herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LVIII/102/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2010-12-03 11:27
UCHWAŁA NR LVIII/101/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Wielkie Tarpno I", obejmującego obszar zawarty między ulicami: Lipową, Drogą Kurpiowską, Margaretkową, Kanałem Trynka, Paderewskiego, Jaśminową do granic administracyjnych miasta. 2010-12-07 12:41
UCHWAŁA NR LVIII/100/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010 - 2014" 2010-12-03 11:33
UCHWAŁA NR LVIII/99/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" 2010-12-03 11:30
UCHWAŁA NR LVIII/98/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz 2010-12-03 11:05
UCHWAŁA NR LVIII/97/10 w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejsko - Leśnemu, zlokalizowanemu w obszarze zawierającym sie pomiedzy ulicami: gen. Józefa Hallera- Żwirki- Parkową- Cegielnianą. (Park Miejski) 2010-12-01 11:34
UCHWAŁA NR LVIII/96/10 w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w obszarze zawierającym się pomiedzy ulicami: Teatralną- marsz. Ferdynanda Focha, a Rowem Hermana. (Skwer Teatralny - im. Czesława Niemena) 2010-12-01 11:32
UCHWAŁA NR LVIII/95/10 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza. (Rondo Zbigniewa Herberta) 2010-12-01 10:38
UCHWAŁA NR LVIII/94/10 w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej jako dz. nr 7/4; dz. nr 7/24 obr. 152 zlokalizowanej na terenie miasta Grudziądza. (ulica Platanowa) 2010-12-01 10:35
UCHWAŁA NR LVIII/93/10 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza. (Rondo marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego) 2010-12-01 10:33
UCHWAŁA NR LVIII/92/10 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-12-01 10:30
UCHWAŁA NR LVIII/91/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Grudziądza 2010-12-01 10:27
UCHWAŁA NR LVIII/90/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2010-12-03 11:01
UCHWAŁA NR LVIII/89/10 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 2010-12-01 10:23
UCHWAŁA NR LVIII/88/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2010-12-01 10:21
UCHWAŁA NR LVIII/87/10 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 2010-12-01 10:20
UCHWAŁA NR LVIII/86/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-12-01 10:19
UCHWAŁA NR LVIII/85/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-12-01 11:35
UCHWAŁA NR LVIII/84/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-12-01 10:17
UCHWAŁA NR LVIII/83/10 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (Rondo rotm. Witolda Pileckiego) 2010-12-01 10:12
UCHWAŁA NR LVIII/82/10 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza. (Rondo Matematyka Jana Sikorskiego) 2010-12-01 10:10