herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/66/14 zmieniająca uchwałe w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach pilotażowego Budżetu Partycypacyjnego Grudziądza w 2014 roku 2014-07-04 11:57
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/65/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2014-07-04 11:56
dokument UCHWALA NR XLVIII/64/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza 2014-07-04 11:55
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/63/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2014-07-04 11:54
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/62/14 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego 2014-07-04 11:53
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/61/14 w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2014-07-04 11:53
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/60/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, Piłsudskiego i Kruszelnickiego 2014-07-10 08:53
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/59/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gdyńską i Portową 2014-07-10 08:51
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/58/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy ulicy Konarskiego 2014-07-10 08:50
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/57/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina – miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 2014-07-04 11:48
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/56/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-07-04 11:46
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/55/14 w sprawie odstąpienia od pobierania przez "Centrum pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" opłat za pobyt osób w stanie nietrzeźwości 2014-07-04 11:45
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/54/14 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2014-07-04 11:44
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/53/14 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2014-07-04 11:43
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/52/14 w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3103C 2014-07-04 11:42
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/51/14 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych 2014-07-04 11:41
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/50/14 w sprawie nadania nazwy ciągowi drogowemu na terenie miasta Grudziądza 2014-07-04 11:35
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/49/14 w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kołłątaja 7 2014-07-04 11:34
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/48/14 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-07-04 11:32
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/47/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnopranwny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2014-07-04 11:30
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/46/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2014-07-04 11:29
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/45/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-04 11:27