herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LIII/35/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy-miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2010-05-19 11:50
UCHWAŁA NR LIII/34/10 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Grudziądzu 2010-05-19 11:49
UCHWAŁA NR LIII/33/10 w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Grudziądzu w strukturze Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2010-05-19 11:48
UCHWAŁA NR LIII/32/10 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu placówce doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli 2010-05-19 11:43
UCHWAŁA NR LIII/31/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2010-05-19 11:41
UCHWAŁA NR LIII/30/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010-2014" 2010-05-19 11:38
UCHWAŁA NR LIII/29/10 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-05-19 11:19
UCHWAŁA NR LIII/28/10 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Centrum - Południe 1", obejmującego obszar zawarty między ulicami Al. 23 Stycznia, Toruńską, Marcinkowskiego, basenem portowym i rzeką Wisłą 2010-05-19 11:10
UCHWAŁA NR LIII/27/10 Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Śródmieście Północne", obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą 2010-05-19 11:07
UCHWAŁA NR LIII/26/10 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-19 10:15
UCHWAŁA NR LIII/25/10 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz 2010-05-19 10:12
UCHWAŁA NR LIII/24/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza (ul. Tadeusza Marii Kantora) 2010-05-19 10:08
UCHWAŁA NR LIII/23/10 w sprawie nadania nazwy ulicy Północnej, stanowiącej dz. nr 285/55 obr.126 ograniczonej ulicami: Konstytucji 3 Maja, Zachodnią, Chełmińską i Południową 2010-05-19 10:07
UCHWAŁA NR LIII/22/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza (ul. Artura Nacht-Samborskiego) 2010-05-19 10:06
UCHWAŁA NR LIII/21/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2010-05-19 10:01
UCHWAŁA NR LIII/20/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-05-19 09:57
UCHWAŁA NR LIII/19/10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Grudziądza 2010-05-19 09:51