herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR VIII/48/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2011-08-02 09:50
dokument UCHWAŁA NR VIII/47/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Wewnętrzne", obejmującego teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionó, terenami wosjkowymi, Bema, Piłsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdyńskich 2011-08-02 09:49
dokument UCHWAŁA NR VIII/46/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagspodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską 2011-08-02 09:48
dokument UCHWAŁA NR VIII/45/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta 2011-08-02 09:48
dokument UCHWAŁA NR VIII/44/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2011-08-02 09:48
dokument UCHWAŁA NR VIII/43/11 w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej zlokalizowanej na osiedlu Dębowe Wzgóze (ul. Borówkowa) 2011-08-02 09:47
dokument UCHWAŁA NR VIII/42/11 w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej dz. nr 9/24 obr. 134 zlokalizowanej na terenie miasta Grudziądza (ul. Runa Leśnego) 2011-08-02 09:47
dokument UCHWAŁA NR VIII/41/11 w sprawie nadania nazwy osiefdlu mieszkaniowemu zlokalizowanemu w pobliżu osiedla Rządz, graniczącego od strony wschodniej z projektowanym węzłem Konstytucji 3 Maja, od strony zachodniej z rzeką Wisłą, od strony połuddniowej z ul. Macieja Rataja (os. Dębowe Wzgóze) 2011-08-02 09:47
dokument UCHWAŁA NR VIII/40/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/113/83 Miejskiej Rady Nrodowej z dnia 21 grudnia 1983 r. 2011-08-02 09:46
dokument UCHWAŁA NR VIII/39/11 w sprawie nadania nazwy ulicy oznaczonej dz. nr 9/13; dz. nr 20 obr. 152 zlokalizowanej na terenie miasta Grudziądza (ul. Jabłoniowa) 2011-08-02 09:46
dokument UCHWAŁA NR VIII/38/11 w sprawie określenia przepisó porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego 2011-08-02 09:45
dokument UCHWAŁA NR VIII/37/11 w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami 2011-08-02 09:45
dokument UCHWAŁA NR VIII/36/11 w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego 2011-08-02 09:45
dokument UCHWAŁA NR VIII/35/11 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz 2011-08-02 09:43
dokument UCHWAŁA NR VIII/34/11 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 2011-08-02 09:43
dokument UCHWAŁA NR VIII/33/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009-2010 "Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Grudziądza 2009-2012" 2011-08-02 09:42
dokument UCHWAŁA NR VIII/32/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok 2011-08-02 09:42