herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 140/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 140/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 14 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i § 9 pkt 7 Uchwały Nr XLIII/131/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

§ 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
        tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Oferenci nie mają obowiązku podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części IV oferty.

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe.

4. Do oferty należy załączyć:

1) kserokopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;

2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta – w przypadku gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta.

5. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4. 1. Oferty należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38-40 w terminie do dnia  4 czerwca 2018 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Referat Kultury, Promocji i Partycypacji Społecznej pod numerem tel. 56 69 68 690.

§ 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 53.700,00 zł. 

§ 6. Zasady przyznawania dotacji:

 1. zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia  wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji odpowiednio na dofinansowanie lub sfinansowanie jego realizacji;
 2. w przypadku wsparcia realizacji zadania oferent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego finansowego (środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe środki finansowe) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego;
 3. w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. zadanie publiczne, zlecone na podstawie konkursu ogłoszonego w niniejszym Zarządzeniu należy zrealizować w 2018 r.;
 2. szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a zleceniobiorcami, sporządzonymi zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

§ 8. Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przy ocenie ofert nie będzie uwzględniana wycena wkładu rzeczowego);
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;
 4. w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego – planowany  przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 6. w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 9. 1. Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. w następujących miejscach:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
 2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

2. Oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 10. W roku poprzednim i bieżącym Prezydent Grudziądza zlecił zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przekazując dotacje w łącznej wysokości 96.000,00 zł w 2017 r. i 46.300,00 zł w 2018 r.

Lp.

Nazwa organizacji

Rok 2017

Rok 2018

1.

Automobilklub Toruński

1.000,00

1.000,00

2.

Fundacja imienia Piotra Janowskiego

10.000,00

10.000,00

3.

Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

15.550,00

0,00

4.

Fundacja Piotra z Grudziądza

15.000,00

8.000,00

5.

Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

3.800,00

3.800,00

6.

Klub Inteligencji Katolickiej

11.800,00

0,00

7.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja Biskupa

12.000,00

10.000,00

8.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

3.500,00

3.500,00

9.

Stowarzyszenie Gildia Działań Historycznych „Alte Knochen”

15.000,00

0,00

10.

Stowarzyszenie „Pro Choro”

5.500,00

0,00

11.

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Chóralnej

0,00

5.000,00

12.

Toruński Okręgowy Związek Żeglarski

2.850,00

5.000,00

Razem

96.000,00

46.300,00

§ 11. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społeczne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

4. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 3. Uchwały Nr XLIII/131/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
 4. Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 14-05-2018 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 07:45