herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 142/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 142/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto
prawem służebności przesyłu

Na podstawie art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem służebności przesyłu na rzecz OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczoną jako działka nr 9/99
w obr. 134 o powierzchni 0.4187 ha, zapisaną w księdze wieczystej TO1U/00022003/2:

  1. zakres służebności przesyłu obejmuje część nieruchomości o powierzchni 211,97 m2, na której posadowiona jest kanałowa sieć ciepłownicza Dn 600 o długości 86,95 m i stanowi pas gruntu o szerokości od 1,5 m do 3 m wzdłuż przebiegu sieci;
  2. ustanowienie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem
    w wysokości 3.471,06 zł (słownie: trzytysiąceczterystasiedemdziesiątjeden 06/100 złotych), w tym 649,06 zł podatek VAT 23 %. Wynagrodzenie płatne jest w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.

2. Przebieg sieci i pasa służebności przesyłu określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonywanie służebności przesyłu polegać będzie na:

  1. prawie istnienia sieci oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
  2. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
  3. zezwoleniu na odbudowę sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia.

4. OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu zobowiązana będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód w związku
z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 3 oraz do usunięcia sieci w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-05-2018 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 07:57