herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/14 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 2014-02-17 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/14 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-02-17 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku 2014-02-17 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/14 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz 2014-02-18 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/0002597/6 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2014-02-17 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/14 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 6. 2014-02-17 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/14 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2014-02-17 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/14 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Batorego 6. 2014-02-17 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jeziornej 1, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-17 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa, zabudowanej budynkiem murowanym przeznaczonym na boksy garażowe oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-17 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 67, zabudowanej pomieszczeniami gospodarczymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-17 08:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Solnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-17 08:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Drzymały oraz sporządzenie wykazu w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Drzymały oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-07 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczonej na cele handlowo-usługowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2014-02-07 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej 21, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-07 13:25
dokument ZARZADZENIE NR 22/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2014-02-07 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-02-07 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku 2014-02-07 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-07 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/14 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2014-02-07 10:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/14 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2014-02-07 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/14 w sprawie ustalenia w roku 2014 terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2014-02-07 10:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/14 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2014-2015 programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki obrzęków limfatycznych u kobiet po mastektomii" 2014-02-07 10:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2014-02-07 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/14 uchylające zarządzenie w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2014-02-07 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/14 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 2014-02-07 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-02-07 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/14 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej MPGN Sp. z o.o. 2014-02-07 10:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/14 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej kompleksem sportowym Klubu Wioślarskiego WISŁA, płożonej w Grudziądzu przy ulicy Portowej 8 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-07 10:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-02-07 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-02-07 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-02-07 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/14 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2014-02-07 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/14 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej 2014-02-07 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/14 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-02-07 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/14 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2014-02-07 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/14 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2014-02-07 09:42