herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 172/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 172/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 maja 2018 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

     § 1. W zarządzeniu Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z późn. zm. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 8 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a)      Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD);”;

2) w § 20:

     a) w ust. 1:

–     w pkt 1 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k)  przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach zgłaszanych
w trybie uproszczonym w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach,”,

–     uchyla się pkt 6–10,

     b) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Do właściwości Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:

1)    sprawowanie nadzoru i kontroli przetwarzania danych w urzędzie w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2)    informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

3)    monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj.:

a)       wprowadzenie i monitorowanie zarządzania ryzykiem w systemie ochrony danych osobowych,

b)      prowadzenie i monitoring rejestru zbiorów danych,

c)       wdrożenie nowych oraz monitoring obowiązujących już środków technicznych i organizacyjnych  służących ochronie danych osobowych,

d)      zgłaszanie naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych do organu nadzoru,

e)       zawiadamianie osób o fakcie naruszenia danych, które ich dotyczą;

4)    monitorowanie wykonywania oraz dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych przed rozpoczęciem ich przetwarzania;

5)    nadzór nad zapewnieniem prawidłowego wykonywania polityki ochrony danych;

6)    przechowywanie indywidualnych upoważnień osób przetwarzających dane osobowe;

7)    prowadzenie ewidencji osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

8)    prowadzenie ewidencji umów zawartych z innymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe;

9)    prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

10)  prowadzenie ewidencji oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych;

11)  zapewnienie systematycznego szkolenia osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa;

12)  prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych;

13)  informowanie o konieczności składania zgłoszenia do Rejestru Korzyści;

14)  informowanie o konieczności składania oświadczeń lustracyjnych przez pracowników Urzędu;

15)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie ochrony danych osobowych.”.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 06-06-2018 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-07-2018 11:00