herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 129/18 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 129/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 10 maja 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

 

     Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 245/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, ujednoliconym zarządzeniem zmieniającym Prezydenta Grudziądza nr 412/17 z dnia 29 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 ust. 1 pkt. 5) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„5)  Inspektor Ochrony Danych Osobowych”;

2) § 23 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli przetwarzania danych w urzędzie w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3) monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych, tj.:

     a) wprowadzenie i monitorowanie zarządzania ryzykiem w systemie ochrony danych osobowych;
     b) prowadzenie i monitoring rejestru zbiorów danych;
     c) wdrożenie nowych oraz monitoring obowiązujących już środków technicznych i organizacyjnych  służących danych osobowych;
     d) zgłaszanie naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzoru;
     e) zawiadamianie osób o fakcie naruszenia danych, które ich dotyczą.

4) monitorowanie wykonywania oraz dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania.
5) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego wykonywania polityki bezpieczeństwa informacji.
6) wydawanie i przechowywanie indywidualnych upoważnień osobom przetwarzającym dane osobowe;
7) prowadzenie ewidencji osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
8) prowadzenie ewidencji umów zawartych z innymi podmiotami przetwarzających dane osobowe;
9) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
10) prowadzenie ewidencji oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych;
11) zapewnienie przeszkolenia osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”.

 

3) w § 30 Regulaminu po pkt. 4, dodaje się pkt. 5, o następującym brzmieniu:

     „5. Wszelkie incydenty i naruszenia związane z ochroną danych osobowych należy zgłaszać powołanemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail iodo@pup.grudziadz.com.pl”.

 

4) Schemat Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

     §  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-05-2018 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-05-2018 12:38