herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 10/18 w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 10/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 – 3 Uchwały Nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1441 oraz z 2015 r. poz. 2152) zarządzam, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustalam regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

2. Regulamin określa tryb, warunki i zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

3. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:

1) Karcie – należy przez to rozumieć Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny będącą dokumentem identyfikującym i potwierdzającym prawo członka rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;

2) Programie – należy przez to rozumieć Program „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” przyjęty Uchwałą Nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1441 oraz z 2015 r. poz. 2152);

3) Deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację przystąpienia do Programu składaną przez podmiot, który w ramach prowadzonej działalności wyraża wolę stosowania uprawnień (ulg, zwolnień, preferencji bądź dodatkowych świadczeń) dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie;

4) Partnerze Programu – należy przez to rozumieć podmiot, który przystąpił do Programu i otrzymał naklejkę „Tu honorujemy Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny”;

5) Realizatorze Programu – należy przez to rozumieć Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

6) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę składającą wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział II

Zasady przyznawania i wydawania Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

§ 2. 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie gminy – miasto Grudziądz lub Gminy Grudziądz, składającej się z rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego należy rozumieć także rodzica (rodziców) zastępczych, osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka oraz opiekuna zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy – miasto Grudziądz, sprawującego faktyczną opiekę nad dziećmi;

2) małżonek rodzica – z wyjątkiem małżonka opiekuna zatrudnionego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy – miasto Grudziądz;

3) dziecko – przez które należy rozumieć także dziecko przebywające w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 1. Obowiązek zamieszkania pod wspólnym adresem nie dotyczy opiekunów zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy – miasto Grudziądz, sprawujących faktyczną opiekę nad dziećmi.
 2. Karta nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej, w stosunku do dzieci, dla których występuje o przyznanie Karty.
 3. Kartę przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej rodziny wielodzietnej.
 4. Karta jest własnością gminy – miasto Grudziądz.
 5. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

§ 3. 1. Karta jest przyznawana na wniosek:

1) rodzica;

2) małżonka rodzica;

3) pełnoletniego dziecka.

 1. Wzór wniosku o przyznanie Karty określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć w przypadku:

1) rodzica – oświadczenie, że ma na utrzymaniu dzieci wymienione we wniosku oraz że nie jest w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej;

2) dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) dziecka w wieku powyżej 18 roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

4) dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczonego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;

5) dziecka w wieku powyżej 18 roku życia przebywającego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz oświadczenie dziecka o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;

6) cudzoziemca – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W przypadku mieszkańców gminy-miasto Grudziądz nieposiadających meldunku na terminie miasta składając wniosek, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca okazuje do wglądu dokumenty członków rodziny, w szczególności w przypadku:

1) rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość lub legitymację szkolną;

4) dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 1. Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców gminy – miasto Grudziądz składa się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Spraw Społecznych.
 2. Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców gminy Grudziądz składa się w Urzędzie Gminy w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38.
 3. Pracownik przyjmujący wniosek potwierdza zgodność z oryginałem załączonych do wniosku kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz potwierdza dane zawarte we wniosku z dokumentami, o których mowa w ust. 4.
 4. Realizator Programu rozpatruje wniosek o przyznanie Karty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4.
 5. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
 6. W przypadku niespełniania przez rodzinę lub jej członka (członków) przesłanek do przyznania Karty, Realizator Programu informuje Wnioskodawcę w formie pisemnej o odmowie przyznania Karty.
 7. Realizator Programu informuje Wnioskodawcę zamieszkałego na terenie gminy – miasto Grudziądz telefonicznie, e-mailem, pisemnie lub osobiście o terminie odbioru Kart.
 8. Pracownik Urzędu Gminy w Grudziądzu informuje Wnioskodawcę zamieszkałego na terenie gminy Grudziądz telefonicznie, e-mailem, pisemnie lub osobiście o terminie odbioru Kart.
 9. Karty dla członków rodziny zamieszkałej na terenie gminy – miasta Grudziądz odbiera Wnioskodawca lub inny pełnoletni członek rodziny w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów.
 10. Karty dla członków rodziny zamieszkałej na terenie gminy Grudziądz odbiera Wnioskodawca lub inny pełnoletni członek rodziny w Urzędzie Gminy w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38.

§ 4. Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku w wieku powyżej 18 roku życia – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku w wieku powyżej 18 roku życia legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej – na czas przebywania w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

6) cudzoziemcowi – odpowiednio na okres, o którym mowa w punktach 1 – 5, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Rodzic nie traci prawa do posiadania Karty mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że sąd pozbawił go w stosunku do dzieci, dla których wystąpił o przyznanie Karty władzy rodzicielskiej lub ograniczył mu władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

 1. Rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka traci prawo do posiadania Karty w przypadku, gdy sąd orzekł o odebraniu jemu dzieci, dla których wystąpił o przyznanie Karty, z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
 2. Opiekun zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej traci prawo do posiadania Karty w przypadku zaprzestania zatrudnienia lub sprawowania faktycznej opieki nad dziećmi.
 3. Małżonek rodzica nie traci prawa do posiadania Karty mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
 4. Dziecko nie traci prawa do posiadania Karty odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 4, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.
 5. W przypadku, gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.
 6. Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
 7. W przypadku zmiany danych osobowych posiadacza Karty osoba wymieniona w § 3 ust. 1 zobowiązana jest do złożenia wniosku o przyznanie nowej Karty i zwrotu posiadanej Karty.

§ 6. 1. Posiadacz Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, osoba wymieniona w § 3 ust. 1 może złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.
 2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu Karty określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, Wnioskodawca okazuje do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł za każdy duplikat, płatnej w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 1. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 5 oraz zwrot zniszczonej Karty albo złożenie oświadczenia o powodach niemożności zwrotu Karty.
 2. Realizator Programu rozpatruje wniosek o wydanie duplikatu Karty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i uiszczenia opłaty.

 

Rozdział III

Zasady korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

§ 7. 1. Warunkiem korzystania przez członka rodziny wielodzietnej z uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu jest okazanie Karty.

 1. Partner może żądać od posiadacza Karty okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. W przypadku nieokazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, Partner Programu może odmówić udzielenia uprawnień posiadaczowi Karty.
 3. Karta jest kartą imienną i posiadacz Karty nie może jej udostępniać osobom trzecim.
 4. Realizator Programu może unieważnić Kartę w przypadku stwierdzenia posługiwania się nią przez osoby trzecie.

§ 8. Osoba, o której mowa w § 3 ust. 1 ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia oraz zwrot Karty.

Rozdział IV

Zasady przystępowania Partnerów do Programu
„Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”

§ 9. 1. Podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wyrażają wolę przystąpienia do Programu, składają Realizatorowi Programu Deklarację, w której określą krąg osób uprawnionych do korzystania z uprawnień oraz rodzaj, wysokość i zakres proponowanych uprawnień (ulg, zwolnień, preferencji bądź dodatkowych świadczeń) dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie.

 1. Wzór Deklaracji przystąpienia do Programu określa Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 2. Realizator Programu w terminie 14 dni od dnia złożenia Deklaracji nadaje podmiotowi status Partnera Programu poprzez wydanie naklejki (naklejek) „Tu honorujemy Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny”.
 3. W uzasadnionych przypadkach Realizator Programu ma prawo odmowy nadania podmiotowi statusu Partnera Programu.
 4. Partner Programu jest zobowiązany do umieszczenia otrzymanej naklejki (naklejek) w widocznym miejscu w każdym ze wskazanych miejsc prowadzenia działalności, w których będą realizowane deklarowane uprawnienia.
 5. Partner Programu wyraża zgodę na przekazanie i zamieszczenie logo oraz danych podmiotu na stronach internetowych gminy – miasto Grudziądz oraz materiałach informacyjnych związanych z realizacją Programu.
 6. Partner Programu jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o udziale w Programie na swojej stronie internetowej oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 7. Wszelkie koszty związane z przyznaniem uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie ponosi we własnym zakresie Partner Programu, któremu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec gminy – miasto Grudziądz.
 1. Partner Programu jest zobowiązany do udzielania członkom rodzin wielodzietnych uczestniczącym w Programie uprawnień w wysokości i na zasadach określonych w Deklaracji i niniejszym Zarządzeniu.
 2. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner Programu zobowiązany jest zatrzymać Kartę i przekazać ją Realizatorowi Programu, który może unieważnić Kartę.
 3. Partner Programu jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia złożonego Realizatorowi Programu w formie pisemnej.
 4. Realizator Programu może pozbawić podmiot statusu Partnera Programu w przypadku odmowy udzielania członkom rodzin wielodzietnych uczestniczącym w Programie uprawnień lub udzielania uprawnień mniej korzystnych, niż określone w Deklaracji.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie lub utraty statusu Partnera Programu, podmiot jest zobowiązany do usunięcia wszystkich otrzymanych od Realizatora Programu materiałów informacyjnych związanych z realizacją Programu.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 464/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 16-01-2018 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-01-2018 08:10