herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 35/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Zimowej 6, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-02-13 13:48
ZARZĄDZENIE NR 34/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-02-10 09:30
ZARZĄDZENIE NR 33/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-02-10 09:29
ZARZĄDZENIE NR 32/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-02-10 09:27
ZARZĄDZENIE NR 31/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-02-10 09:24
ZARZĄDZENIE NR 30/15 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2015 2015-02-10 09:23
ZARZĄDZENIE NR 29/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku 2015-02-10 09:21
ZARZĄDZENIE NR 28/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2015-02-10 09:20
ZARZĄDZENIE NR 27/15 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-02-10 09:19
ZARZĄDZENIE NR 26/15 w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza i z terenów miejskich 2015-02-10 09:16
ZARZĄDZENIE NR 25/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-02-10 09:15
ZARZĄDZENIE NR 24/15 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 2015-02-13 13:47
ZARZĄDZENIE NR 23/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2015-02-10 09:13
ZARZĄDZENIE NR 22/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-02-10 09:13
ZARZĄDZENIE NR 21/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-02-10 09:12
ZARZĄDZENIE NR 20/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-02-10 09:11
ZARZĄDZENIE NR 19/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 2, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-02-10 09:10
ZARZĄDZENIE NR 18/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 4, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-02-10 09:09
ZARZĄDZENIE NR 17/15 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2015-02-10 09:03
ZARZĄDZENIE NR 16/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Droga Mazowiecka 2015-02-10 09:02
ZARZĄDZENIE NR 15/15 w sprawie powołania Komisji do spraw zdefiniowania podziału Grudziądza na okręgi 2015-02-10 09:01
ZARZĄDZENIE NR 14/15 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2015-01-22 10:42
ZARZĄDZENIE NR 13/15 w sprawie ustalenia w roku 2015 terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2015-01-22 10:41
ZARZĄDZENIE NR 12/15 w sprawie powołania członków Rady Sportu 2015-01-22 10:40
ZARZĄDZENIE NR 11/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-01-22 10:39
ZARZĄDZENIE NR 10/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Orzechowej 2015-02-10 09:00
ZARZĄDZENIE NR 9/15 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów na prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Alei Królowej Jadwigi 2015-02-10 08:59
ZARZĄDZENIE NR 8/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Droga Olchowa, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-01-15 08:33
ZARZĄDZENIE NR 7/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-01-15 08:31
ZARZĄDZENIE NR 6/15 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-01-15 08:29
ZARZĄDZENIE NR 5/15 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 2015-01-15 08:27
ZARZĄDZENIE NR 4/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-01-15 08:25
ZARZĄDZENIE NR 3/15 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli 2015-01-12 08:28
ZARZĄDZENIE NR 2/15 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-01-12 08:28
ZARZĄDZENIE NR 1/15 w sprawie powołania Wiceprezydenta Grudziądza 2015-01-12 08:24