herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 463/15 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 463/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu

 

     Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Nadaję Straży Miejskiej w Grudziądzu Regulamin.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

     § 2. Regulamin Straży Miejskiej w Grudziądzu, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej.

     § 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Grudziądza;

2) Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Grudziądzu;

3) Komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu;

4) Zastępcy Komendanta – należy przez to rozumieć Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Grudziądzu;

5) Naczelniku – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Straży;

6) Kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Zastępcę Komendanta, Naczelnika, kierowników referatu Straży;

7) Dyżurnym– należy przez to rozumieć Dyżurnego Straży.

     § 4. Straż działa na podstawie ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, aktów wydawanych przez organy Gminy Miasta Grudziądz oraz Komendanta. 

     § 5. Terenem działania Straży jest gmina - miasto Grudziądz.

     § 6. Straż umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego i działa na zasadach wydziału.

     § 7. Straż może posiadać sztandar jako symbol służby na rzecz mieszkańców miasta Grudziądza nadany przez Radę Miejską Grudziądza.

 

Rozdział 2

Zasady kierowania Strażą

     § 8. Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności  za wykonywanie powierzonych zadań.

     § 9. Kierowanie Strażą i reprezentowanie jej na zewnątrz realizuje Komendant, podlegający bezpośrednio Prezydentowi.

     § 10. Komendant kierując działalnością Straży:

1) wydaje dyspozycje mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez kierowników komórek organizacyjnych, ustala kompetencje działania komórek organizacyjnych;

2) przygotowuje projekt rocznego Planu pracy Straży Miejskiej;

3) opracowuje roczne i wieloletnie projekty, programy zadań społeczno – gospodarczych gminy - miasta Grudziądz oraz projekt rocznego budżetu Straży;

4) kieruje gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miejskiej Grudziądza;

5) rozpatruje lub przekazuje do rozpatrzenia właściwym pracownikom wszystkie sprawy wpływające do Straży;

6) sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży;

7) rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do osobistej aprobaty;

8) współdziała z rzecznikiem prasowym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz udziela informacji środkom masowego przekazu w zakresie zadań Straży;

     § 11. Komendant kieruje Strażą przez wydawanie aktów prawa wewnętrznego w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz poleceń.

     § 12. 1. Komendant posiada uprawnienia przełożonego w stosunku do wszystkich pracowników Straży.

     2. Komendant kieruje Strażą przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych oraz Dyżurnych.

     3. Komendant dokonuje podziału zadań, kompetencji oraz odpowiedzialności między kierowników komórek organizacyjnych.

     4. Komendanta, w czasie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Komendanta, a zakres jego obowiązków i uprawnień rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Komendanta.

     § 13. 1. Wszelkie sprawy służbowe przekazywane są drogą służbową z zachowaniem podległości zgodnie z ustaloną strukturą organizacyjną Straży.

     2. Drogę służbową można pominąć tylko w wyjątkowych i pilnych przypadkach z obowiązkiem poinformowania, bez zbędnej zwłoki, bezpośrednich przełożonych.

     3. Zachowanie drogi służbowej nie obowiązuje w sprawach osobistych.   

     § 14. 1. Zastępca Komendanta kieruje z upoważnienia Komendanta określoną częścią działalności Straży oraz organizuje pracę podporządkowanych komórek organizacyjnych.

     2. Do podstawowych zadań Zastępcy Komendanta należy:

1) wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników podległych, w zakresie ustalonym przez Komendanta;  

2) podejmowanie na podstawie przepisów prawa decyzji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kierowanej części działalności Straży;

3) przygotowanie projektów pism, opracowań i innych materiałów dla potrzeb Komendanta;

4) określanie zadań dla podległych pracowników;

5) nadzór nad zapewnieniem sprawnej koordynacji i funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych m.in. poprzez określanie zadań dla podległych pracowników, analizę i rozdzielanie podległym strażnikom spraw do załatwienia zgodnie z otrzymanymi pismami i poleceniami przełożonych;

6) nadzór nad zasadnością i prawidłowością stosowanego postępowania mandatowego, postępowania w sprawach o wykroczenia oraz stosowanych środków prawnych;

7) nadzór nad przygotowaniem i uczestnictwem w działaniach profilaktycznych oraz w zakresie komunikacji społecznej;

8) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w podległych komórkach organizacyjnych, przeprowadzanie czynności dyscyplinujących wobec podległych pracowników;

9) kontrola, analiza i ocena wyników pracy, efektywnego wykorzystania czasu pracy, powierzonych środków pracy oraz inicjowanie nowych metod i kierunków działania zmierzających do poprawy efektywności i usprawnienia organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych;

10) przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych;

11) planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Straży;

12) nadzór nad ochroną informacji niejawnych, przestrzeganiem przepisów prawa pracy, zasad ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów.

     § 15. 1. Naczelnik Wydziału Prewencji kieruje z upoważnienia Komendanta określoną częścią działalności Straży oraz organizuje pracę podporządkowanych komórek organizacyjnych.

     2. Do podstawowych zadań Naczelnika Wydziału Prewencji należy:

1) wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników podległych, w zakresie ustalonym przez Komendanta;

2) podejmowanie na podstawie przepisów prawa decyzji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kierowanej części działalności Straży;

3) przygotowanie projektów pism, opracowań i innych materiałów dla potrzeb Komendanta;

4) określanie zadań dla podległych pracowników;

5) nadzór nad zapewnieniem sprawnej koordynacji i funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych m.in. poprzez określanie zadań dla pracowników, analizę i rozdzielanie strażnikom spraw do załatwienia;

6) nadzór nad prowadzeniem czynności służbowych podejmowanych przez strażników w służbie patrolowej i realizacją wyznaczonych zadań;

7) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w podległych komórkach organizacyjnych, przeprowadzanie czynności dyscyplinujących wobec podległych pracowników;

8) kontrola, analiza i ocena wyników pracy, efektywnego wykorzystania czasu pracy, powierzonych środków pracy oraz inicjowanie nowych metod i kierunków działania zmierzających do poprawy efektywności i usprawnienia organizacji pracy w podległych komórkach organizacyjnych.

     § 16. 1. Zastępca Komendanta oraz Naczelnik wykonują uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do podległych im kierowników komórek organizacyjnych oraz innych pracowników z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

     2. Dyżurni posiadają w czasie dyżuru uprawnienia przełożonego wobec strażników pełniących służbę patrolową.

     § 17. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują podporządkowanymi im komórkami zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez te komórki oraz określonym dla kierowników szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

     2. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i zarządzają komórkami w sposób zapewniający optymalną realizację zadań oraz współdziałają w sprawach, które wymagają uzgodnień między nimi.

     § 18. 1. Pracownicy Straży, podczas realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu zobowiązani są w szczególności do:

1) aktywnego współdziałania i rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków;

2) wykonywania powierzonych zadań w sposób zapewniający ich terminową realizację;

3) bieżące informowanie bezpośrednich przełożonych o zaistniałych problemach i zagrożeniach dla realizacji zadań.

     2. Szczegółowy zakres czynności pracowników Straży określają indywidualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz przepisy wewnętrzne zatwierdzone przez Komendanta.

 

Rozdział 3

Struktura wewnętrzna Straży

     § 19. Strukturę organizacyjną Straży tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Prewencji;

2) Wydział Organizacyjny.

     § 20. W wydziałach, o których mowa w § 19 mogą funkcjonować referaty, zespoły, jednoosobowe stanowiska, posterunki stałe, sezonowe oraz patrole specjalne.

     § 21. 1. Pracą Wydziału Organizacyjnego kieruje Zastępca Komendanta.

     2. Pracą Wydziału Prewencji kieruje Naczelnik.

     3. Pracami referatów kierują kierownicy.

     § 22. Graficzną strukturę organizacyjną Straży określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

     § 23. Ilość i podporządkowanie posterunków stałych i sezonowych określa Prezydent w formie zarządzenia, wydanego na wniosek Komendanta, zawierającego obszar i zakres ich działania, czas funkcjonowania oraz liczbę oddelegowanych strażników.

 

Rozdział 4

Zakres właściwości komórek organizacyjnych Straży

     § 24. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) sprawne, rzetelne i terminowe realizowanie zadań, obowiązków i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach, wykroczeniach i przestępstwach;

3) współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi;

4) prawidłowe i terminowe przygotowanie i sporządzanie pism, sprawozdań, analiz, ocen i bieżących informacji z realizacji zadań Straży.

     § 25. Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

1) realizowanie służb patrolowych, których celem jest rozpoznawanie zagrożeń naruszających spokój, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz zapobieganie im w ramach ustalonych zadań Straży;

2) niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia otrzymane od mieszkańców oraz polecenia wydane przez Dyżurnego;

3) zapewnienie ciągłości pracy Straży i gotowości do skutecznej ochrony spokoju i porządku publicznego;

4) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz współdziałanie, w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

5) współpraca z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Grudziądza a Komendantem Miejskim Policji;

6) prowadzenie statystyki związanej z działalnością Straży.

     § 26. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) kontrola przestrzegania obowiązujących procedur związanych z podejmowaniem przez strażników czynności służbowych;

3) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach wykroczeń ujawnionych w zakresie działania Straży;

4) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie stosowania procedur oraz przeprowadzania postępowań związanych m.in. z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi, postępowaniem mandatowym, zasadnością użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, osadzaniem w izbie wytrzeźwień, placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo jednostce Policji;

5) prowadzenie programów edukacyjnych i prewencyjnych dotyczących zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

6) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu miejskiego monitoringu wizyjnego obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;

7) zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami bhp i ppoż.;

8) zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

9) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

10) gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

11) obsługa finansowo – księgowa Straży realizowana w oparciu o przepisy o finansach publicznych oraz o rachunkowości;

12) opracowanie planów rzeczowo – finansowych do projektu budżetu Straży oraz sprawozdań z wykonania budżetu;

13) zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury Straży;

14) organizowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej Straży;

15) prowadzenie ewidencji etatów i wyposażenia Straży;   

16) prowadzenie gospodarki magazynowej.

     § 27. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Straży oraz liczbę i rodzaj etatów określa Komendant w drodze zarządzenia.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

     § 28. Traci moc Zarządzenie Nr 362/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu.

     § 29. Dotychczasowe akty prawa wewnętrznego wydane na podstawie Regulaminu zachowują moc do czasu wydania nowych.

     § 30. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Komendantowi.

     § 31. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 11-01-2016 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-01-2016 10:56