herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 371/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 371/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 3 września 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

 

        Na podstawie § 1 ust. 3, § 2 ust. 1, § 16 ust. 2, § 42 ust. 3, § 48 i § 49 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędów obsługujących te organy stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

    § 1. W Zarządzeniu Nr 502/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

      „§ 6. 1. Po zarejestrowaniu przesyłek wpływających przez punkt kancelaryjny pracownik komórki organizacyjnej, której przesyłki dotyczą, dokonuje odbioru przesyłek i potwierdza to za pomocą oprogramowania EOD, z zastrzeżeniem ust. 2.

          2. Odbioru przesyłek wpływających do Architekta Miasta wraz z potwierdzeniem w systemie EOD, dokonują pracownicy Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.”.

2) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

          „§ 9. 3. Za Architekta Miasta czynności kancelaryjne określone w przepisach Instrukcji kancelaryjnej, wykonują pracownicy Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, za wyjątkiem sporządzania pism.”

3) użyte w zarządzeniu nazwy komórek organizacyjnych:

a) Wydział Organizacyjny zastępuje się Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym,

b) Referat Gospodarczo-Administracyjny zastępuje się Referatem Gospodarczym,

c) Biuro Zamówień Publicznych zastępuje się Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 12-09-2019 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-09-2019 12:05