herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 312/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 312/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 września 2018r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 145 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przy sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej jako działka nr 8/69 o pow. 0.1798 ha, obr. 19, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00021962/5, obciążyć prawem służebności drogi koniecznej nieruchomość, stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną jako działka nr 8/75 o powierzchni 0.2346 ha, w obrębie 19, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00021962/5, na rzecz każdoczesnych właścicieli zbywanej nieruchomości.

2. Wykonanie służebności drogi koniecznej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej
– ul. Tysiąclecia, uzyskują prawo do przejścia i przejazdu (bez możliwości parkowania pojazdów) przez teren obciążonej nieruchomości, opisanej w ust 1.

3. Mapa nieruchomości obciążonej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. . Wykonywanie służebności drogi koniecznej nastąpi odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.600,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) plus należny podatek VAT 23% w wysokości 368,00 złotych (łącznie 1.968,00 złotych), płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.

5. Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej mają obowiązek korzystania z nieruchomości w taki sposób aby nie pogorszyć stanu pierwotnego tej nieruchomości, a w przypadku pogorszenia jej stanu należy go przywrócić własnym kosztem i staraniem.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 14-09-2018 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-10-2018 14:03