herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/16 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego w drugim półroczu 2016 r.) 2016-07-28 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/16 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 2016-07-27 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-07-27 14:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/16 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2016-07-27 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/16 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 2016-07-27 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/16 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2016 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" 2016-07-27 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/16 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2016 roku 2016-07-27 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/16 w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2016-07-27 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2016-08-09 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-08-09 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2016-08-09 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu 2016-07-27 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/16 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok 2016-07-27 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/16 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 2016-08-09 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/16 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2016-08-09 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2016-07-27 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2016-07-27 11:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2016 rok 2016-07-27 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-07-27 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/16 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na drugie półrocze 2016 roku 2016-07-28 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/16 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2016-08-02 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/16 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2016-06-16 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 231/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-07-27 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 230/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Konarskiego, ul.Nauczycielska, ul. Sienkiewicza, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców, warzyw i kwiatów 2016-07-27 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 229/16 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00026980/2 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2016-07-27 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 228/16 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2016-07-27 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 227/16 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 71 2016-07-27 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 226/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-07-29 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 225/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Górnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-07-29 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 224/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-07-29 09:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 223/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdu usuniętego z drogi publicznej na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-07-27 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 222/16 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdu usuniętego z drogi publicznej na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2016-07-27 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 221/16 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Poręczeniach Kredytowych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2016-06-13 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 220/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2016-06-13 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 219/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-07-28 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 218/16 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2016-08-09 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 217/16 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016 – 2025" 2016-07-27 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 216/16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-08-09 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 215/16 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2016-06-13 09:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 214/16 w sprawie odwołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Nadzoru Właścicielskiego 2016-06-14 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 213/16 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-06-13 09:03