herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu

PP-II.6721.5.2011                                                                            Grudziądz 16.05.2013r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XIX/124/11 z dnia 14 grudnia 2011r. Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera i linią kolejową w Grudziądzu, w dniach od27.05.2013r. do17.06.2013r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305)
w godz. od 800do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.06.2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1  o godz. 1500.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2013 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 20-05-2013 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 20-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2013 08:07