herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2015 r. znak GK-I.6220.32.2014 informujące o wydaniu postanowień o ustaleniu zakresu raportu oraz zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.


Grudziądz, 27-01-2015 r.

GK-I.6220.32.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) w ślad za art. 33 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Włodarczyka z firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. działającego
z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, w sprawie ustalenia zakresu raportu i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo”

zawiadamiam wszystkie strony,

że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.), w związku
z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.), Prezydent Grudziądza:

 1. Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. znak GK-I.6220.32.2015, Prezydent Grudziądza ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie
  z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 cyt. na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.)oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
  z późn.zm.) z uwzględnieniem przede wszystkim zakresu ustalonym w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2015 r. znak WOO.4240.6.2014.DM.

 2. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 r. znak GK-i.6220.32.2014 zawiesił wyżej wymienione postepowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź.zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza
20 stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 wyżej wymienionej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, I piętro, pokój nr 7 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl/bip w zakładce ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ulica Ratuszowa 1, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

.

Otrzymują:

 1. Pan Grzegorz Włodarczyk, SAG Elbud Gdańsk S.A.

ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

 1. Strony zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 19 grudnia 2014 r.
  znak GK-I.6220.32.2014

 2. Wydział Organizacyjny w/m z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (w załączeniu 2 egzemplarze obwieszczenia)

 3. a/a BK

Sprawę prowadzi:

Inspektor

inż. Barbara Kubiak

Tel:56/4510259

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elwira Chodyna-Eriksson 28-01-2015 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2015 13:17