herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2012-11-23 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/12 w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. 2012-11-23 10:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032 2012-11-23 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-11-23 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/12 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2012-11-23 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/12 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 2012-11-02 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/12 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność miasta Grudziądz na prawach powiatu oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 2012-11-02 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/12 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 2012-11-02 09:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-10-31 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2012-10-31 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/12 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego zlikwidowanej jednostki budżetowej - Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 2012-11-26 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-10-31 13:02
dokument ZARZĄDZENIE 475/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2012-10-31 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-10-29 09:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 22609 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-10-31 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-10-31 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2012-10-31 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/12 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2012-10-31 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-10-31 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-10-31 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-10-26 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/12 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do Spraw Organizacji i Nadzoru Programów Bezpieczeństwa oraz zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Polityki Rozwoju 2012-10-31 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/12 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-10-23 11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki umownej zwyłej wpisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW TO1U/000043184/7 2012-10-29 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-10-26 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/12 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2012-10-23 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasta Grudziądz 2012-10-29 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/12 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie okreśelnia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXIII/48/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku 2012-10-23 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/12 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-10-24 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/12 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2012-10-23 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/12 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu 2012-10-24 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2012-10-24 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Orkana 6, zabudowanej domem jednorodzinnym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-10-23 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-10-23 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/12 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2012 rok 2012-10-23 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-10-23 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/12 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych. 2012-10-26 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-10-23 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-10-23 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-10-23 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/12 w sprawie udzielenia dofinansowania do odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2012-10-23 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/12 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych 2012-10-23 10:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 2012-10-05 08:31