kwestii poczyni. A inwestor, który tu był w ratuszu zobowiązywał się , że to posprzątanie nastąpi w lutym-marcu i mogę państwa zapewnić, żre to wyłonienie może w tym czasie też nastąpić.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, ja wrócę jeszcze do tej pierwszej kwestii, którą poruszą radna Malinowska-Mizera, do kwestii opłaty związanej z planami miejscowymi. Poproszę o wypowiedź pana mecenasa bo tam są w tej sprawie jakieś orzeczenia.
 
Mecenas Artur Kołcz
            Szanowni państwo, jest dość świeży wyrok z 29 października 2008 r. WSA i zacytuję kawałek tezy: „kwestie ponoszenia kosztów sporządzenia planu miejscowego zostały uregulowane w ustawie o planowaniu przestrzennym i oznacza, że gmina nie może się domagać ponoszenia i pokrywania tych kosztów poza wypadkami przewidzianymi w art. 21 ust. 2 przez np. właścicieli nieruchomości objętych opracowaniem planu czy też od innych osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych sporządzeniem planu”. Dla mnie zawsze było oczywiste, że tych kosztów nie można było żądać od zainteresowanych.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Najpierw jednak do tego co powiedział pan mecenas. Oczywiście nikt nigdy nie żądał zrobienia planu ale jak inwestorowi bardzo na tym zależało to myślę, że zdecydowanie czystszą formą finansowania tego typu planu było zawieranie umowy z projektantem, z tego nie rodziły się żadne obowiązki dla radnych bo to i tak Rada przyjmuje plan a nie projektant. A było to zdecydowanie czystszym sposobem finansowania zamierzeń niż to co nam tutaj zaprezentował pan Sikora mówiąc o włączaniu się w życie miasta. Bo to dopiero jest sprawa tajemnicza. Ale to zostawmy bo to może jest sprawa drugorzędna.
            Ja po wysłuchaniu tego co zostało dziś powiedziane uważam, że z punktu widzenia miastenie ma żadnego powodu żeby bardzo dobre zapisy tego planu bardzo świeżego, bo to jest plan, nad którym pracowano dwa lata, i nagle w 2008 r. przyjęto, te zapisy uważam są bardzo dobre, z punktu widzenia miasta są zdecydowanie lepsze od tych, na które chcemy je zmienić i ja nie widzę żadnego powodu, dla którego miasto miałoby wychodzić przed orkiestrę i te zapisy psuć. Tym bardziej, że mamy do czynienia z inwestorem, do którego postawy są zastrzeżenia. Ja nie widzę potrzeby wydawania miejskich pieniędzy skoro mamy bardzo dobre z miejskiego punktu widzenia zapisy dotyczące tego terenu a jeżeli my to robimy jako z naszej, miejskiej inicjatywy to ja zupełnie myślę, że zachowalibyśmy się nieracjonalnie gdybyśmy dobre zapisy zmienili na mniej dobre.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo, inwestor wnioskuje o rozszerzenie zapisów planu przestrzennego m.in. o funkcję hotelową, mieszkaniową. Jeżeli inwestor chce na ten cel wydać pieniądze to umożliwmy mu to. od tego jesteśmy żebyśmy umożliwiali wydawanie pieniędzy inwestorom w Grudziądzu.
 
Radna Małgorzata Malinowska-Mizera
            Przepraszam panie Prezydencie, ale wrócę do kwestii finansowania bo ja się generalnie zgadzam z tym, że to co się dziej jest zgodne z prawem. Natomiast w tej sytuacji ja mam takie pytanie, bo wnioskujących o zmianę planu jest mnóstwo, zawsze było i jest. Według jakiej kolejności spełnia się te prośby czy   te wnioski realizuje? Bo tu mamy drugi wniosek tej samej osoby prawnej, która przypomnę, tamten plan opracowywany był na jej wniosek. Nie pamiętam za czyje pieniądze, nieważne. Ale dziś po raz kolejny wydajemy jakąś kwotę i z tym się wiąże moje drugie pytanie. Według jakiego klucza, kto najpierw jak złoży wniosek o zmianę planu, to komu najpierw gmina ten plan opracuje? Bo ten wniosek, jak sądzę, jest świeżutki.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Plan przestrzenny to jest jedno, a podatki od nieruchomości to jest drugie. Z tytułu zmiany planu zagospodarowania myśmy na etapie kalkulacji wyliczyli, że będziemy mieli ok. 0,5 mln podatku od nieruchomości dodatkowo więcej w roku. Więc jest dla nas jakiś interes. To uzupełni część hotelową i mieszkaniową, której w Grudziądzu brakuje.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
            Ja mam pytanie, o jakiej powierzchni jest ta działka?
 
 
Prezydent Robert Malinowski
            4,5 ha
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów (7 za, 11 przeciw, 2 wstrzymało się) odrzuciła przedmiotową uchwałę.
 
/Projekt nie podjętej uchwały stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/.
 
Ad. 16
Interpelacje
           
Radny Witold Kraśniewski
            Zadałem pięć pytań w mojej interpelacji dot. Parku Wodnego i z ubolewaniem stwierdzam, że nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, którą uzyskałem, aczkolwiek ona była obszerna, ale niestety nie na temat. W związku z tym chcę powiedzieć, że … zadałem pięć pytań, odstąpię od trzech, ale przytoczę czwarte i piąte moje pytanie, państwo usłyszą, jakie pytanie zadałem, a jaką odpowiedź uzyskałem. Pytanie czwarte moje było takie: „Na jaki cel zostały lub będą przeznaczone środki w wysokości 32 mln zł pod nazwą wierzytelność Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia”. Otrzymuję odpowiedź: „Wierzytelności te nigdy nie przysługiwały spółce Park Wodny a były jedynie w określonym czasie przedmiotem rozważań dotyczących możliwości wniesienia ich aportem do tej spółki, w celu jej finansowego uwiarygodnienia”. Ja nie zadałem tego pytania, moje pytanie było jasne, na jaki cel zostały przeznaczone te 32 mln zł wierzytelności, no to odpisuje się mi w ten sposób, tłustym drukiem oczywiście. Poza tym chcę powiedzieć, z ubolewaniem, nie chcę dalej czytać, nie chcę czasu zabierać, ja naprawdę wiem, co to jest pieniądz i co to jest wierzytelność, państwo nie wiedzą, państwo się w szkole tego nie uczyli, ale mnie tego uczyli w szkole, państwa nie uczyli, bo takiej odpowiedzi idiotycznej bym nie uzyskał, że co innego jest pieniądz, a co innego jest wierzytelność, u państwa może tak, jak Pan w kieszeni ma pieniądze, to Pan ma pieniądze, ale z punktu widzenia finansowego, to czy to wierzytelność, czy to jest zapis odnośnie gotówki, to jest zupełnie to samo, bo wierzytelność to są pieniądze, tylko zapisane na koncie, a pieniądze, to są konkretnie w kieszeni. Także proszę mnie nie uczyć tego, bo państwo w ogóle nie mają pojęcia. W związku z tym ponawiam pytanie czwarte” na jaki cel zostały lub będą przeznaczone środki w wysokości 32 mln zł pod nazwą wierzytelność Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia” i na to proszę mi konkretnie odpowiedzieć.
            Piąte pytanie, nie będę przedłużał, bo to są trzy strony prawie. „5. Czy Pan Prezydent w okresie od momentu likwidacji spółki poczynił jakieś starania ażeby taki obiekt w Grudziądzu powstał w części ze środków zewnętrznych.” Otrzymuję długi wywód, pytanie konkretne zadałem, otrzymuję odpowiedź: „Nie wdając się w polemikę z Panem radnym na temat zalet rozpoczętej przez ówczesny zarząd spółki inwestycji, chciałbym jedynie stwierdzić, że decyzja o likwidacji przedmiotowej spółki na ówczesnym jej etapie przyczyniła się bez wątpienia do zaoszczędzenia (nie wydania) znacznych środków z budżetu miasta. Realizacja przedmiotowej inwestycji i jej ewentualne dalsze finansowanie w mieście o olbrzymim deficycie środków na inwestycje i znacznym zapotrzebowaniu środków na inwestycje infrastrukturalne byłoby niczym nie wytłumaczonym marnotrawstwem. Stan i dochody budżetu nie pozwalają na realizację inwestycji, których późniejsza eksploatacja uzależniona jest od stałych, znacznych zasileń kapitałowych, czego przykładem jest już zrealizowana przez poprzednią ekipę w szybkim tempie, inwestycja Geotermia Grudziądz. Planowana inwestycja pod nazwą Grudziądzki Park Wodny była w swoim czasie klasyczną fikcją (kiełbasą) wyborczą, której realizacja per saldo przyniosłaby jedynie konieczność permanentnego jej dofinansowania z budżetu miasta, czego przykłady można znaleźć w już istniejących tego typu projektach, na które nie pozwalają sobie nawet gminy o nieporównywalnie wyższych dochodach niż gmina miasto Grudziądz’, podpisał najjaśniejszy pan, Prezydent naszego miasta. Pytanie czytałem, nie będę już przypominał, bo zadałem pytanie konkretne, jakie starania i otrzymałem odpowiedź, a ja zadałem konkretne pytanie i bardzo proszę o odpowiedź naprawdę merytoryczną i uważam, że Pan Prezydent powinien swój podpis szanować.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie radny, czy życzy Pan sobie ustnie teraz, czy ponownie pisemnie.
(radny Witold Kraśniewski poinformował, iż życzy sobie odpowiedź na piśmie).
 
            Interpelację złożył radny Grzegorz Miedzianowski.
/Interpelacja stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/
 
Ad. 17
Zapytania i wolne głosy
           
Odpowiedzi na zapytania otrzymali radni: Kazimierz Cichiński, Witold Kraśniewski, Grzegorz Miedzianowski, Przemysław Ślusarski.
 
/Odpowiedzi dla radnych stanowią załączniki do protokołu od Nr 19 do Nr 30/.
 
Radny Kazimierz Cichiński złożył dwa zapytania.
 
/Zapytania stanowią załącznik Nr 31 do protokołu/.
 
Radny Witold Kraśniewski
            To będzie jeszcze weselsze, mnie się tak wydaje, lepsze niż 110 lecie Wodociągów, ten Kabaret Kmity. Proszę państwa, zadałem pytanie, cyt. „Ja mam w związku z tym pytanie konkretne, czy ta firma, która zdeponowała na jakiś czas te dywaniki, czy ona już je zabrała, czy jeszcze nie, jako że to jest niezgodne z przepisami”, mówię o dywanikach na wysypisku śmieci. Takie pytanie zadałem, proste pytanie, odpowiedzieć w dwóch zdaniach i koniec zabawy byłoby. Otrzymałem taka odpowiedź: „ … informuję, że dywaniki pozostają na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie. W ostatnim czasie spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia zaproponowała spotkanie sprawie pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z zalegającymi odpadami o kodzie 04 02 09 (dywaniki). Pragnę nadmienić, że możliwość magazynowania odpadów reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ponadto przyjmowanie odpadów z ZUO było zgodne z pozwoleniem zintegrowanym wydanym dla Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej, będącego administratorem składowiska. Aktualnie zostaną podjęte czynności w celu przedłużenia czasu magazynowania odpadu lub możliwości sposobu jego zagospodarowania.” Chcę państwu powiedzieć, że zadałem sobie dużo więcej trudu, aniżeli odpisujący mi na moje pytanie, przestudiowałem sobie ustawę, wyciągnąłem to pozwolenie zintegrowane i chcę powiedzieć, że to jest jedno kłamstwo, bo w zintegrowanym zezwoleniu nie ma zezwolenia na składowanie odpadów tych gumowych w ilości 1585 ton, to jest nieprawda, to jest po pierwsze. Po drugie nieprawdą jest to, że państwo w tej chwili chcą wystąpić, jeszcze nie wystąpili, być może chcą, o przedłużenie terminu, bo to już będzie składowane trzy lata, w kwietniu minie termin składowania trzyletniego. Zgodnie z ustawą o odpadach nie może nic dłużej leżeć, aniżeli trzy lata i nie ma możliwości, absolutnie żeby przedłużyć. Taka jest prawda i proszę mi takich bajek tu nie pisać. Po trzecie, proszę państwa, odpisaliście, że były rozmowy z Wodociągami, aby ten problem załatwić. Ja pozwoliłem sobie jednak pojechać na to wysypisko śmieci, tak się składa dobrze, że mam tam znajomego Pana Jarzębskiego, który był długoletnim kierownikiem w PUM i on mi wyraźnie powiedział, jednoznacznie, ani żadnego przedłużenia i w ogóle nie wolno było tego składać, to jest łamanie przepisów i tym powinien zająć się prokurator. W związku z tym chcę powiedzieć, ta odpowiedź mnie w ogóle nie satysfakcjonuje i na następnej sesji w dniu 29 grudnia wystąpię z interpelacją, z szerokim uzasadnieniem, z jednoczesnym podaniem do wiadomości do prokuratora, że tam niewłaściwie zostały składowane przez MZUP 1585 ton dywaników i w nagrodę Pan, wiadomo o kim mówię, kierowniku MZUP, dostał przewodniczącego Rady Nadzorczej OPEC, to jest elegancki dżentelmen, który doprowadził do ruiny MZUP.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja oczywiście mógłbym się ustosunkować do wypowiedzi Pana radnego, tylko mam jedną uwagę do Pana radnego, pan radny bez przerwy używa słowo kłamstwo, więc ja uważam, że będzie jakiś kres temu używania słowu kłamstwu i ostrzegam Pana, że zgłoszę to o naruszanie moich dóbr osobistych. Niech Pan też tu nie straszy prokuratorem, tylko niech zgłosi do Prokuratury, niech Pan to w końcu zrobi.
 
Radny Michał Czepek
            Ja mam zapytanie w sprawie drogi dojazdowej do MORiW na ul. Za Basenem 2. W związku z tym, że teraz od ul. Kruszelnickiego są słupki na drodze wzdłuż Trynki, to ja mam taką prośbę, czy można … jedyna droga dojazdowa prowadzi przez teren Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, czyli Inkubatora Przedsiębiorczości oraz przez drogę prywatną wykupioną przez masarnię i części należącej do miasta, czy można wyremontować ten 50 m kawałek, ponieważ tam się nie da przejechać, zwłaszcza w dni, kiedy są opady deszczu. To jest 50 m od ulicy Karabinierów do Trynki.
 
Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Szymański
            Ja mam dwie sprawy. Jedna dotyczy tego, co Pan radny Grzegorz Miedzianowski powiedział. Chciałem państwa poinformować, informuję już teraz Pana Prezydenta, radni którzy może jeszcze o tym nie wiedzą, że zostało przygotowane pismo dla Pana Prezydenta, między innymi w sprawie, o której Pan radny wspomniał, że chcemy wyłączenia ze strefy płatnego parkowania parkingu przy ul. Sienkiewicza i parkingu przy Flisaku. To pismo jest przygotowane z uzasadnieniem, ja się wstrzymywałem, żeby już Panu Prezydentowi przekazać, żeby jak największa grupa radnych mogła się podpisać, aktualnie dzisiaj jest dziesięć podpisów. W związku z tym, jeżeli ktoś ma taka wolę, to serdecznie zapraszam. Zaznaczam, że to nie jest inicjatywa Klubu Radnych PiS/RdG, to jest inicjatywa grupy radnych, w związku z tym traktuję to bardzo otwarcie. Natomiast ja pamiętam dobrze, co Pan Prezydent powiedział do mnie na ostatniej sesji, że zawsze, kiedy będziemy mieli pewien pomysł dot. uchwały, Pan Prezydent złożył taką deklarację, że pomoże taka uchwałę przygotować. W związku z tym już teraz Pana Prezydenta serdecznie proszę o przygotowanie takiej uchwały, my ze względu na to, że nasze wcześniejsze uchwały miały jakieś wady formalno – prawne, finansowe, to w związku z tym nie mając takiego zaplecza prawnego, postanowiliśmy prosić Pana Prezydenta, na podstawie tego pisma, o przygotowanie takiej uchwały. Jutro na swoim dyżurze takie pismo już oficjalnie złożę.
            Jest jeszcze jedna sprawa. W szczególności zwracam się do Pana Prezydenta i tutaj prosiłbym o jakieś uporządkowanie mojego toku myślenia. Wysłuchałem bardzo uważnie, a nawet dwukrotnie wczorajszą Pana wypowiedź w telewizji lokalnej, między innymi zaskoczyła mnie jedna Pana wypowiedź dot. II etapu Trasy Średnicowej. Powiedział Pan, że ta procedura konkursowa jeszcze trwa, że nawet przyszło takie pismo, gdzieś na przełomie maja, czerwca, że Grudziądz, nasze miasto, a więc Trasa Średnicowa jest w czołówce listy podstawowej, na 5 – 6 miejscu. W związku z tym, dla mnie, była to ciekawostka, nowość, szkoda że dowiadujemy się o tej sprawie od dziennikarzy, a nie od Pana Prezydenta, my jako radni szkoda, że takich informacji nie mamy. Natomiast, Pani prowadząca z Panem Prezydentem wywiad coś takiego usłyszała. Ja, jeżeli faktycznie takie pismo, Panie Prezydencie, Pan otrzymał, to chciałbym po prostu je zobaczyć, co przedstawiono w tym piśmie w związku z tak wysokim miejscem, na jakim znalazł się Grudziądz.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Jeżeli chodzi o ten wniosek, to oczywiście zapoznam się chętnie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to proponuję przejrzeć protokół z majowego posiedzenia Rady Miejskiej, gdzie myśmy o tym informowali, to było pismo związane z odwołaniem. Stosowne
kserokopie Pan Wiceprezydent Sikora dostarczy Panu. Proponuję tak, protokół z maja 2009 i stosowną kserokopię na ten temat.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja mam takie pytanie do pana Prezydenta odnośnie tego, że Pan Prezydent cały czas zarzuca nam uprawianie polityki i różnych innych rzeczy. Ja chciałbym na piśmie od Pana Prezydenta dostać następującą odpowiedź.
  1. Jaka jest misja i cel wydawania Kuriera Grudziądzkiego.
  2. Panie Prezydencie, prosiłbym o to, żebym mógł dowiedzieć się, jaka z tych misji, z tych celów tego, co jest zapisane, czemu ma służyć to wydawnictwo, został zrealizowany tym wydaniem specjalnym.
  3. Jaki był nakład tego wydania, ile ono kosztowało, jak było kolportowane, gdzie jest stopka redakcyjna, kto odpowiada z imienia i nazwiska, wydaje się mi, że tak powinno być, jeżeli to jest jakieś wydawnictwo zarejestrowane i miasto ponosi związane z tym nakłady, to powinno się znajdować.
  4. Koszty utrzymania, czy nie wzrosły, tego naszego przeglądu tygodnia, tego programu realizowanego na zamówienie Urzędu Miejskiego. Chciałbym się zapoznać, jakie cele przyświecają temu, w jaki sposób one są realizowane, które z tych elementów Panowie postrzegacie jako realizację tych założeń i to, w jaki sposób one służą mieszkańcom Grudziądza, skoro mieszkańcy Grudziądza ponoszą określone koszty z tym związane.
 
Radny Wiesław Poliński
            W Grudziądzu powstała i działa miejska orkiestra dęta. Byłem wczoraj na radzie pedagogicznej, w której uczestniczył między innymi Pan Borowiec, który jest dyrygentem orkiestry i jest u nas na etacie i z tego, co powiedział, to przyszłość tej orkiestry widzę w dość ciemnych barwach. W tym roku mieli dostać 6 tys. na instrumenty, dostali z Centrum Kultury 3 tys. i pani Dyrektor powiedziała, że więcej nie da, bo nie otrzymała z miasta pieniędzy na ten cel. Słyszałem, że mają prawo brać 1 tys. złotych za występ i za to mogą sobie kupować. Mnie się wydaje, że na początku orkiestry, to trzeba ich chyba jednak bardziej wspomagać. Uczestniczyli między innymi w festynie, specjalnie patrzyłem, oglądałem telewizję kablową, ani słowa na ten temat, trzeba mówić o tym, pokazywać to, wtedy temu dyrygentowi łatwiej się będzie rozmawiało ze sponsorami. Pomóżmy im na początku, to są jeszcze początki, tam grają uczniowie ze szkoły muzycznej, tam grają pasjonaci z byłych orkiestr, które były np. przy Stomilu, przy Pomorskiej Odlewni. Uważam, że nasze miasto zasługuje na taką orkiestrę, ale trzeba im jeszcze pomagać, oni jeszcze nie okrzepli, oni jeszcze nie są na tyle atrakcyjni, nawet strojów nie mają jednolitych.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja oczywiście pisemnie odpowiem, bo część tych informacji, które Pan nam przekazał z rozmów z kimś, to nie potwierdzam. Oni mają swoje stroje, na zakupy sprzętu muzycznego, to nagle się okazuje, że nikt z muzykantów nie ma tego sprzętu, więc trzeba wszystkim po kolei kupować, a zgłaszają się jako muzykanci ze sprzętem, a więc jest to sprawa trochę inna. Jeszcze inną sprawą jest utrzymanie na części etatu pana dyrygenta. Ja te wszystkie szczegóły panu w piśmie wyjaśnię.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Na ostatniej Komisji Bezpieczeństwa zgłaszałem wniosek dotyczący likwidacji lub znacznego podwyższenia ekranu reklamowego znajdującego się przy wiadukcie na ul. Hallera. W związku z tym, że był to wniosek złożony na Komisji Bezpieczeństwa, uważam że odpowiedź powinna pójść do Przewodniczącego Komisji. Nie pytałbym się o to, gdyby to ze były złożone dwa wnioski, to na jeden wniosek Przewodniczący Komisji otrzymał odpowiedź, a na mój wniosek, czyli na ten drugi złożony na Komisji, to nie ma odpowiedzi. Chciałbym zaapelować do państwa o dość szybką odpowiedź na ten temat, ponieważ mam pewne uwagi co do tego ekranu.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Chciałbym zadać pytanie, a sprowokowała mnie do tego odpowiedź na interpelację Pana radnego Kraśniewskiego i ten wątek wędliniarski, który tam na końcu się pojawił, ja to tak jakoś odniosłem to do siebie. Pytanie jest bardzo proste, jak zaraz wytłumaczę dlaczego jest zadane, prosiłbym o pisemną odpowiedź, jak Pan Prezydent dzisiaj ocenia, dzisiaj z perspektywy czasu,  realność pomysłu na wybudowanie parku wodnego. Pytanie wydawałoby się banalne, ale ono takie do końca nie jest, ponieważ ja jestem kolekcjonerem różnych wypowiedzi Pana Prezydenta z różnych czasów i tam one trochę dają do myślenia . Ponadto sprowokowała mnie do zadania tego pytania moja rozmowa, jaką miałem kilkanaście dni temu z cenioną osobą i myślę, że powszechnie u państwa znaną, dzisiaj Prezesem Wodociągów i Kanalizacji, ale poprzednio również Prezesem Spółki Park Wodny, rozmawialiśmy między innymi o kosztach likwidacji tej spółki. Między innymi w tej rozmowie zadałem to samo pytanie, które teraz zadaję Panu Prezydentowi i otrzymałem odpowiedź, że dla Pana Prezesa nie ulega wątpliwości, że gdyby trzy lata temu dostał te pieniądze, o których mówiliśmy, to dzisiaj wszyscy w tym parku wodnym byśmy się kąpali. Ponieważ jest to osoba, które wiarygodność dla mnie jest bardzo wysoka, myślę że dla wielu z państwa na tej Sali również, wiec chciałbym tę odpowiedź skonfrontować z tą odpowiedzią, którą dostanę od Pana Prezydenta.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            W tym miejscu ja sobie udzielam głosu. Chciałbym uzyskać informację dotyczącą funkcjonowania targowiska w Tarpnie naprzeciwko Kościoła, jest to ulica Paderewskiego. Mieszkańcy zgłaszają mi tego typu problem, zawsze była możliwość parkowania na tym targowisku w soboty i niedziele, kiedy odbywają się uroczystości kościelne. W chwili obecnej jest tam wszystko zamknięte, samochody nie mogą parkować, mieszkańcom nie chodzi o tę część, gdzie są stragany, tylko o tę część, która jest wolna, jest tam tylko jakiś budynek administracyjny. Mieszkańcy bardzo proszę, żeby była możliwość udostępnienia w okresie mszy świętych i innych uroczystości kościelnych, żeby tam parafianie mogli spokojnie parkować. Nie mają żadnych innych zastrzeżeń, tylko sam fakt, że na tą chwilę nie ma takiej możliwości. Proszę o odpowiedź na piśmie.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Pierwsze pytanie dotyczy drogi pomiędzy Lotniskiem a zjazdem do nowego szpitala. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie są prace związane z dostosowaniem tej drogi do bezpiecznego poruszania się karetek, czy wiozących chorych z narażeniem życia, czy zdrowia.
            Druga, prośba do Przewodniczącego, dzisiejszy projekt uchwały związany z tymi domkami przy cmentarzu pokazał, że być może warto w BIP na stronach urzędu, oprócz terminów posiedzeń komisji, to tez wysyłać tam terminy tego typu spotkań, być może radni, którzy chcieliby uczestniczyć w tych spotkaniach, to mieliby taką możliwość.
            Ostatnia informacja, to jako Przewodniczący Komisji Budżetu przypominam, że po sesji jest posiedzenie Komisji tu na tej sali.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            W związku z tym, że Pan radny składa wniosek dot. informowania także o tego typu spotkaniach dla szeroko rozumianych radnych, którzy chcieliby w tym uczestniczyć, to mam prośbę do Pana Prezydenta, żeby takie informacje były udostępniane na stronie internetowej., jeżeli jest możliwość.
 
Radny Wiesław Poliński
            W Ognisku Pracy Pozaszkolnej odbyło się wybory samorządu uczniowskiego, z przyjemnością informuję państwa, że dwóch modelarzy też weszło do zarządu Ogniska i oni chcieliby się zapoznać, a być może i kandydować do Młodzieżowej Rady Miejskiej i prosili o sprawozdanie, może roczne, z działalności tej Rady. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby na którymś ze spotkań takie sprawozdanie przedstawiono.
 
            Następnie Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka odczytał pismo skierowane do Rady Miejskiej Grudziądza, w którym ks. infułat Tadeusz Nowicki dziękuje za okazane zaufanie i nadanie Mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Grudziądza.
 
/Pismo stanowi załącznik Nr  32 do protokołu/.
 
… (koniec kasety 2 B) …
 
Radny Witold Kraśniewski
            … do dzisiejszego porządku obrad, że uzyskam odpowiedź na pytanie, które tak niefortunnie zadałem, oczekuję odpowiedzi.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Tak, jak najbardziej, wczoraj w spotkaniu uczestniczył w moim imieniu Wiceprezydent Sikora, a spotkanie było zwołane w związku z otrzymaniem decyzji środowiskowej dla procedur uspołecznienia decyzji środowiskowej przez prezesa Wodociągów, pana Dąbrowskiego, więc był pan Wiceprezydent Sikora i pan Prezes Wodociągów. Bardzo proszę o informację.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            W dniu wczorajszym reprezentowałem Prezydenta Grudziądza na spotkaniu w Zakurzewie, spotkanie organizował wójt gminy Jan Tesmer, zaprosił na spotkanie mieszkańców. W mojej ocenie uczestniczyło w nim ok. 150 osób. Na spotkanie zaproszony był również wicestarosta powiatu ziemskiego Edmund Korgol oraz prezes Wodociągów oraz pan Bartosz Herzke, kierownik składowiska w Zakurzewie. Rozmowa, właściwie debata publiczna, dotyczyła głównie porozumienia zawartego 10 lat temu na budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Rada Miejska na poprzedniej sesji upoważniła Prezydenta do rozwiązania tego porozumienia. Spotkanie odbywało się prawie 3 godziny. Zakończyło się chyba dość optymistycznie dla obydwu samorządów. W pierwszej sesji wójt zrelacjonował jego spojrzenie na współpracę z miastem. W drugiej części ja wypowiedziałem się jak ze strony miasta wygląda współpraca z gminą. Kwestia sporna dotyczyła głównie komunikacji miejskiej w Zakurzewie i Nowej Wsi, jak i też budowy drogi łączącej składowisko odpadów z Nowej Wsi. To co państwu wspominałem, że porozumienie nieprecyzyjnie wspominało o którą drogę chodzi. Z resztą na ty spotkaniu ta się złożyło, że wójt powiedział, że ma być to droga z Mokrego do Zakurzewa. Na co wstała radna rady gminy pani Lewandowska, która jest sołtysem w Nowej Wsi i powiedziała, nie, panie wójcie, nie o ta drogę chodziło. Chodziło o naszą drogę z Nowej Wsi do Zakurzewa. I właśnie takie to porozumienie było, że nie wiemy o jaką drogę chodzi, z jakim przebiegiem. Natomiast w kwestii głównego tematu spotkania, na które było ogłoszenie mówiące o wydaniu decyzji lokalizacyjnej, inwestycji celu publicznego na składowisko odpadów, które chce zrealizować ze środków unijnych MWiO. Praktycznie zajęło nam to 10 minut. Pan prezes Dąbrowski przedstawił swoje plany i mówił o wielkości nakładów inwestycyjnych jakie MWiO zamierzają ponieść i jakie zamierzają pozyskać z Regionalnego programu Operacyjnego. Konkluzja była taka, że obydwie strony czyli gmina Grudziądz i gmina miasto Grudziądz wyraziły wolę zawarcia stosownych porozumień dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy jak i też przyszłego funkcjonowania drogi z Mokrego do Zakurzewa. Bo myśmy jednak sprecyzowali, że o tą drogę będzie chodzić. Stosowne porozumienia powinny być zawarte do Świąt Bożego Narodzenia.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Dziękuję, mniej więcej jest ta informacja zbieżna z tą informacją, którą uzyskałem ok. godziny 12.30 od pana wójta. Mam jeszcze pytanie do Pana odnośnie spotkania. Ja rozumiem, że zostanie zawarte porozumienie odnośnie, w duchu tym, jak uzgodniliście wczoraj?
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Strony wyraziły wolę zawarcia porozumienia, żeby to porozumienia zawarto to fakt musi stać się czynem. Myślę, że tego typu porozumienie, pan wójt zaproponował dziś termin 22 grudnia, że takie porozumienie chciałby zawrzeć. W tej chwili obie strony pracują nad dokumentem, nie możemy dziś ze 100% pewnością powiedzieć, że takie porozumienie będzie zawarte. Pan wójt na spotkaniu potwierdził, że zamierza do komunikacji miejskiej dopłacać kwotę 250 tys. zł
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja rozumiem, że chodzi o wolę, bo dokumentu jeszcze nie ma ale w duchu, w którym rozmawialiście tę wole wyrazicie i rozumiem, że miasto jako strona chyba słowa dotrzyma? Szkoda jednak było tę zimowe zrywać skoro doszliście do porozumienia.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Ja musze tu coś powiedzieć, absolutnie nie jest szkoda bo tu chodzi o kwestie dopłat do komunikacji zbiorowej. 142 tys. zł a 250 tys. zł jest różnicą, panie radny. Wójt przeprowadzi w stosownym czasie przetarg, jeżeli się nie zgadza z naszymi warunkami, ma prawo się nie zgadzać, to niech przeprowadzi przetarg. Na pół roku dajemy mu czas na przeprowadzenie przetargu. Drugi temat, to w 2005 r. jest podpisane porozumienie przez Prezydenta odnośnie …
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jest wola? Jeszcze raz powtórzę, przecież my mamy w tym interes a nie oni. O tym mówiłem trzy tygodnie temu i nie będę się powtarzał. Nam jest gmina potrzebna a nie my gminie.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Jesteśmy we wzajemnym klinczu, wójt ani złotówki nigdy od niczego nam nie odpuścił. Chce państwa poinformować, że oczyszczalnia ścieków, wysypisko odpadów jest nie tylko miejskie ale też gminne. Wybudowane w 100% ze środków inwestycyjnych. Gdyby nie było tego wysypiska odpadów inni wójtowie na międzygminne wysypiska dokładają się w zależności od liczby mieszkańców od 1,2 mln zł do 2 mln zł składkę do powiatów. Na budowę własnych międzygminnych wysypiska. W 100% płacimy podatek od nieruchomości. Biały Bór – Urząd Celny jest wspólnym Urzędem Celnym dla mieszkańców  i dla przedsiębiorstw w gminie i Grudziądzu. Płacimy mało tego, że podatek od nieruchomości to jeszcze płacimy podatek za rury w pasie drogowym. Za składowanie 1 t odpadów wójt otrzymuje połowę opłaty marszałkowskiej czyli 50 zł o tony. Ostatnio idzie po 2200 ton miesięcznie czyli 110 tys. zł wpływa z opłaty marszałkowskiej a ma problemy z uregulowaniem dopłaty do środków komunikacji. Na to nie mogę pozwolić ale jesteśmy na dobrej drodze. Sensem tego jest uzyskanie większych dopłat do komunikacji miejskiej.
 
Wiceprezydent Marek Sikora
            Uzupełniając, porozumienie, które zostało wypowiedziane z naszej strony, o nim nie rozmawiamy. Równolegle wiele lat tego gmina miasto Grudziądz i gmina Grudziądz zawarła inne porozumienie. I te były głównie przedmiotem naszych wczorajszych rozmów czyli nie to porozumienie, którego już nie ma. Zawarliśmy porozumienie na finansowanie komunikacji miejskiej i teraz rozmawiamy o aneksie do tego porozumienia nadal funkcjonującego oraz o ewentualnych porozumieniach dotyczących finansowania drogi. Tego typu porozumienie zostało zawarte w 2005 r. trójstronne, pomiędzy gminą miasto Grudziądz, starostwem powiatowym i gminą Grudziądz. W imieniu gminy miasto Grudziądza obecna tu pani radna Małgorzata Malinowska-Mizera zawierała to porozumienie z kontrasygnatą pani Rokickiej.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja o tym wszystkim wiem bo mam obraz jednej i drugiej strony. Spotkaliście się tylko dlatego, że tym naszym wypowiedzeniem skłonił was wójt do tego że trzeba było pójść i rozmawiać a można było najpierw rozmawiać a później ewentualnie jeżeli byście nie doszli do porozumienia podpisać umowę.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Szanowni państwo, ja mam prośbę, dzisiaj padały różne sformułowania, kłamstwo, wam, wy. Stosunek bardziej dyplomatyczny i język jeśli zwracamy się do pana Prezydenta i między sobą. Będzie nam się o wiele fajniej prowadziło te obrady.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jeżeli do mnie pan adresuje, a mam powody przypuszczać, że tak, to ja bym też prosił aby druga strona zachowywała się tak jak należy, żeby Prezydent przede wszystkim nas tu 23 radnych szanował, łącznie z Panem. Tego jak na razie nie widać.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Dążymy do pewnego celu ale to zależy od dwóch stron, panie radny, nie tylko od Prezydenta. Ja nie przerywam tych rozmów ale będę wdzięczny bo inaczej będę odbierał prawo głosu.
 
Ad. 16
            Zakończenie obrad
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Szanowni państwo, zamykam obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 
Arkadiusz Goszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 06-01-2010 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 06-01-2010 11:28