herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LV/63/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2010-07-06 12:43
dokument Uchwała Nr LV/62/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 2010-07-06 12:41
dokument Uchwała Nr LV/61/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010-2014" 2010-07-06 12:40
dokument Uchwała Nr LV/60/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2010-07-06 12:36
dokument Uchwała Nr LV/59/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na I półrocze 2010 roku 2010-07-06 12:35
dokument Uchwała Nr LV/58/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-07-06 12:31
dokument Uchwała Nr LV/57/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2010-07-06 12:25
dokument Uchwała Nr LV/56/10 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy- miasto Grudziądz na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 2010-07-06 12:17
dokument Uchwała Nr LV/55/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im 2010-07-06 12:16
dokument Uchwała Nr LV/54/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu 2010-07-06 12:15
dokument Uchwała Nr LV/53/10 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konarskiego 2010-07-06 12:14
dokument Uchwała Nr LV/52/10 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka przy ul. Narutowicza 6 w Grudziądzu 2010-07-06 12:13
dokument Uchwała Nr LV/51/10 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sobieskiego 2010-07-06 12:13
dokument Uchwała Nr LV/50/10 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Heweliusza przy ul. Droga Mazurska 2 w Grudziądzu 2010-07-06 12:06
dokument Uchwała Nr LV/49/10 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2010-07-06 12:05
dokument Uchwała Nr LV/48/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza 2010-07-06 12:04
dokument Uchwała Nr LV/47/10 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2010-07-06 12:03
dokument Uchwała Nr LV/46/10 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych w Grudziądzu 2010-07-06 12:07
dokument Uchwała Nr LV/45/10 w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu w Grudziądzu 2010-07-06 12:01
dokument Uchwała Nr LV/44/10 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych i utworzenia nowych jednostek budżetowych 2010-07-06 11:57
dokument Uchwała Nr LV/43/10 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Grudziądza na lata 2010-2013" 2010-07-06 11:52
dokument Uchwała Nr LV/42/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2010-07-05 12:50
dokument Uchwała Nr LV/41/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-07-05 12:48
dokument Uchwała Nr LV/40/10 w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu pod nazwą "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Grudziądz", a realizowanego na mocy porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu "e-Usług - e-Organizacja" pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego? oraz w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie funkcji koordynatora zadań wynikających z tego programu 2010-07-06 12:08