herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu".


Grudziądz, 19-10-2012 r.

GK-I.6220.24.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 października 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

w związku z wnioskiem: Pana Piotra Szeflera

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

„MELBUD” s.c.

ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

działającego z pełnomocnictwa: Energa Invest SA

ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk

 

zawiadamiam strony

 

o wszczęciu postępowania w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w projekcie: Budowa i uruchomienie nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy elektrycznej do 1200 MW wraz z przyłączami zlokalizowanymi w Grudziądzu”.

 

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia przebiega przez:

  • teren gminy Grudziądz na długości 0,2 km,

  • teren gminy-miasto Grudziądz na długości 1,5 km.

Największa część planowanego przedsięwzięcia leży na terenie gminy-miasto Grudziądz.

 

Zgodnie z art.75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Urząd Miejski w Grudziądzu, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 19 października 2012 r. do 02 listopada 2012 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,
ul. Ratuszowa 1, budynek C, I piętro, pokój nr 7, w godz. 8.00-15.00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.grudziadz.pl

Ponadto, obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicach Urzędu Gminy w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego 38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Energa Inwest SA, ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk

  2. Pan Piotr Szefler

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s.c.

ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń

  1. Urząd Gminy w Grudziądzu, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Grudziądzu

  1. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

  2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami w miejscu

  3. Wydział Organizacyjny w/m

z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

( w załączeniu 2 egzemplarze informacji)

  1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 19-10-2012 r.

znak GK-I.6220.24.2012

  1. a/a

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2012 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Elwira Chodyna-Eriksson 22-10-2012 14:51