herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/17 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjnych na 2017 rok dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż gmina-miasto Grudziądz 2017-05-22 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/17 zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz pieczęci urzędowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - miasto Grudziądz 2017-05-22 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji w gminie-miasto Grudziądz 2017-04-20 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/17 w sprawie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2015 rok 2017-04-20 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/17 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2016 rok 2017-04-20 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-04-20 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-04-20 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-04-20 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/17 w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, oddanej w użytkowanie na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2017-04-20 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmońskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 08:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Tczewskiej, zabudowanej kioskiem typu RUCH oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-22 10:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Łęgi a ul. Zachodnią oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-05-22 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Roty Grudziądzkiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00050788/3 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2017-04-20 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/17 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy – miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 58 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 30-36 2017-04-20 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 25-27 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 07:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-04-20 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/17 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 2017-04-20 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-04-20 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-04-20 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. restrukturyzacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2017-05-22 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-05-22 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/17 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KOBRA 2017" 2017-05-22 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/17 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, prawem służebności przesyłu 2017-04-20 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-04-20 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/17 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora 2017-04-20 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 07:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, prawem służebności przesyłu 2017-04-20 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-04-20 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/17 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy – miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 70 mieszczącego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 7-9-11 2017-04-20 07:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu, prawem służebności gruntowej 2017-04-20 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Fortecznej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-04-20 07:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przez gminę – miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 2017-04-20 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-04-20 07:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2017-03-17 12:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-03-17 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/17 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2017-03-17 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/17 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku 2017-03-17 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/17 w sprawie określenia wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjnych na 2017 rok dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż gmina-miasto Grudziądz 2017-03-17 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-03-17 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-03-17 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-03-17 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-03-17 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-03-17 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/17 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2017-03-17 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/17 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2017-03-17 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/17 w sprawie objęcia udziałów w Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. 2017-03-17 12:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2017-03-17 12:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-03-17 12:23