herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXVI/99/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-07-10 14:19
dokument UCHWAŁA NR XXVI/98/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką 2012-07-12 10:59
dokument UCHWAŁA NR XXVI/97/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego zabudową mieszkaniową przy ul. Rydygiera, ulicą Rydygiera, terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, terenem pod poszerzenie ul. Warszawskiej, zabudową mieszkaniową i lasem przy ul. Warszawskiej 2012-07-11 09:17
dokument UCHWAŁA NR XXVI/96/12 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza 2012-07-11 08:57
dokument UCHWAŁA NR XXVI/95/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza 2012-07-10 14:18
dokument UCHWAŁA NR XXVI/94/12 w sprawie utworzenia Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu, ul. Kochanowskiego 11/13 2012-07-10 14:17
dokument UCHWAŁA NR XXVI/93/12 w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza 2012-07-10 14:15
dokument UCHWAŁA NR XXVI/92/12 w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie" 2012-07-10 14:14
dokument UCHWAŁA NR XXVI/91/12 w sprawie odmowy wydania zgody na zmianę wierzyciela porozumień, umowy pożyczki oraz ugody cywilnoprawnej zawartych pomiędzy Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu a M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2012-07-10 14:13
dokument UCHWAŁA NR XXVI/90/12 zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-07-10 14:11
dokument UCHWAŁA NR XXVI/89/12 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 2012-07-10 14:09
dokument UCHWAŁA NR XXVI/88/12 w sprawie nadania Statutu Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2012-07-10 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXVI/87/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2012-07-10 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXVI/86/12 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF miasta Grudziądza na lata 2012-2032 2012-07-10 14:04
dokument UCHWAŁA NR XXVI/85/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-07-10 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXVI/84/12 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok 2012-07-10 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXVI/83/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 2012-07-10 13:59