herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 

   Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty konkurs ofert  dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

1) organizacji pozarządowych:

      a) niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

      b) niedziałających w celu osiągnięcia zysku,

       - osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne,

2) innych podmiotów, tj.:

       a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  pożytku publicznego,

       b) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

       c) spółdzielni socjalnych,

       d) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych  będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które:

       - nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

I.  Rodzaj zadań

  1. Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450 - 500 osób bezdomnych i żyjących
     w niedostatku z terenu  Grudziądza,
  2. Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej,
  3. Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin żyjących w niedostatku zamieszkałych na terenie Grudziądza.

  Podmioty zainteresowane realizacją w/w zadania publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie zadania

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Zad. 1 - 17.000,00 zł,

Zad. 2 - 25.000,00 – objęcie wsparciem 1000 dzieci, paczka o wartości co najmniej 25 zł,

Zad. 3 - 6.875,00 – objęcie wsparciem 275 rodzin, paczka o wartości co najmniej 25 zł.

III.  Zasady przyznawania dotacji

Warunkiem przyznania dotacji jednorazowej, która będzie przekazana na konto wskazane przez Zleceniobiorcę, będzie zawarcie umowy pomiędzy Prezydentem Grudziądza, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

Umowa określi m.in.:

1) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności,

2) termin wykorzystania dotacji,

3) tryb kontroli wykonywania zadania,

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Zadania będą realizowane w grudniu 2010 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pokój nr 4 oraz w Internecie na stronie: www.mopr.grudziadz.pl/ustawy/rz2005_mopr.pdf.

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 2 grudnia 2010 roku do godziny 15.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Hallera 1 pokój nr 4 lub nadesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach zaopatrzonych w pieczęć podmiotu z napisem:

- „Konkurs ofert na przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450 – 500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza”,

- „Konkurs ofert na przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”,

„Konkurs ofert na przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin żyjących w niedostatku zamieszkałych na terenie Grudziądza”.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Oferty należy składać na formularzu załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz z następującymi dokumentami:

- aktualnym odpisem z rejestru lub odpowiednio wyciągiem z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go
 reprezentujących,

-sprawozdaniem finansowym i merytorycznym/bilansem, rachunkiem wyników lub rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową/ za ostatni rok,

- umową partnerską lub oświadczeniem partnera/w przypadku wskazania partnera w pkt V.1. oferty realizacji zadania publicznego.

Wzór oferty dostępny jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pokój nr 4 oraz w Internecie na stronie: www.mopr.grudziadz.pl/ustawy/rz2005_mopr.pdf.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2010 roku. Złożone oferty opiniowane będą przez komisję konkursową.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

     1) dokona oceny możliwości realizacji zadania publicznego,

     2) dokona oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

     3) dokona oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

     4) w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji uwzględni udział środków własnych lub środków  pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

     5) uwzględni planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy  i pacę społeczną członków,

     6) uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod  uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 Organ administracji publicznej unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

  1. nie zostanie złożona żadna oferta,
  2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Wyniki bądź informacja o unieważnieniu otwartego konkursu zostaną umieszczone w dniu 9 grudnia 2010 roku:

     - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,

     - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,

     - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.um.grudziadz.pl oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu: www.mopr.grudziadz.pl.

VII.  Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju

Zad. 1     

      W roku bieżącym zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane.

      W 2009 roku Prezydent Grudziądza zlecił zadanie tego samego rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, tj.

- przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450 – 500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza udzielając dotacji w wysokości  17.000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23.500,00 zł.

Zad. 2

      W roku bieżącym Prezydent Grudziądza ogłosił konkurs ofert na realizację zadania tego samego rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, tj. przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej udzielając dotacji w wysokości 5.625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8.310,68 zł.

      W 2009 roku Prezydent Grudziądza zlecił zadania tego samego rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, tj.:

- przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej udzielając dotacji w wysokości 5.625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7.566,75 zł,

-  przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej udzielając dotacji w wysokości  25.000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 36.605,74 zł.

Zad. 3

      W roku bieżącym zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane.

      W 2009 roku Prezydent Grudziądza zlecił zadanie tego samego rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, tj.

- przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin żyjących w niedostatku zamieszkałych na terenie Grudziądza udzielając dotacji w wysokości  6.875,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14.552,29 zł.

      W pozostałym zakresie nieobjętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej wskazanego rozporządzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kaźmierczak 10-11-2010 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kaźmierczak 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Monika Kaźmierczak 10-11-2010 09:18