herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2016-01-19 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-21 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/15 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz 2016-01-19 11:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/15 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2016-01-19 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/15 sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2016-01-19 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/15 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza 2016-02-01 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/15 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2016-02-08 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-01-21 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/15 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 177 2016-01-19 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2016-01-19 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2016-01-19 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-19 11:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2016-01-19 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/15 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2016 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016 2016-01-19 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2016-01-19 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/15 w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2016-01-19 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/15 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Grudziądzu 2016-01-19 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku 2016-01-19 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Agencja "JAXA" z Torunia oraz INTRA-SAD ze Świecia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-21 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/15 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjo-biurowym z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Izby Celnej w Toruniu 2016-01-21 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego firmy Skanska SA w Poznaniu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-01-21 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/15 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarb Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2016-01-19 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00025430/5 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2016-01-19 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-01-19 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-01-19 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-01-19 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 453 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-01-19 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2016-01-19 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/15 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2016-01-19 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2016-01-14 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-01-14 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/15 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na pierwsze półrocze 2016 roku i cały rok 2016 2016-01-14 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-01-14 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2016-01-14 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/15 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2016-01-14 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2016-01-14 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2016-01-14 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego/Karabinierów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-01-14 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku 2016-01-14 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2016-02-01 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 439/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Akacjowej 2016-01-14 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 438/15 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2016-01-14 10:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 437/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-02-01 07:20