herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 277/18 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 277/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów
i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i stosownie do uchwały Nr XL/68/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta Grudziądza akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wnosi się do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu wkład niepieniężny (aport) w postaci nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zakurzewo, Gmina Grudziądz, Powiat Grudziądzki, oznaczonej jako działka nr 3169/3 w obrębie 0028 Zakurzewo o pow. 2.5200 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00059034/6, o wartości brutto 476.010,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych 00/100), z czego kwotę netto stanowiącą wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy w wysokości 387.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) przeznacza się na objęcie 774 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery) udziałów, każdy o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 

§ 2. Rozliczenie podatku VAT w kwocie 89.010,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć złotych 00/100) dokona gmina-miasto Grudziądz jako wspólnik wnoszący aport.

 

§ 3. Zobowiązuje się Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię Sp. z o.o. w Grudziądzu do zwrotu na rachunek budżetu gminy-miasto Grudziądz należnego podatku VAT od czynności będącej przedmiotem niniejszego zarządzenia, w terminie siedmiu dni od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego, każdemu w jego zakresie działania.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

           

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Kulpa 20-08-2018 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-08-2018 12:29