herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 71/18 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 71/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 8 marca 2018 r.

 

 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 31-31d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1798) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina-miasto Grudziądz.

 

§ 2. Wykaz instytucji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. 1. Dyrektor samorządowej instytucji kultury, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem charakteru i wielkości zarządzanej instytucji.

 

2. Miesięczne wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:

  1. wynagrodzenie zasadnicze;
  2. dodatek za wieloletnią pracę;
  3. dodatek funkcyjny;
  4. dodatek specjalny.

§ 4. Łączna wysokość brutto miesięcznego wynagrodzenia dyrektora nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

§ 5. 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł.

2. W przypadku zatrudnienia dyrektora samorządowej instytucji kultury w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

 

§ 6. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 7. Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi w związku z kierowaniem jednostką w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, tj. do kwoty 3.000,00 zł.

 

§ 8. 1. Dodatek specjalny może być przyznany dyrektorowi za: okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności, wykonywanie pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikację i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.

3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany. Dodatek wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

 

§ 9. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna.

 

§ 10. Dyrektorowi instytucji kultury przysługują świadczenia dodatkowe w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz.139 z późn zm.).

 

§ 11. Wynagrodzenie miesięczne oraz wysokość świadczeń dodatkowych i nagrody rocznej w stosunku do poszczególnych dyrektorów samorządowych instytucji kultury ustala Prezydent Grudziądza, w oparciu o niniejsze zarządzenie.

 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

 

13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 13-03-2018 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-04-2018 07:51